Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 08. októbra 2019

Čistenie zastávok prímestskej dopravy na Bajkalskej ulici III Veže

Hlavné mesto ako obec zriadenie zastávky zabezpečilo prostredníctvom investora III Veže, keďže tento výstavbou zrušil pôvodné zastávky. Napriek súčasnému neuspokojivému stavu uvedených zastávok v tejto lokalite a stiesneným pomerom na spevnených plochách nástupísk, ktoré neumožňujú osadiť štandardné funkčné prístrešky, hlavné mesto je otvorené v predmetnej veci osloviť aj Bratislavský samosprávny kraj a nájsť spoločné riešenie. Povinnosť zriaďovateľa udržiavať zastávky v prevádzkyschopnom stave a čistote si hlavné mesto plní zabezpečením čistenia spevnených plôch nástupísk v rámci chodníka na základe harmonogramu operačného plánu letnej a zimnej údržby miestnych komunikácii I. a II. tr. prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene na území hlavného mesta. V súčasnosti bolo čistenie zabezpečované raz za dva týždne a vysypávanie smetných košov raz za deň prostredníctvom upratovacích služieb. Hlavné mesto v snahe zlepšiť uvedenú situáciu v predmetnej lokalite pristúpi k výmene 6 ks malých 38 lit. smetných košov za 6 ks veľkých plastových 80 lit. košov a uvedený úsek bude zaradený na čistenie každý deň. Výmena košov sa uskutoční približne o 2 mesiace. Zároveň hlavné mesto zabezpečí po ukončení futbalových zápasov, koncertov a iných veľkých podujatí na štadióne, dočistenie zastávok a okolia štadióna extra objednanou upratovacou službou.