Rybničná-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Adelka Artuš 21. júla 2021

Dobrý deň, počas dnešnej prechádzky okolo Vajnorskych rybníkov som doslova ostal v šoku. Niekto bez chrbtovej kosti si dovolil vyhodiť do najväčšieho Vajnorského rybníka staré pneu. Toto čo sa tu už deje na rybníkoch je neuveriteľné. Dokedy sa mieni úrad tomuto ticho prizerať? Čierne skládky v tomto významnom území rastú ako huby po daždi. Vyzývam úrad aby začal už konečne konať a urobil maximum proti čiernym skládkam.

22. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory.

Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.

Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
23. júl 2021

Ladislav

Okolie Vajnorského rybníka a prístup k nemu by sa mal nejakým spôsobom ošetriť, pretože je to ideálne miesto na vyhadzovanie odpadu. Už som si tam všimol aj nejaké zbytky stavebného odpadu s obsahom azbestu. Rampa zo strany Sprinzlovho majera je stále otvorená.
26. júl 2021

Ing. Juraj Ondruška PhD.

Bol som sa tam prejsť, lebo mi nebolo jasné kde sa to nachádza...
Nech sa páči lokalizácia....
02. september 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ospravedlňujeme sa za neskoršiu reakciu, Váš podnet bol preverený pracovníkmi mestskej časti 30.7.2021.
Na pozemku parc. č. 2078/2 registra “C“, k.ú. Vajnory, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, lokalita ul. Rybničná na brehu vodnej plochy Vajnorského rybníka bolo zistené nezákonne uložených 12 ks pneumatík a komunálny odpad zložený z 2 ks plastových fliaš a 3 ks igelitov. Pozemok parc. č. 2078/2 registra “C“, k.ú. Vajnory je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava. Mestská časť Bratislava-Vajnory v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch postúpila predmetný podnet a oznámenie o umiestnení predmetného odpadu v rozpore so zákonom Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je príslušný v danej veci konať. Informovali sme aj vlastníka pozemku, na ktorom je uložený odpad.

Okresný úrad zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu a zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu alebo povinnosť podľa rozhodnutia súdu alebo či mal z tohto umiestnenia odpadu majetkový prospech alebo iný prospech, ak nezistí osobu zodpovednú osobu.

Ak okresný úrad v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu podľa odseku, určí ju za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie.

Ak výsledkom postupu nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom, okresný úrad ukončí konanie o určenie zodpovednej osoby rozhodnutím, v ktorom konštatuje uvedenú skutočnosť.

Následne určí osobu povinnú zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu. V rozhodnutí zo zákona určí obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady a príslušný okresný úrad ak ide o stavebný odpad, pneumatiky a iný odpad. Mestská časť Bratislava-Vajnory môže konať len podľa príslušných zákonov.

Mestská časť zabezpečila odstránenie komunálneho odpadu hneď na druhý deň.

Rovnako mestská časť odsudzuje konanie ľudí, ktorí tvoria čierne skládky odpadov a je smutné, že často krát takýto odpad na území Vajnôr nezákonne uložia aj občania Vajnôr.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk
02. september 2021

Tomas

Nikdy som nepočul, že by občan Vajnor povedal Vajnôr..

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.