Nové Mesto
Nové Mesto – 30. marca 2020

Vybavovanie finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa je kvôli dočasnému zrušeniu stránkových hodín prerušené

Dôležitý oznam vo veci jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa: Keďže vybavovanie jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa je stránkovou agendou (výlučne matky detí predkladajú na oddelení sociálnych služieb na účel preukázania ustanovených podmienok občiansky preukaz matky a rodný list dieťaťa a žiadosť sa podáva do podateľne Miestneho úrdu Bratislava-Nové Mesto až po jej overení príslušným zamestnancom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto), v záujme ochrany života a zdravia sa vzhľadom na dočasné zrušenie stránkových hodín na Miestnom úrade na Junáckej č. 1 táto agenda až do obnovenia stránkových hodín nerealizuje. Po obnovení stránkových hodín bude odpočítaný celý čas prerušenia stránkových hodín od veku dieťaťa (na základe praxe ide o deti do 1 roka veku v čase podania žiadosti), ktorý je okrem trvalého pobytu matky v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podmienkou poskytnutia predmetnej jednorazovej finančnej výpomoci. Prosíme matky detí, aby žiadosti overené príslušným zamestnancom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podávali do podateľne Miestneho úradu až po obnovení stránkových hodín najdlhšie do času, kým ich dieťa nedovŕši vek 1 rok + celý čas prerušenia stránkových hodín na Miestnom úrade. Ďakujeme za pochopenie.