Planckova-Verejný poriadok-iné


V riešení
meno
go-ok OZ 23. marca 2021

V okolí sú časté a čoraz častejšie prípady venčenia psov (najmä bojových plemien) bez vôdzok, ich arogantní majitelia a zámerne zničené (pretreté nápisy) na chodníkoch "Zákaz voľného pohybu psov." Prosíme o opravu označení a dôslednejšiu kontrolu MP. Ďakujeme.

23. marec 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
29. marec 2021

Michal

Suhlasim s podnetom, takto na jar navrhujem aj opatovne obnovit nastreky v celej Petrzalke. Kontrola zo strany policie by tiez nebola od veci, lebo volne vencenie takychto psov v tesnej blizkosti detskych ihrisk je riskantne. Mojho 3r. syna uz volne pusteny cudzi pes zodil na zem!
29. marec 2021

Michal

Priestupky
Úspešnosť zavedenia nových pravidiel pohybu psov v praxi je podmienená z jednej strany ochotou majiteľov psov rešpektovať platné právne prepisy a zo strany druhej systematickou kontrolou dodržiavania týchto nariadení. Kladieme dôraz na uplatňovanie prijatých nariadení v praxi systematickou kontrolou z našej strany i zo strany mestskej polície, ktorá je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania týchto nariadení.
V zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, je možné uložiť

Pokutu do 65 € ak, ten čo psa vedie:
nepreukáže známkou totožnosť psa
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
Pokutu do 165 € možno uložiť, ak držiteľ psa:
neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
neprihlási psa do evidencie
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
Pokutu do 165 € možno uložiť, ak ten čo psa vedie
neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
Pričom, ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do dvojnásobnej výšky.
31. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Príslušníci MsP popri plnení ďalších služobných úloh, zamerajú svoju činnosť aj na kontrolu vodenia psov v tejto lokalite v Bratislave, za účelom kontroly dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov v znení neskorších zákonov.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Ťarcha
09. apríl 2021

go-ok OZ

A to znacenie prosím?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania