Karlova Ves
Karlova Ves – 10. apríla 2017

Zápisy detí do prvého ročníka ZŠ

Zápisy detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2017/2018 budú tento rok v piatok 21. a v sobotu 22. apríla. Žiak vykonáva povinnú školskú dochádzku v základnej škole, ktorá sa nachádza v školskom obvode podľa miesta jeho trvalého pobytu. Žiaci môžu navštevovať aj školu v inom školskom obvode, ale len v prípade, že táto škola má kapacitné možnosti na prijatie detí z iných obvodov. Miestne zastupiteľstvo zriadilo tri školské obvody s účinnosťou od 6. marca 2017. Pre každý školský obvod je príslušná jedna z troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – ZŠ Karloveská 61, Spojená škola Tilgnerova 14 a ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62.