Petržalka
Petržalka – 09. apríla 2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hl. mesta SR Bratislavy od 8. apríla 2020 od 14:00 do odvolania. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 08. 04. 2020 od 14:00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä: – fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, – vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, – zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Z hľadiska prevencie vzniku požiarov sa zároveň zakazuje: – odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, – zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lese.