Nové Mesto
Nové Mesto – 16. apríla 2020

Nové Mesto sprístupnilo na internete dôležité mapy

Miestny úrad v bratislavskom Novom Meste sprístupnil na svojej webovej stránke oficiálny mapový informačný systém. Prostredníctvom tohto systému bude občanom a návštevníkom mesta priebežne poskytovať dôležité mapy, mapové podklady a informácie. „Aplikácia vznikla z dvoch dôvodov – pre potreby efektívnejšieho fungovania zamestnancov a aby sme mohli informovať obyvateľov prehľadným a efektívnym spôsobom. Verím, že aplikácia sprehľadní a zlepší využívanie informácií potrebných pri správe a riadení Nového Mesta,“ informoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Aplikácia, ktorá je dostupná na adrese mapy.banm.sk obsahuje základnú mapu a ďalšie užitočné mapové vrstvy. V základnej mape sú zachytené všetky informácie z katastra nehnuteľností, ktoré mohla mestská časť zverejniť. Okrem základnej predvolenej podkladovej mapy si môže používateľ prepnúť podkladovú mapu na napr. ortofotomapu získanú z leteckého snímkovania či topografickú mapu. Okrem klasického vyhľadávania aplikácia umožňuje meranie vzdialeností a plôch, navigáciu, prípadne tlač vyhľadaných informácií napríklad o vlastníkoch konkrétnych parciel. Mapa pre majiteľov psov umožňuje zistiť, kde konkrétne sú výbehy pre psov, či v danom výbehu sú nejaké cvičné prvky, oplotenie a podobne. Mapa tiež zobrazuje koše na psie exkrementy a stojany so zásobníkom na vrecká pre psie exkrementy. Návštevník stránky si môže zapnúť vrstvu evidencie psov, ktorá mu zobrazí psov na danej adrese, ktoré sú zaregistrované na miestnom úrade. Ďalšia samostatná mapa zachytáva všetky odpadkové koše v Novom Meste. Občan si podľa svojej lokality GPS môže pozrieť, kam najbližšie sa dajú vyhodiť odpadky a kedy sú koše vyprázdňované. Každý jeden kôš má pridelené svoje číslo a fotografiu, podľa ktorej môže občan mestskej časti upozorniť na jeho poškodenie alebo potrebnú údržbu. Mestská časť si pomocou aplikácie vie rýchlo podľa ID čísla identifikovať, o ktorý kôš ide a urobiť potrebné opatrenia na jeho nápravu. Ďalej v mape môže nájsť, kde sa nachádzajú zberné kontajnery na šatstvo. Počas jarného a jesenného upratovania budú zobrazené na mape stanovištia s veľkokapacitnými kontajnermi s dátumami ich pristavenia. Na mape s mobilárom v mestskej časti nájde návštevník informácie o všetkých lavičkách, detských ihriskách a podobne. Okrem lepšieho prístupu Novomešťanov k informáciám aplikácia zefektívni a zrýchli aj prácu zamestnancov úradu, či EKO-podniku VPS, ktorý sa stará napríklad o zeleň, lavičky, či detské ihriská. Údaje o danej lokalite budú môcť do aplikácie zaznamenávať priamo v teréne prostredníctvom svojich mobilných telefónov. Napríklad, ak inšpektor verejného poriadku objaví nelegálnu skládku, telefónom ju odfotí, vloží do aplikácie a kolegom zo životného prostredia sa hneď zobrazí v mapovom informačnom systéme. „Sme len v začiatku vývoja tejto aplikácie. Plánujeme postupne rozširovať a dopĺňať ďalšie témy a mapové vrstvy. Preto komunikujeme s magistrátom hlavného mesta, ale aj ďalšími organizáciami, aby sme získali ďalšie užitočné dáta, ktoré by sme mohli pre občanov zverejniť,“ hovorí Peter Kollárik, GIS koordinátor z oddelenia životného prostredia a územného plánovania novomestského miestneho úradu.