Suché Mýto - opadávajúca výmurovka pod strechou

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Neriešený
meno
Barbara Davidson 26. júla 2014

V miestach nad chodníkom je nebezpečne degradovaná a čiastočne už opadaná výmurovka na budove, ktorá sa mala už dávno rekonštruovať. Možný pád murovaných častí na chodník akútne ohrozuje chodcov.

29. september 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

je nám ľúto, že budova je v takom stave, samospráva hlavného mesta však nemá účinné páky, ako tomu zabrániť, keďže budovu nevlastní. Za stav budovy je zodpovedný jej správca / vlastník. V prípade, že bude situácia kritická, môžeme uzavrieť chodník, aby neohrozoval chodcov.

Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
01. október 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, dopĺňam odpoveď o majetkoprávne informácie:
Ide o budovu býn. divadla Astorky, ktoru vlastní I.P.R. Slovakia,s.r.o.,
kúpili ju od mesta v roku 2004, na LV je poznačených niekoľko exekučných príkazov (min. od 5 exekútorov)...

Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
29. december 2014

Peter Oravec

Pán Papajčík, to je lož, že mesto nemôže v danom prípade nič robiť.
Citujem stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.):
"§ 86
Údržba stavby
(1) Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
(2) Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby.
(3) Ustanovenia odseku 1 a 2 platia primerane aj pre terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona.
§ 87
Nevyhnutné úpravy
(1) Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby ( § 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonať na vlastné náklady.
(2) Ak sa na uskutočnenie nevyhnutnej úpravy vyžaduje dokumentácia alebo iné podklady, stavebný úrad uloží vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku ich predloženie v určenom rozsahu a lehote. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti môže stavebný úrad obstarať potrebnú dokumentáciu alebo podklady na náklady povinného. Po ich zabezpečení stavebný úrad nariadi vykonanie úpravy a určí podmienky a lehotu jej uskutočnenia.
(3) Ak nevyhnutná úprava, ktorá sa má nariadiť, nevyžaduje dokumentáciu alebo iné podklady, uloží stavebný úrad vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku vykonanie úpravy a určí rozsah, spôsob, podmienky a lehotu jej uskutočnenia.
(4) Stavbu alebo jej časť, na ktorej boli nariadené nevyhnutné stavebné úpravy, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, ak stavebný úrad od ich kolaudácie neupustil.
Odstraňovanie stavieb
§ 88
(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom,
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie ( § 102 ods. 3),
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.
(2) Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.
(3) Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.
(4) Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania stavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách [ § 55 ods. 2 písm. b)], informačných, reklamných a propagačných zariadeniach postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.
(5) Vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebným úradom možnosť ďalšieho využitia zariadenia staveniska, ak ho možno po dokončení výstavby využiť na iné účely. Podľa výsledku prerokovania buď predloží stavebnému úradu návrh na zmenu účelu užívania, prípadne na stavebné úpravy, alebo zariadenie staveniska po dokončení výstavby odstráni."

Som presvedčený, že zákon poskytuje dostatok možností, aby sa s tým dalo niečo robiť. Kde je vôľa, tam je cesta.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania