Reklamné tabule prekrývajú umelecké dielo

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Uzavretý
meno
Jakub 28. júla 2014

Vedľa ulice Nový svet sa nachádzajú skulptúry od M. Palka s výjavmi z SNP. Toto dielo však zakrývajú reklamné tabule (ktovie, či legálne). Vodič, ktorý ide cez Banskú Bystricu, miesto skulptúr vidí iba otravné reklamné tabule.

Je to skutočne neúcta. Prosím o odstránenie týchto reklamných zariadení z okolia umeleckého diela, aby ho nezacláňali.

28. júl 2014

Jakub

Tak ešte raz...
http://goo.gl/FI9YBI
27. september 2014

Jakub

Žiadna reakcia... Toto je asi postoj Banskej Bystrice k umeniu a historickému dedičstvu.
06. november 2014

Miriam Ondrejková

MsÚ na základe výzvy zistil vlastníka reklamného zariadenia. V rámci legalizácie reklamného zariadenia bola s jeho vlastníkom uzatvorená najomná zmluva. https://ipoint.banskabystrica.sk:8443/TIM/Pages/ZmluvaDetailForm.aspx?DocId=33371
10. november 2014

Jakub

Tak to je sila. Miesto odstránenia nelegálneho reklamného zariadenia, ktoré zakrýva umelecké dielo, Banská Bystrica s vlastníkom uzavrie zmluvu na tri roky.
Hanba.
12. november 2014

Miriam Ondrejková

Predchádzajúca aktualizácia uvedeného odkazu, resp. text prináleží inému odkazu pre starostu, čím sa ospravedlňujeme za dezinformáciu. Mesto Banská Bystrica postupuje a bude postupovať v súlade s platnou legislatívou, t. j. znením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku postupom v konaní o dodatočnom povolení predmetných IRPZ, resp. v súčinnosti s konaním o odstránení predmetných IRPZ, to znamená, že vyzve vlastníka týchto zariadení, aby ich na vlastné náklady odstránil.
15. december 2014

Majtel pozemku

Umelecky vytvor M. Palka je nelegalne postaveny. Nikdy som na to nedal suhlas. Mesto , pozemok pod dielo nekupilo ani neplati najom. Davam na sud. Ziadam platit najom alebo dat pozemok do pôvodneho stavu.
17. január 2015

Marek

Zaujímalo by ma, kto sa tu hlási ako majiteľ pozemku, keďže podľa katastra je majiteľom pozemku, na ktorom sú postavené skulptúry M. Palka aj nelegálne bilbordy Mesto Banská Bystrica.
17. január 2015

Jakub

Marek, ktokoľvek sa môže vyhlasovať za majiteľa pozemku, ale pokiaľ neuvedie žiadne dôkazy, tak tomu netreba venovať pozornosť. :) Očividne niekomu tento podnet prekáža. Žeby majiteľom nelegálnych reklamných plôch?
30. január 2015

Odpoveď samosprávy

"Predmetne umelecké diela - sochy, sa nachádzajú pozemkoch parc. č. 608, 609, 610 a 612 vedené na liste vlastníctva c.: 762 v katastrálnom územi Kostiviarska. Vlastníkom uvedených parciel nie je Mesto Banská Bystrica ale fyzické osoby. Reklamne zariadenia sa nachádzaju na pozemku parc.c.611 vedeného na LV 1512, v k.u.Kostiviarska, vlastníkom taktiež nie je Mesto Banská Bystrica, ale fyzická osoba, ktorá vlastni aj vyššie uvedene parcely pod umeleckými dielami.

Ing. Andrea Sedliaková,
MsÚ Banská Bystrica
02. február 2015

Marek

Majiteľom pozemku je súkromná osoba, tak ako sa píše v odpovedi. Polohu diela som nesprávne odhadol zo satelitnej mapy. V tomto prípade by stálo za to dohodnúť sa s majiteľom a pozemky odkúpiť, prípadne pouvažovať o premiestnení skulptúr na mestské pozemky.
V každom prípade takéto osadenie reklamných stavieb (predpokladám bez povolenia) svedčí o kultúrnosti majiteľa pozemku.
05. máj 2015

Miroslav

Prečo uvedené reklamné pútače neboli odstránené ani po roku od zistenia???
26. máj 2015

Dobríková Gabriela

Dobrý deň,

Niektoré z predmetných reklamných stavieb majú povolenia od stavebného úradu už z minulého obdobia, nakoľko majitelia- stavebníci reklamných stavieb predložili všetky potrebné záväzné stanoviká od príslušných orgánov, cestných správnych orgánov, správcov inžinierskych sietí, preukázanie vlastníckeho, alebo iného práva k parcele, na ktorej sú reklamné stavby umiestnené.

Tie reklamné stavby, na ktoré nevydal stavebný úrad povolenia, boli zvolané štátne stavebné dohľady za účelom prešetrenia skutkového stavu. Stavebník resp. jeho zástupca, oprávnená osoba, či právnická osoba uskutočňujúca stavbu ako aj vlastník stavby boli poučení o svojich povinnostiach podľa § 100 SZ a o oprávneniach orgánu štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 a nasl. SZ.

Stavebný úrad, ako správny orgán musí stavebníka vyzvať, v súlade s ustanovením § 102 ods. 1 stavebného zákona, aby v lehote do 30 dní urobil nápravu a to odstránením reklamných stavieb, alebo podaním dodatočnej žiadosti o povolenie reklamných stavieb, podľa § 71 a nasl. Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní s stavebnom poriadku, ďalej len stavebný zákon.

V prípade, ak stavebník nedbá na výzvu orgánu ŠSD, stavebný úrad vydá rozhodnutie na odstránenie reklamnej stavby, ktorým nariadi urobiť nápravu - §102 ods. 2 SZ.

S pozdravom,

Dobríková Gabriela
Stavebný odbor, stavebný úrad
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
048/ 4330 418
27. júl 2015

Martin Vyžinkár

Za vlastnenie či nevlastnenie pozemku sa dá skryť mnoho vecí, hlavne záujem či ľahostajnosť zo strany mesta. Milý Banskobystričania, vjazd do vášho mesta či už zo strany Zvolena alebo Donoval je desivý! Každý rok prechádzam cez vaše mesto štyrikrát, hrôza: masa billboardov všetkého druhu od Zvolena, plus tieto hnusy okolo pamätníka (jeho kvalitu ponechajme bokom, stále ide ale o pamätník SNP, veľkej udalosti našich dejín)! Celkovo to na Slovensku vyzerá strašne, reklamné plochy všade a bez miery, proste hnus sa dívať okolo. Držím Vám palce. Ak budete píliť dajte vedieť, možno sa pridám :-). Je to ťažký boj, žiadny záujem na druhej strane.
27. júl 2015

Martin Vyžinkár

Ešte toto - to je na šľak trafenie, vraj "stavebníci" "reklamných stavieb" !!!! Akýchže stavieb, tieto hry so slovami. Billboardy a podobné hnusné opachy nie sú žiadne stavby v pravom slova zmysle.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania