Regulácia reklamných pútačov

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Martin Bak 10. decembra 2014

Dobrý deň
Vajnory trpia vizuálnym smogom spôsobeným reklamnými pútačmi oveľa menej ako ostatné MČ, na druhej strane je vždy čo zlepšovať. Preto by ma zaujímalo, či MČ má alebo v nadväznosti na ostatnú novelu Stavebného zákona o reklamných stavbách pripravuje koncepciu umiestňovania vonkajšej reklamy vo Vajnoroch.
Na prvých dvoch foto sú staré nefunkčné resp. v križovatke umiestnené pútače, ktoré treba odstrániť resp. premiestniť. To je minimum, na druhej strane vie MČ spraviť aj ústretový krok voči miestnym prevádzkovateľom, ktorí sa chcú a aj potrebujú slušne zviditeľniť.
Na treťom foto je spôsob akým je reklama prevádzok a služieb riešená v Lednici na Morave (orientačný stĺp), hoci napr. v Rakúsku to majú vyriešené ešte lepšie, reklamnými tabuľami na ktorých sú prevádzky a služby zoradené do skupín tak že napr. jedna uvádza smer a umiestnenie napr. bánk a bankomatov, o 30m ďalej ďalšia skupina potraviny a reštaurácie, o 30 m ďalej skupina služby, atď., všetko zoradené pozdĺž hlavnej cesty v centre obce.
S pozdravom
M. Bak

10. december 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.

Váš podnet postupujeme na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.

Aj keď sa budeme snažiť Váš podnet vybaviť čo najskôr, chceme poprosiť o trpezlivosť a ohľaduplnosť vzhľadom k tomu, že každý referát úradu rieši nemalé množstvo už došlých úloh.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

Mária Horváthová
Sekretariát starostu
MČ Bratislava – Vajnory
10. december 2014

domáci

Sa mi páčia tie rovnaké odpovede (asi kopírované) na každý podnet. A to nemalé množstvo už došlých úloh......
12. december 2014

zastupca z 1 reklamnej agentury

ale teraz su uz bilboary,sucastou doptu trhu.ako by ste vedeli na co je zlava.tak to firmy propaguju svoje sluzby.pomaha to.

dakujem

jaroslav petranik
15. december 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Bak,

mestská časť nepripravuje koncepciu umiestňovania reklamných zariadení, povoľovanie sa riadi stavebným zákonom a každé iné regulovanie je porušovaním stavebného zákona.
Po účinnosti nového stavebného zákona budeme podľa neho postupovať, ale aj nový zákon má prechodné ustanovenia, pri ktorých je potrebné pôvodne podané žiadosti a následné povolenia rešpektovať.

Staré nefunkčné reklamné zariadenia preveríme u ich vlastníka pokiaľ je známi a následne sa pokúsime zabezpečiť ich odstránenie, každý prípad je však iný, vždy sa posudzuje individuálne (2 pútače umiestnené na ul. Rybničná priložené v uverejnenej foto).
Ulica Rybničná je v správe a vo vlastníctve hl. mesta. V prípade, že vydal príslušný správny cestný orgán pri komunikácii patriacej hlavnému mestu súhlas na zaujatie verejného priestranstva na osadenie informačného systému, mestská časť nemá kompetenciu to ovplyvniť.

V mestskej časti máme osadený informačný systém, ktorý informuje o uliciach, verejných budovách, resp. prevádzkach.

Preberať systém umiestňovania reklamných a informačných z iných cudzích štátov je bezpredmetný, nakoľko sa riadi inými právnymi predpismi.

S pozdravom

Ing. Zuzana Klaučová
vedúca stavebného oddelenia
MČ Bratislava - Vajnory
16. december 2014

Mgr. Martin Bak

Dobrý deň p. Klaučová
S Vašimi závermi sa nestotožňujem. V súlade so zákonom bude každé povolené a správne osadené zariadenie. Čiže aj zariadenie, ktoré by osadila MČ Vajnory po dohode s prevádzkovateľmi, že všetky možné tabule, pútače kade-tade po MČ (viď foto v tomto a iných podnetoch) budú dobrovoľne odstránené a nahradia sa spoločným systémom ktorého vytvorenie by iniciovala MČ rovnako ako systém ulíc a budovách na ktorý odkazujete (a na ktorý by možno mali aj záujem prispieť).
Mám teda na mysli najmä samoreguláciu s aktívnou účasťou a správou zo strany MČ. Či už v rovnakej forme ako je realizovaný informačný systém na ulice a budovy, alebo v inej forme, napr. na aký som v podnete odkázal s poukazom na Rakúsko.
Všetko sa dá, len treba chcieť a aktívne sa snažiť, nie skrývať sa za zákon. Prečo by sa nemal dať slušný jednoduchý pekný univerzálny systém, ak by bol záujem, a dajú sa od výmyslu sveta často nelegálne tabule, stĺpy, šípky, bannery kade-tade okolo stĺpov, stromov, pri prechodoch, pozdĺž ciest a pod.?
S pozdravom
19. január 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Bak,

v praxi je potrebné rozlišovať druhy zariadení :
1. informačný uličný systém
2. označenie prevádzky, ktoré podnikateľom prikazuje živnostenský zákon
3. reklamné zariadenia povoľované v zmysle stavebného zákona

Ako sme už odpovedali, v súčasnosti máme v mestskej časti inštalovaný aktualizovaný informačný systém, ktorý označuje ulice aj hlavné objekty občianskej vybavenosti v mestskej časti.
Označenie prevádzok pri samotnej prevádzkárni je vecou každého prevádzkovateľa - podnikateľa, ktoré mu ukladá živnostenský zákon, mestská časť toto nereguluje, ani na to nevynakladá vlastné finančné prostriedky.
Najväčšou skupinou sú reklamné zariadenia, ktorých povoľovanie sa riadi stavebným zákonom, iné regulovanie nie je možné uplatňovať, takéto pokusy už na Slovensku boli, skončili vždy napadnutím prokuratúry z dôvodu nezákonnosti. Mestská časť Bratislava-Vajnory už v minulosti preskúmala právnu úpravu a judikatúru Najvyššieho súdu SR v tejto oblasti, z ktorej vyplýva, že stavebná činnosť podlieha právnej úprave stavebného zákona, ktorý zveruje do právomoci stavebného úradu, ktorým je obec (mestská časť) s pôsobnosťou preneseného výkonu štátnej správy, konať a rozhodovať o realizácií stavieb, v rámci ktorého konania je jej povinnosťou v schvaľovacom procese povolenia a realizácie stavby až do jej ukončenia kolaudáciou sledovať splnenie zákonnej podmienky súladu stavby (teda aj umiestnených reklamných a iných zariadení) s verejným záujmom, súčasťou ktorého je aj zabezpečenie ochrany územia a dopad na jej obyvateľov, a v prípade zistenia porušení zákona stavebníkom, zjednať nápravu. V právnej úprave stavebného zákona však zákonodarca obce k prijímaniu všeobecne záväzných nariadení v uvedenej oblasti nesplnomocnil (Rozsudok NS SR sp.zn. 6Svzn/2/2013). Zákonnú úpravu v tejto oblasti považujeme za nesprávnu, keďže je nepochybné, že regulácia veľkosti, počtu a iných parametrov reklamných zariadení je pre všestranný rozvoj územia nevyhnutná.

Informačný systém, ktorý funguje v mestskej časti, prevádzkuje obchodná spoločnosť ARD Systém s.r.o., umožňuje okrem názvov verejných priestranstiev a dôležitých inštitúcií (pošta, zdravotné stredisko, úrady), aj umiestnenie informácií o prevádzkach. Informačný systém bol vybudovaný na základe Zmluvy o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní Integrovaného informačného systému Mestskej časti Bratislava- Vajnory medzi mestskou časťou a prevádzkovateľom, pričom jeho súčasťou je okrem smerových informačných tabúľ aj hovoriaca mapa, ktorá poskytuje obyvateľom a návštevníkom mestskej časti informácie o pamiatkach a zaujímavostiach v mestskej časti. Do tohto informačného systému sa môžu zapojiť prevádzky v mestskej časti.

Mestská časť je pre povoľovanie reklamných zariadení stavebným úradom, sama žiadne reklamné zariadenia nevlastní, ani neprevádzkuje.

S pozdravom

Ing. Zuzana Klaučová
Vedúca stavebného oddelenia
MČ Bratislava - Vajnory
20. apríl 2019

Branislav Nopp

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený. Pribudla ďalšia pravdepodobne nelegálna reklama. Mimochodom táto opacha bráni aj výhľadu na prichádzajúci autobus. Malo by to byť odstránené.
06. december 2019

Martin Bak

Pochvala - tabule sú preč, namiesto nich sú stromy.
Podnet možno uzavrieť.
06. december 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, Martin Bak,
ďakujem za info a fotky. Podnet uzatváram.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania