Farského - neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Rhonda 14. mája 2021

Magistrát prenajal a schválil takéto úpravy na chodníku?

14. máj 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
14. máj 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Petržalka
15. máj 2021

Haky

Tieto búdky rôzneho druhu sú otrasné! Vzhlad mesta podla motta: "Bratislava: brána Balkánu".
15. máj 2021

Floralys

Balkán, šmelinári a ich nechutne krčmy
31. máj 2021

Floralys

prosim znova preposlat 🤙
01. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet a upozornenie na stav.
Podnet preveria kolegovia z príslušného referátu, bližšie informácie Vám poskytneme čo možno najskôr.

Dávid Pavlík, Referát komunikácie s verejnosťou MÚ Petržalka
03. jún 2021

Rhonda

Aktualizácia 3.6.2021.
Budovanie pokračuje.
02. august 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Zasielame stanovisko pracovníčky Stavebného úradu:

„Uvedený podnet sme prešetrili výkonom štátneho stavebného dohľadu a zistili sme, že uvedená drobná stavba nemá vydané príslušné povolenie stavebného úradu. Na základe toho stavebný úrad postupoval v súlade so stavebným zákonom a metodickým usmernením vydaným rezortným ministerstvom a dočasnú stavbu pasportizoval.“

Dávid Pavlík, Referát komunikácie s verejnosťou MÚ Petržalka
02. august 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
dovolím si odcitovať § 104 stavebného zákona, kde sa píše o pasporte stavby, na ktorú sa mestské časť Petržalka ("dočasnú stavbu pasportizoval") odvoláva:

(1) Ak sa doklady (predovšetkým overená dokumentácia), z ktorých by bolo možno zistiť účel, na aký bola stavba povolená, nezachovajú, platí, že stavba je určená účelu, na ktorý je svojím stavebnotechnickým usporiadaním vybavená. Ak vybavenie stavby nasvedčuje viacerým účelom, predpokladá sa, že stavba je určená účelu, na ktorý sa užíva bez závad.
(2) Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave. Pokiaľ nie je nevyhnutné vyhotoviť úplnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie (p a s p o r t s t a v b y).
Zdroj:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50

Prakticky "pasport stavby" teda znamená, že stavebný úrad stavbu zlegalizoval.
Môžem sa mýliť, ale podľa mňa je to tak.

S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania