Vyrúbané stromy na malom bágri vo Vajnoroch

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Katarína 11. decembra 2014

Rada by som vedela, či bol vydaný súhlas, a od koho na takéto doslova barbarské spílenie zdravých a mocných stromov. Bude vinník potrestaný? A ako?

11. december 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem,

naša mestská časť neobdržala žiadosť a ani nevydala rozhodnutie na takúto činnosť.
Jedná sa o nepovolený výrub 10 ks drevín druhu topoľ biely .

Výrub bol podľa našich informácií realizovaný dňa 1.12.2014 vo večerných hodinách, na čo nás telefonicky aj e-mailovou korešpondenciou upozornili obyvatelia danej lokality.

Mestská časť vykonala terénnu obhliadku, na ktorej boli zamerané obvody pňov jednotlivých odstránených stromov, aby bolo možné vyrátať a vyčísliť výšku spoločenskej hodnoty drevín.
Na miesto bola následne privolaná hliadka mestskej polície a štátnej polície. Územie si zdokumentovali.

Zároveň Mestská časť Bratislava-Vajnory podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia životného prostredia a postúpila podnet Okresnému úradu Bratislava ako kompetentnému úradu vo veci riešenia daných priestupkov.

Na základe indícií od obyvateľov okolitých nehnuteľností máme tip, kto by za celým výrubom mal stáť. Nakoľko sú tieto informácie však predmetom vyšetrovania, podrobnosti zatiaľ nebudeme zverejňovať.

Na túto tému sme uverejnili aj článok na našej webovej stránke a rovnako bude zverejnený v najbližšom čísle Vajnorských noviniek.

V prípade, že sa chcete dočítať viac, pripájam link na článok: http://www.vajnory.sk/?id=1&view_more=2795

Nakoľko sa jedná o výrub, ktorý spôsobil vysokú spoločenskú škodu, veríme, že sa vec podarí vyšetriť a páchatelia budú potrestaní.

Želám Vám všetko dobré.

S pozdravom

Ing. Tatiana Páleníková
Referát životného prostredia a vodného hospodárstva
MČ Bratislava - Vajnory
19. január 2015

Vajnorske jazera

Vyzývame obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Vajnory o poskytnutie akýchkoľvek informácií a poznatkov,ktoré by mohli byť nápomocné v konaní ohľadom nepovoleného výrubu 10 ks vzrastlých topoľov v lokalite Vajnorské jazerá. Výrub bol vykonaný začiatkom decembra 2014.K zisteniu osoby zodpovednej za nepovolený výrub budeme vďační za Vaše informácie, ktoré môžete nahlásiť osobne na referáte životného prostredia Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Vajnory, telefonicky na čísle 02/482 24 426 alebo e-mailom na adresu palenikova@vajnory.sk

Za Vašu pomoc vopred ďakujeme!


http://www.vajnory.sk/?id=1&view_more=2847
20. január 2015

Katarína

Prepáčte, ale chcete povedať, že neviete, kto to spravil? Veď stačí pozrieť vlastníka pozemku, nikto iný by to nerobil, a je tu aj vyššie pripnutý dokument o jeho zámeroch, ktoré tu plánoval uskutočniť.
22. február 2015

Karol

Už tam idú stavať. Naviezli tam panelovú skladačku. Na čo ešte čakáte? Prečo tam nie sú policajti?! Poslednému majiteľovi ste bránili aby tam niečo rozumné vybudoval, pokiaľ viem tak tam mal byť malý hotel s veľkou upravenou plážou - VOĽNE PRÍSTUPNOU. Tak tuto to máte. Teraz si tam vagabund bude stavať čo chce. A keď nie tento, predá to ďalšiemu a stále do kola až príde jeden hrubokrký čo tam postaví sklad. Potom budete len vyplakávať o čiernej stavbe. To bude už neskoro.
05. marec 2015

Sting

Zaujímalo by ma, v akom stave je riešenie nepovoleného výrubu stromov pri Vajnorskom jazere. Ešte stále hľadáte viníka? Možno by Vám pomohla táto indícia: dnes už je na mieste výrubu pripravený stavebný materiál na výstavbu akéhosi panelového domu. Aká náhoda, že sa to tam objavilo bezprostredne po výrube. Neznámy vinník predpripravil stavenisko? Keď sa oteplí začne sa stavať a potom už čiernu stavbu nikto neodstráni?
05. marec 2015

Karol

Tak keď sa starosta nevie angažovať, angažujme sa my! Vygooglil som mail na toho investora za 30 sekúnd, koľko to asi tak trvá na stavebnom úrade?! Snáď to tak nenecháme aby tam vyrástol SKLAD!
Napísal som mu:
Dobrý deň pán Bíro,
našiel som na Vás kontakt na www.TipTrucker.cz. Preveroval som si vás, ste už neviem koľkým investorom na pozemkoch a pláži na malom bágri vo Vajnoroch. Prečítal som si o vašich plánoch a neviem čo si mám o tom myslieť.
Stavebné povolenie nemáte, stromy ste vyrúbali a teraz začínate stavať nejaký sklad. Chcem sa Vás opýtať ako budúceho suseda, kde beriete túto drzosť takto bohapusto ničiť verejný priestor a posledné miesto kde sa dá vo Vajnoroch ležať pri vode?!! Neviem aké máte dohody so stavebným úradom vo Vajnoroch že tento sklad neriešia, ale garantujem Vám, že v minúte ako tam príde prvý báger tam volám políciu a masmédia.
Budem rád ak sa vyjadríte o vašich úmysloch na stránke https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/13806/vyrubane-stromy-na-malom-bagri-vo-vajnoroch?ref=3277185802142554504376E121AiUnO3BNpw7QaE951RiJV8wOTKX , lebo starosta nás ignoruje.
Karol
12. marec 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ubezpečujeme Vás, že mestskej časti nie je ľahostajný výrub stromov na vajnorských jazerách. Podnikli sme kroky k tomu, aby sme zistili páchateľov (viď priložená výzva občanom k výrubu v posledných Vajnorských novinkách 1-2/2015, ale tiež žiadosť na políciu, v akom štádiu je vyšetrovanie).

Akonáhle dostaneme informáciu od polície, budeme Vás informovať.

S pozdravom

Ing. Ján Mrva
starosta
12. marec 2015

Karol

Pán starosta, je len náhoda, že "riešite" a odpovedáte len na stromy, ktoré sú už na zemi a je jasné že žiadne vyšetrovanie ich k životu už nevráti a opakovane ste nereagovali na tú stavbu ktorá sa tam chystá? K stavbe sa plánujete tiež vyjadriť až keď tam bude stáť hotový sklad? Čo tam vlastne podporujete aby tam bolo? Aký je zámer Vajnor na tejto lokalite? Ste spokojný s prašným parkoviskom, ktoré tam celé leto je? Skúste byť konkrétny aspoň raz. Ďakujem.
25. marec 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

reagujeme na komentár ohľadom stavby, ktorá by mala byť na mieste, kde sú vyrúbané stromy.

Zámerom investora bola výstavba 9 rekreačných chát na predmetných pozemkoch, na ktorý bolo vydané nesúhlasné stanovisko MČ BA – Vajnory č. OS-ÚP/61/4432/2014/JŠ zo dňa 19.06.2014 a nesúhlasné stanovisko hl. mesta SR Bratislava č. MAGS ORM 49799/14-275468 zo dňa 21.07.2014, nakoľko bol predložený zámer v rozpore so záväznou časťou ÚP. Jedná sa však o súkromné pozemky, ktoré môžu byť využité v súlade s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy.

Predmetný zámer bol dva razy prerokovaný v komisii výstavby, územného plánu, životného prostredia a dopravy a to dňa 9.10.2013, kde komisia odporučila pre ďalšie posúdenie doložiť vyriešenie dopravnej infraštruktúry, stavebnú čiaru upraviť tak, aby bola min. 3M od zátopovej čiary v dobe najvyššej hladiny v zmysle zákona o rybárstve a vzhľadom na zabezpečenie údržby, oplotenie upraviť tak, aby bolo navrhované ako kombinované priehľadné, nie plné bariérové, v miestne existujúcej komunikácie min. 3M od existujúcej spevnenej krajnice, v návrhu vyjadriť dopravnú situáciu z pohľadu širších vzťahov, doložiť vyjadrenie KRPZ KDI aj s potvrdenou situáciou, zmenšiť index zastavaných plôch na 0,25.
Ďalší krát bol zámer posúdený v komisii dňa 18.6.2014, kde komisia odporučila starostovi MČ BA – Vajnory vydať nesúhlasné stanovisko, nakoľko investičný zámer narúša charakter rekreačnej zóny v rámci stabilizovaného územia, zasahuje do regionálneho biocentra Vajnorka a odporučil investorovi pre prípadnú urbanizáciu územia spracovať urbanistickú štúdiu celej lokality Vajnorské jazerá podľa §4 a prerokovať ju podľa §21 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov (ďalej len ÚP) je predmetné územie určené pre funkčné využitie „záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality“ – stabilizované územia.

Lokalita Vajnorských jazier v strednej časti p.č. 2901/16, 2901/24 a 2901/25 (kde boli nelegálne vyrúbané stromy) je však súčasťou regionálneho biocentra „Vajnorka“.
V textovej záväznej časti ÚP sa v kapitole C. 11.3. Zásady a regulatívy vytvárania a udržiavania ekologickej stability uvádza:

- neumiestňovať v navrhovaných biocentrách (Bc) a biokoridoroch (Bk) v extravilánových polohách mesta také stavby a technické zariadenia, ktoré by zásadným spôsobom narúšali ich ekostabilizačné poslanie a účinky;
- v území je potrebné chrániť jestvujúce plošné a líniové prvky zelene, zvláštnu pozornosť treba venovať ochrane najvýznamnejších plôch zelene – tzv. intaktná zeleň, minimalizovať zábery zelene na rastlom teréne a pod.
- rešpektovať a vnímať prvky ÚSES aj v kontexte vytvárania národných a európskych ekologických sietí (NECONET, EECONET).

Pre udržanie ekologickej stability daného územia je potrebné akceptovať navrhnutý systém ekologickej stability a rešpektovať najmä jeho základné kompozičné prvky.

Vytváranie a udržanie územného systému ekologickej stability (ÚSES) je verejným záujmom.

Celá záležitosť nás mrzí. Snažíme sa presadzovať záujmy mestskej časti a byť nápomocní pri objasnení výrubu.

S pozdravom

Ing. arch. Ján Šilinger
Referát územného plánu, architekt
25. marec 2015

Peter

To je neuveriteľné, z Vašich odpovedí začína byť jasné, že na vyšetrenie výrubu môžeme pomaly zabudnúť. Čo je ale otrasnejšie je Vaša ignorácia príspevku Stinga z 5. marca a fotiek rozbiehajúcej stavby ako aj príspevku Karola. P. Páleníková, p. starosta Mrva, p. arch. Šilinger = naozaj ste vo Vašich príspevkoch nenašli miesto ani na jednu vetu k týmto fotkám? Z dnešného stanoviska p. Šilingera usudzujem, že Vajnory ani nevedia čo chcú. Ani nechcú aby tam niečo vzniklo ale ani nechcú čo je tam teraz. Preto len jedna otázka, čo ste pán starosta navrhli investorom ako pre obe strany prospešné riešenie využitia tejto plochy? Ak teda máte vôbec záujem sa dohodnúť. PS: Prosím, naozaj nezabudnite KONKRÉTNE reagovať konečne na fotky STINGA a Váš návrh využitia ktoré ste ponúkli investorom! Ďakujem.
31. marec 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ako uvádzame vo vyššie uvedenom stanovisku, Mestská časť Bratislava-Vajnory podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci poškodenia životného prostredia a postúpila podnet Okresnému úradu Bratislava ako kompetentnému úradu vo veci riešenia daného priestupku.

Zároveň sme sa skontaktovali s vlastníkom pozemku za účelom objasnenia a preverenia skutkového stavu drevín na danom mieste a požiadali ho o stanovisko k aktuálnej situácii. Vlastník pozemku nám oznámil, že nie je v jeho záujme momentálne, a ani v budúcnosti akoukoľvek formou stromy redukovať a rovnako podal v uvedenej veci trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Od nami podaného trestného oznámenia ubehol istý čas a doteraz sme neobdržali nijaký výsledok šetrenia zo strany Policajného zboru Bratislava. Z toho dôvodu sme požiadali listom Policajný zbor Bratislava a Okresný úrad Bratislava o oboznámenie s prijatými postupmi riešenia a opatreniami vo veci nepovoleného výrubu drevín na Vajnorských jazerách. Okresný úrad Bratislava nám oznámil, že v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vec odložili, nakoľko sa o skutku vedie trestné stíhanie. Je teda nutné akceptovať, že momentálne je vec v riešení polície. Telefonicky a opakovane listom sme urgovali policajný zbor k vyjadreniu sa o prijatých postupoch. Na uvedené nám bolo oznámené, že vec je ešte stále v štádiu vyšetrovania. Naša zodpovedná pracovníčka je v týchto dňoch opätovne predvolaná na výsluch v danej veci.

Je v záujme Mestskej časti Bratislava-Vajnory, aby sa vec vyšetrila a páchateľ bol za svoje konanie potrestaný. Aj preto sme vykonali kroky vedúce k získaniu informácií, resp. dôkazov nápomocných vo vyšetrovaní. Výzvou zverejnenou na našej internetovej stránke, na úradnej tabuli, v miestnej tlači i v miestnom rozhlase sme požiadali obyvateľov o poskytnutie relevantných informácií o výrube a nevyhnutnú súčinnosť.

Vo svojich komentároch sa pýtate, ako je možné, že nepoznáme páchateľa a prečo nezavoláme políciu? Polícia bola na miesto činu privolaná ako prvá. Je pravdou, že páchateľ je doposiaľ neznámy, na naše výzvy o poskytnutie informácií nik z obyvateľov nereagoval. Nakoľko uvádzate spomenuté obvinenia, zrejme máte bližšiu vedomosť o páchateľovi, a teda by ste mohli nám alebo polícii poskytnúť priame dôkazy, resp. svedectvo. Sme presvedčení, že by to bolo nápomocné celej veci.

K uvedeným fotografiám dodávame, že sme tento stav registrovali ešte pred zverejnením p. Stingom na tejto internetovej stránke. Stavebný úrad dňa 13.1.2015 vykonal na uvedenom pozemku miestnu obhliadku a zistil, že na ňom je zložená skládka stavebného materiálu (panelové dielce a oceľové profily).O vykonanej obhliadke bol spísaný záznam a vyhotovená fotodokumentácia. Miesto naďalej sledujeme a do dnešného dňa je stav na pozemku nezmenený.

Na stavebnom úrade je v súčasnosti podaná žiadosť o územné rozhodnutie, na základe záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislava je zámer stavebníka vyhodnotený ako zámer, ktorý je v rozpore s platným územným plánom Hlavného mesta SR Bratislava. Z hľadiska územného plánu je totiž lokalita klasifikovaná ako biocentrum, čo znamená, že sa jedná o ekosystém, ktorý vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Akýkoľvek zásah do prostredia teda musí byť podložený stanoviskom Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Investor je v tomto prípade povinný rešpektovať platný územný plán a v jeho zmysle je súčasný stav v súlade s územným plánom, na rozdiel od zámerov investora. Ako sme uviedli v predošlej reakcii, momentálne evidujeme dve podania investora na prerokovanie zámeru v stavebnej komisii. V tomto zmysle bude mestská časť konať ďalej.

Vlastníkovi pozemku sme navrhli osobné stretnutie ohľadom vzniknutej situácie, ktoré on cez mailovú korešpondenciu odmietol.

S pozdravom

Ing. Ján Mrva, starosta
01. apríl 2015

Peter

Pán starosta, ak majiteľ ignoruje Vašu snahu o stretnutie, tak potom je to ťažké a z časti Vašu patovú situáciu chápem. Mne osobne Vadí, že sa tam nič nekoná. Celý rok sa tam len práši, v lete sú tam natlačené autá a tie rozhodne akémukoľvek "biocentru" nepomáhajú, aj keď neviem čo tam na chránenie môže byť, keď polovica chát pri jazerách má trativody, na to by ste sa mal skôr zamerať. Mám ale pocit z Vášho niekoľkoročného konania, že tam nechcete z nejakého dôvodu povoliť vôbec nič. Ak by ste normálnemu majiteľovi nehádzali pod nohy polená, mohlo to byť pekne upravené už dávno. Keď tam neviem koľký majiteľ v poradí chcel vybudovať hotelík s verejnou plážou na spôsob prímorských centier s otvorenou reštauráciou a ihriskom na loptové hry boli ste proti. Alebo reštaurácia na spôsob rybárskeho cechu, tak ako to bolo postavené pred 1989... Dokonca ani tie chaty mi neprídu ako zlý nápad, bolo by tam konečne niečo v jednom štýle a nie poskladané zo zbytkov ako každá druhá chata v tejto lokalite, to degraduje celkový dojem miesta na rómsku osadu. 9 Chát je ale extrém, proti 6 by som nič nemal. Developer chce samozrejme zarobiť, ale práve preto to rýchlo začne a aj dokončí. Čo urobí teraz? Postaví čiernu stavbu, alebo to rozpredá po častiach a budete bojovať s 10 majiteľmi kde každý bude chcieť niečo iné a vznikne ďalšia potemkinova dedina... Preto sa Vás opakovane pýtam čo považujete za zmysluplný kompromis pre obe strany aby tam vzniklo? Zaujíma ma Váš názor čo by ste podporili, tak aby to mohlo byť zaujímavé aj pre toho investora. (nekandidovali ste za komunistov ani za Smer, tak predpokladám, že to nechcete vyvlastniť. Vopred ďakujem za odpoveď na moje otázky.
06. máj 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ako sme už písali vyššie, investor odmieta pozvanie na rokovania a neodpovedá.
Referát územného plánu a referát stavebného úradu sú viazaní v posudzovaní zámerov zákonmi, VZN a územným plánom hlavného mesta. Najmä stavebný úrad pracuje na základe žiadosti predloženej na posúdenie, ide o návrhové konanie, t.j. posudzujeme až predložený návrh. Ako sme už odpovedali, že stavebník predložil návrh, ktorý bol v rozpore s územným plánom Hl. m. SR BA iný návrh zatiaľ nepredložil.

Vzhľadom na uvedené sa nevieme k podnetu viac vyjadriť.

Ing. Zuzana Klaučová
Vedúca stavebného oddelenia
24. máj 2015

Rudolf Bíro

Vážený Pán starosta,
budem sa snažiť, napriek Vami uvádzaným skutočnostiam, byť politicky korektný.
Od nášho posledného stretnutia z pred roka sa snažíme s Vami, ako aj s pani Ing. Tatianou Páleníkovou, osobne stretnúť, čo nižšie preukazujem citáciami z našich žiadostí, ktoré sme Vám zaslali v dňoch uvedených v zátvorke:
(22.12.2014) „... Veľmi radi by sme taktiež iniciovali stretnutie, na ktorom by sme chceli konzultovať predstavy o využití tejto lokality tak, aby boli prínosom pre obe strany....“

(3.1.2014) „... Dobrý deň, prosím, informujte ma o Vašom stanovisku k mojej žiadosti o stretnutie....“
(10.2.2014) „ ... V neposlednom rade chceme upozorniť, že ste pravdepodobne prehliadli našu žiadosť, citujem: „Veľmi radi by sme taktiež iniciovali stretnutie, na ktorom by sme chceli konzultovať predstavy o využití tejto lokality tak, aby boli prínosom pre obe strany.“. Preto Vás prosím o stanovisko k našej žiadosti, nakoľko projekt oplotenia môže byť do veľkej miery ovplyvnený výsledkom takéhoto stretnutia. Na záver by som Vás chcel upozorniť na neoprávnené aktivity na pozemkoch, kde už niekoľko týždňov dochádza k naskladňovaniu prvkov montovanej stavby. Žiadnu takúto stavbu na pozemkoch nerealizujeme a nemáme poznatky kto a z akého dôvodu túto stavbu pripravuje. V prílohe prikladám fotodokumentáciu a zdvorilo Vás touto cestou žiadam o poskytnutie informácií, ktorými v uvedenej veci disponujete. Ďakujem. “

Rád by som poznamenal, že do dnešného dňa nedošlo v uvedenej veci k návrhu stretnutia z Vašej strany. Stretnutie, ktoré navrhovala p. Ing. Páleníkova vo veci odstránenia drevnej hmoty nedošlo z dôvodu, že vyšetrovateľ nás požiadal, aby sme až do ukončenia vyšetrovania ponechali stromy v stave, v akom sa nachádzajú. O tomto stanovisku vyšetrovateľa sme obratom informovali aj Váš úrad.

V záujme korektného jednania a prebiehajúcemu vyšetrovaniu sa momentálne nemôžem vyjadrovať k ostatným informáciám uvedeným na tomto portáli, ale chcem uistiť každého, kto sa o túto lokalitu zaujíma, že našou snahou je ju revitalizovať do podoby, ktorá je tejto lokality hodná. Ak nedôjde ku kompromisu a bude aj naďalej kladné stanovisko mestskej časti Vajnory k revitalizácii danej lokality podmienené „neštandardnými“ podmienkami, budeme zvažovať ponuky na odpredaj investorom, ktorí prejavili o danú lokalitu záujem bez ohľadu na aktuálne stanoviská príslušných orgánov.
Na záver by som chcel poznamenať, že som detstvo, resp. mladosť trávil každé leto na Vajnorskom jazere a nie len z tohto dôvodu je predmetná lokalita „srdcová“ záležitosť, nikdy sme k projektu revitalizácie nepristupovali ako k čisto komerčnej aktivite.
Pevne verím p. starosta, že táto diskusia vyústi k osobnému stretnutiu, kde by sme radi našli s Vami cestu, ako lokalitu Vajnorských jazier zveľadiť tak, aby bola ukážkovým priestorom oddychu a relaxácie, nakoľko si to toto miesto po rokoch úpadku zaslúži...

Rudolf Bíro
spolumajiteľ parciel
29. máj 2015

Odpoveď samosprávy

Vážený pán Bíro,

v zmysle podnetu: " Výrubané stromy na malom bágri vo Vajnoroch" Vám oznamujeme, že v danej veci sme Vám ponúkli termín na stretnutie a to dňa 11.02.2015 o 14,30 hod., formou e- mailovej komunikácie zo dňa 30.1.2015. Vašou odpoveďou bolo stanovisko k výzve na stretnutie zo dňa 10.02.2015, v ktorom okrem iného uvádzate, že stretnutie vo veci samotnej považujete za bezpredmetné.

V prípade, že sa Vaša aktivita o stretnutie týka investičného zámeru na Vajnorských jazerách, máte možnosť predstaviť prepracovaný zámer v komisii stavebnej, UP,ŽP a dopravy prostredníctvom referátu územného plánu. Vami pôvodne doručený zámer bol z hľadiska nesúladu s územným plánom HL. m. SR BA rok 2007 v znení neskorších zmien zamietnutý už 2x stavebnou komisiou, ktorá predložila požiadavky za mestskú časť (dňa 9.10.2013 komisia odporučila pre ďalšie posúdenie doložiť vyriešenie dopravnej infraštruktúry, stavebnú čiaru upraviť tak, aby bola min. 3M od zátopovej čiary v dobe najvyššej hladiny v zmysle zákona o rybárstve a vzhľadom na zabezpečenie údržby, oplotenie upraviť tak, aby bolo navrhované ako kombinované priehľadné, nie plné bariérové, v miestne existujúcej komunikácie min. 3M od existujúcej spevnenej krajnice, v návrhu vyjadriť dopravnú situáciu z pohľadu širších vzťahov, doložiť vyjadrenie KRPZ KDI aj s potvrdenou situáciou, zmenšiť index zastavaných plôch na 0,25; ďalší krát bol zámer posúdený v komisii dňa 18.6.2014, kde komisia odporučila starostovi MČ BA - Vajnory vydať nesúhlasné stanovisko, nakoľko investičný zámer narúša charakter rekreačnej zóny v rámci stabilizovaného územia, zasahuje do regionálneho biocentra Vajnorka a odporučil investorovi pre prípadnú urbanizáciu územia spracovať urbanistickú štúdiu celej lokality Vajnorské jazerá podľa §4 a prerokovať ju podľa §21 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov).

S pozdravom

Ing. Ján Mrva Ing. Zuzana Klaučová
Starosta MČ Bratislava - Vajnory vedúca stavebného oddelenia
30. jún 2015

Martin Slimák

Zaujímalo by ma, čo bráni odstráneniu spílených stromov a stavebnej skládky teraz, takmer po 3/4 roku od spáchania tohoto činu ? To mestskej časti nevadí ako to tu vyzerá a že to vrhá zlé svetlo na jej prácu ?
06. júl 2020

Martin Uváček

Je niečo nové s týmto podnetom? Ako to tam momentálne vyzerá?
08. júl 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, pán Uváček,
komentár s otázkou preposielam samospráve.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
08. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát
MÚ Bratislava - Vajnory. Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.
Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
24. júl 2020

Peter Solvan

Chcel by som touto cestou pochváliť úrad, ako to pekne upravili. Je to tam nádherné, najkrajšie miesto v Bratislave pri vode! Keby som mal tie peniaze, čo si majiteľ za to pýta, hneď by som si tam kúsok kúpil.
09. november 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

neoprávnený výrub drevín na Vajnorských jazerách v roku 2014 riešil Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie aj polícia.

Bohužiaľ nebol zistený páchateľ tohto skutku a preto okresný úrad vec odložil a polícia trestné konanie prerušila.

V súčasnosti sa na predmetnom pozemku už nenachádza stavebný materiál ani zvyšky vyrúbaných drevín. Prostredie je na danom mieste pekné.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania