Zvolenská cesta-stavby a budovy-zlý stav budovy

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení

Most cez R1 a Hron v zlom stave korodujuca vystuz.

25. október 2022

Odkazprestarostu.sk

Podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Admin OpS
29. január 2023

Peter Tekáč

Znečistené a zanesene mostné závery bolo by vhodne ich vyčistiť aby spĺňali bezproblémovo svoju funkciu.
03. február 2023

Odpoveď samosprávy

Úlohou prehliadok a diagnostiky je predovšetkým získavanie informácií o stavebnotechnickom stave mostného objektu. Dôležitosť tejto činnosti vyplýva z poznania, že na jej základe sa prijímajú rozhodnutia o údržbe, oprave a rekonštrukcii objektov a tiež rozhodnutia o uzávierkach mosta, či obmedzeniach premávky. Na základe získaných poznatkov sa stanovuje zaťažiteľnosť a vyberajú sa trasy pre nadmerné a nadrozmerné prepravy. Kvalita výsledkov prehliadkovej a diagnostickej činnosti výrazne ovplyvňuje finančné náklady, potrebné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti mosta. Je všeobecne známym poznatkom, že včasné zistenie porúch a ich bezodkladné odstránenie je efektívnejšie, ako rozsiahle opravy a sanácie po ich rozvinutí.
Základný súbor informácií sa získava prehliadkami mostných objektov. Prehliadky mostných objektov predstavujú kontrolnú činnosť, ktorej obsah a rozsah upravujú podmienky [T18]. TP stanovujú obsah, rozsah a periodicitu jednotlivých druhov prehliadok. Obsahujú aj požiadavky na spracovanie výsledkov jednotlivých prehliadok.Výsledky z prehliadok sa uvedú do protokolov. V prípade, ak pre rozhodovaciu činnosť nie sú informácie získané z prehliadok dostačujúce, doplňujúci súbor informácií sa získava diagnostickým prieskumom.
Diagnostika mostov predstavuje súbor spravidla krátkodobých činností, vykonávaných za účelom spresnenia a rozšírenia informácií, získaných z dokumentácie a prehliadok objektu.Tieto informácie vyžadujú špeciálne odborné znalosti a prístrojové vybavenie umožňujúce zásah do konštrukcie mostu (sondy, odber vzoriek a pod.). Základnou požiadavkou na výsledky diagnostiky je, aby sa na ich základe dal kvalitne posúdiť stav objektu, rýchlosť degradácie a navrhnúť vhodný spôsob opravy alebo rekonštrukcie, prípadne prestavby mosta. Dôležité je preto nielen výstižné a komplexné zmapovanie porúch, ale aj možnosť sledovať ich progresívny rozvoj pri porovnávaní výsledkov z viacerých časovo odlišných období. Z tohto pohľadu je nutné, aby vykonanie diagnostiky malo adekvátnu a pritom rovnakú výpovednú schopnosť bez ohľadu na to, kedy a kým je diagnostika vykonávaná. Túto požiadavku majú zabezpečiť normy a predpisy, ktoré diagnostickú činnosť upravujú a metodicky usmerňujú.

Oddelenie údržby MK a IS
03. február 2023

Peter Tekáč

Kedy bola spravená naposledy prehliadka?
Aký bol záver prehliadky?
V databanke o tomto moste mate zle udaje: https://ismcs.cdb.sk/mapviewer/views?viewid=fc6457c4b47a44f4a3b214e57e31e953&extent=362697.5397313.363510.5397830
TP 060 - Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty. - mám naštudované a viem aké povinnosti má vlastník mosta.
03. apríl 2023

Odpoveď samosprávy

Zabezpečíme vyčistenie mostných záverov.

oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania