Nad vinohradmi-strom-suchý

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený
meno
Antoan 24. júla 2022

Vysušovanie a ničenie stromov pomocou herbicídov. Navrtávajú duby aj iné stromy v tejto lokalite prírodnej rezervácie v ochrane 4 stupňa. Najprv vyrezávali a keďže sa to ľuďom nepáčilo tak začali nenápadne používať chémiu. V tejto časti je zatiaľ cez 30 stromov usmrtených činnosťou človeka za pomoci agresívnych chemikálií. Minulí rok takto vyrezali a naočkovali Veľké a odrastené borovice vo veku cca 30 rokov.

25. júl 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na základe podnetu a preverenej situácie, Vás informujeme, že predmetné dreviny sa nachádzajú v k. ú. Devín (nie sú v našej kompetencií).

Zároveň vás informujeme, že prírodná rezervácia spadá pod Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky.

Valkovičová
30. júl 2022

Antoan

Prosím preposlať ŠOP SR.
30. júl 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
15. august 2022

Ján

V dnešnej zlej klimatickej dobe je každý strom prínosom. Stromy odparujú vodu do ovzdušia čím ho zvlhčujú, pohlcujú oxid uhličitý, zachytávajú dažďovú vodu , ktorej je tak málo. Slúžia ako miesto pre hniezdenie vtákov a pod. Spevňujú svojimi koreňmi pôdu na svahu.
Inštitúcie na ochranu prírody, ktoré by mali prírodu chrániť ju naopak likvidujú a to chemickými prostriedkami. Tieto vyrastené niekoľkoročné stromy sú barbarsky likvidované na základe rozhodnutia jednotlivcov, ktorým zjavne nejde o záchranu prírody , ale o presadenie svojich predstáv, ako sa im to páči. Malé výrastky sa môžu odstrániť mechanicky nie však chemicky, aby sa nezahusťovali trávnaté plochy. Avšak väčšie stromy by sa nemali a sa už dúfam nebudú necitlivo ničiť.
Takisto kozy, ktoré sa tam pasú a často ohrýzajú kôru s niektorých stromov konzumujú nevedomky zbytky tejto chemikálie (herbicídov) , ktoré im určite neprospejú. Do navŕtaných kmeňov stromov vliezajú zvedavý chrobáci alebo včely , ktoré sa následne otrávia týmito herbicídom.
Pracovníkom ŠOP zjavne nezáleží na týchto skutočnostiach , pretože by takto nekonali. Ich názor, že pôvodne boli tieto plochy bez porastov je zastaralí , pretože doba sa mení. Potrebujeme viac zelene. Malo by byť toto územie vyhlásené ako bezzásahové 5 st. ochrany a ponechať prírodu aby sa sama zariadila ako to uzná za vhodné.
15. august 2022

Antoan

Úplne súhlasím s týmto názorom . Neničme úmyselne prírodu , ale dobrovoľne ju zveľaďujme.Prosím preposlať ŠOP Ministerstvu životného prostredia.
03. september 2022

Antoan

Prosím znovu preposlať ŠOP Ministerstvu životného prostredia. Nevyjadrujú sa asi sa hanbia. Niekoľkokrát som aj v iných veciach oslovil Ministerstvo životného prostredia a ani raz som nedostal odpoveď a ani žiadne vyjadrenie k daným upozorneniam alebo podnetom. Iba raz mi odpísali že jeden podnet evidujú a výsledok aj tak žiaden. Týmto svojim postojom čím ďalej viac strácajú moju dôveru.


Prosím znovu preposlať.
04. september 2022

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

MŽP SR, ako aj ŠOP podnety z Odkazu pre starostu ignorujú.

Nemyslím si, že sa hanbia.

Ja, ako admin OPS za DNV na nich žiadne "páky" nemám, aby som ich donútila konať.

Môžem podnet preposlať, no na stave riešenia sa nič nezmení.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
([email protected])
15. september 2022

Antoan

Ďalšie stromy boli zlikvidované chemickou cestou.
15. september 2022

Antoan

Stromy s vekom okolo 20 - 40 rokov ako vidieť na letokruhoch.
15. september 2022

Antoan

Týmto žiadam o vyjadrenie kompetentných, ktorý sú zodpovedný za tento stav. Nech sa menovite vyjadria , kto dal príkaz na výrub a likvidáciu dospelých dubov a iných drevín v tejto oblasti národnej prírodnej rezervácie s ochranou 4. stupňa.

V opačnom prípade to budem považovať z ich strany za súhlas s tým na čo poukazujem v tomto podnete.Prosím znovu preposlať MŽP SR, ako aj ŠOP
16. september 2022

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný na MŽP SR. Pri inom podnete s nami MŽP SR začalo komunikovať, snáď sa to podarí aj v tomto prípadne.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
([email protected])
17. september 2022

Tiché údolie

Zdravím, nie je pravda, že by MŽP SR ignorovalo vaše podnety, k otázke menežmentu v NPR Devínska Kobyla (vrátane výrubov) sa obsiahlo vyjadrili v súvislosti s podobným podnetom na tomto mieste: https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/62345/devinske-karpaty-zelen-a-zivotne-prostredie-ine pred pár mesiacmi. Tento podnet je preto duplicitný a bolo by vhodné označiť ho za uzavretý, v opačnom prípade dosť pochybujem, že budú vydávať osobitné stanovisko ku každému stromu, keďže výruby rôznych drevín tu prebiehajú už roky, podrobnosti nájdete v spomenutej reakcii MŽP, ktorú sem pre istotu kopírujem v plnom znení:

Devínska Kobyla patrí medzi prírodné klenoty nie len Bratislavy ale aj celého Slovenská. Jedinečná poloha, geologické podložie, klíma ale aj nepretržité ľudské aktivity dali za vznik jedinečnej biodiverzite. Po tom čo v 50tych rokov 20. st. zaniklo tradičné využívanie svahov Devínskej Kobyly, na pastvu hospodárskych zvierat, začalo územie intenzívne zarastať náletovými a často aj inváznymi rastlinami. Dlhodobým cieľom ochranárov bolo prinavrátiť tradičnú pastvu na Devínsku Kobylu.
Od roku 2013 sa tento cieľ podarilo naplniť a vďaka spolupráce BROZ a ŠOP SR sa objavilo prvé stádo cca. 40 kôz.

Pastva je štandardný a v súčasnosti najvhodnejší spôsob ako udržiavať lúčne a lesostepné územia. Sú to územia, ktorých bohatstvo vzniklo práve prítomnosťou a aktivitami človeka najmä v podobe spásania. To isté platí aj pre Devínsku Kobylu, kde od kedy skončila pastva v polovici minulého storočia, územie intenzívne zarastá kríkmi ako aj inváznymi druhmi rastlín. Ak by sa neurobilo nič, o 20 rokov by sme na väčšine plochy mali iba kompaktné porasty kríkov, tak ako už aj teraz je vidno na niektorých plochách. Z takto pozmeneného biotopu by vymizli všetky tie vzácne druhy rastlín a živočíchov, ktoré robia toto miesto jedinečným.

Výrub nepôvodných drevín (borovica čierna, jaseň mánový) je súčasťou štandardného manažmentu lesostepných biotopov. Žiaľ neuváženou výsadbou v minulom storočí došlo k priamemu znehodnoteniu týchto cenných biotopov, a tak je nutné v dnešnej dobe pristúpiť k ich obnove. Uvedomujeme si že výrub zdravých drevín v prírodnej rezervácií môže vyvolať negatívne dojmy, avšak v tomto prípade treba zohľadniť potrebu predmetu ochrany, ktorý je jedinečný z celoslovenského hľadiska. Neporovnateľne výšia intenzita výrubov prebieha v okolitých hospodárskych lesoch, ktorej motívom je hospodársky záujem. V tomto prípade sa jedná len o záujem ochrany prírody, ktorých cieľom je obnova lesostepného charakteru územia.

Pastvou sa potláča zarastanie lokality krovinami, náletovými drevinami a inváznymi rastlinami. Bez nej by vzácne biotopy postupne zanikli a územie by prišlo o štatút chráneného územia, čo by v krajnom prípade mohlo viesť až postupnému zastavaniu územia. Pastva účinne potláča zmladenie kríkov, nakoľko kozy prednostne ohrýzajú mladé výhonky drevín. Vysoká bylinná vegetácia je tiež limitujúcim faktorom pre mnohé vzácne rastliny (áno aj poniklec, hlaváčik a kosatec), ktoré potrebujú slnečné otvorené stanovištia. Vďaka pastve nie sú prerastené vysokou trávou, v ktorej by postupne zanikli. V prípade Devínskej Kobyly, je pastva jedinou možnosťou starostlivosti o územie, nakoľko kosenie vzhľadom na terén nie je reálne. Pastva má naviac aj množstvo ďalších výhod oproti štandardnému koseniu: je rozložená v priestore a v čase – vzniká mozaika nedopaskov a naopak prepasených častí, prepasené časti sú dôležité pre klíčenie vzácnych druhov rastlín ako aj pre množstvo hmyzu, trus zvierat láka množstvo hmyzu a ten zas špecifické druhy vtákov, zvieratá fungujú tiež ako prenášači semien čím pomáhajú k rozširovaniu rastlín.

K osadeniu elektrického oplôtku na Devínskej Kobyle došlo po intenzívnej príprave, konzultácií a v súčinnosti s organizáciou ochrany prírody a krajiny - ŠOP SR. Oplôtok je súčasťou infraštruktúry pre riadenú pastvu, ktorej cieľom je zabezpečiť priaznivý stav xerotermných biotopov daného chráneného územia. Územie je rozdelené na jednotlivé časti, tak aby sa dala pastva lepšie regulovať a aby sa lepšie dalo reflektovať aktuálne požiadavky ochrany prírody pre konkrétne plochy. Uvedomujeme si že elektrické oplôtky čiastočne bránia migrácií divej zvery, no snažíme sa aj toto riešiť formou otvárania oplôtkov na úsekoch, kde sú odsledované migračné trasy. Oplôtky sa otvárajú v čase keď tam neprebieha pastva.

S pozdravom

Zelená linka

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
81235 Bratislava
19. september 2022

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

kontaktovala som autora podnetu, či súhlasí s jeho uzatvorením.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
([email protected])
19. september 2022

Antoan

Je v poriadku že sa preriedia kríky a malé výrastky stromov aby sa nezahusťovalo a nezarastalo okolie.
Ale tu nejde len o výrub nepôvodných drevín (borovica čierna, jaseň mánový) , ale hlavne o výrub dubov, ktorých vek je aj 40 rokov. Takisto vek borovíc bol cca 30 - 50 rokov. Tieto dospelé stromy majú dôležitý význam pre životné prostredie (pre vás možno nie). Namiesto toho ,aby ste zachovali čo najviac zelene v tomto suchom období a období výrazných klimatických zmien, tak robíte pravý opak. Ešte viac napomáhate zhoršovať a urýchľovať následky týchto klimatických zmien k horšiemu. Tieto duby okrem toho že produkujú kyslík, likvidujú oxid uhličitý a uvoľňujú vodu do ovzdušia a ju zadržiavajú v pôde a zvlhčujú ovzdušie ,tak produkujú aj potravu pre lesnú zver, ktorej je čoraz menej. Potom sa divíte, že diviaky idú do záhrad a na sídliská. Je to aj vašim pričinením. Prispeli k tomu aj oplôtky. Kde sú tie sľuby že sa bude zalesňovať a robiť opatrenia na zmiernenie klimatických zmien ? Nikde. Zase len sľuby ! Presadzujete len svoje záujmy a ostatných názory vás nezaujímajú. Potom niet divu že aj lesníci s vami nesúhlasia.
Ja pevne verím, že budú buď predčasné voľby, alebo aspoň odvolajú ministra ŽP a pomôže to k tomu sa vymenil aparát na Ministerstve životného prostredia a nastane zmena k lepšiemu. Inak to asi nepôjde.


Prosím preposlať ministerstvo životného prostredia.
19. september 2022

Ján

To čo sa na Devínskej Kobyle v súčasnosti deje je riadená likvidácia prírodnej rezervácie ! vyrezávajú sa stromy kríky. Chatári si chodia brať suché drevo z lesa. Vybudovali sa ploty čo obmedzujú pohyb zvery. Pri chatách vyvážajú pri Waitovom lome trávu a iný bio odpad na kraj rezervácie. Uzatvoril sa stredný chodník ,ktorý tu bol minimálne podľa pamätníkov okolo 100 rokov. Na rázcestí žltej a modrej značky 250 m .n.m. si vybudoval druhý chovateľ kôz chatku pre kozy priamo v lese , kde vyrezal množstvo kríkov a mladé stromy. Kúsok pod nim niekto s motorovou pílou viackrát vyrezával kríky na celom kopci.
Nad chodníkmi žltý - modrý visia hrubé suché spadnuté stromy visiace na vetvách iných stromov a ohrozujú nebezpečne ľudí . Tieto nikto neodstráni . To už nikoho nezaujíma ,ale vyrezávať zdravé stromy to áno. A tie navŕtané stromy to majú ochranári prírody chemické herbicídne slávnosti.
19. september 2022

Tiché údolie

Tak a už sme to asi vyriešili, predčasné voľby sú obľúbenou témou Róberta Fica a jeho fanúšikov, aj poľovníkom a lesníkom sa rád strká do priazne, bohužiaľ ťa ale musím sklamať, pretože pastva a výruby náletových a nepôvodných drevín sa na Kobyle začali ešte za jeho panovania, s tým súčasná garnitúra nemá nič spoločné :-) Práve naopak, existuje všeobecná zhoda na tom, že tieto opatrenia sú nevyhnutné, aby sa ešte aj ďalšie generácie v budúcnosti mohli na jar tešiť z rozkvitnutých hlaváčikov a poniklecov na Kobyle, prípadne obdivovať vzácne lúčne motýle, ktoré nám tam prežívajú sotva na pár hektároch a v lese skutočne žiť nedokážu :-) Ale tak ťažko s niekým, kto si 5 rokov ide svoje ako pokazený gramofón a nechápe ani po vyjadrení MŽP SR, že cieľom týchto opatrení je zachovať biodiverzitu lúk aspoň na niekoľkých hektároch a nie boj proti klimatickým zmenám, ktoré sa nedajú zvrátiť ani zmierniť tým, že necháš zarásť stromami 30 hektárov plochy na Devínskej Kobyle :-) Mimochodom takmer celá Kobyla a jej okolie je porastená lesom o rozlohe asi tak 800 hektárov, kde si bol keď odtiaľ lesníci na kamiónoch odvážali storočné buky a iné dreviny? Tu sa budeš sústavne navážať do ochranárov za to, že sa snažia udržať vzácne lúky a pasienky na 30 hektároch plochy, úsmevné. Pritom je jasné, že problematike nerozumieš ani za mak, ani text svojho podnetu nevieš napísať bez pravopisných chýb, ale tak je mi jasné, že hlúpi ľudia majú vždy najviac sebavedomia.. :-)
20. september 2022

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

podnet je už poslaný na MŽP SR, akýkoľvek nový komentár sa im ukáže vo forme notifikácie, netreba to stale preposielať.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
([email protected])
23. september 2022

Antoan

S Ficom to nemá nič spoločné. A je mi ukradnutý. To je zbraň novej vlády vyhovárať sa stále na Fica ,aby tým ospravedlňovali svoje chyby a neschopnosť. ! Nepamätám si, že by sme si potykali ! Ja s lesníkmi a poľovníkmi komunikujem a poznám ich názory.
Hlaváčikov a poniklecov tu kvitlo dosť aj pred zasahovaním do tejto lokality. Lúčnych motýľov tu bolo viacej ako je dnes ! Biodiverzita na lúkach sa zachováva podľa vás tak , že v okolí týchto lúk sa vyrežú stromy ? Boj proti klimatickým zmenám je, že chránime a zachránime čo najviac hlavne dospelých stromov ! Ktoré boli hlavne v okolí týchto lúk a pri chodníku. To vám ale asi nič nehovorí.
Kde som bol keď odvážali storočné buky a drevo vyťažené ? Písal som protestné podnety aj terajšiemu MŽP SR a ani som nedostal bohužiaľ žiadnu odpoveď . A kde ste boli vy keď ich rúbali už za tejto vlády a odvážali a aj odvážajú ďalej. Úsmevné je ,že ochranári majú ústa plné rečí , ale nevedia zabrániť ako ste vyššie písal, odvážať drevo, ktoré sa vyrezáva a odváža nielen z tohto lesa , ale po celom Slovensku. Kde ste vy, keď viete že sa to deje ?
Ja sa neznížim k tomu ,aby som niekoho urážal a označoval za hlupáka ! Avšak neodpustím si poznámku ,že mňa môže uraziť iba inteligentný človek.
24. september 2022

Tiché údolie

To máme teda veľké šťastie, že boj proti klimatickým zmenám je tak jednoduchý, že stačí zachrániť čo najviac dospelých stromov, čo tam po fosílnych palivách a nadmernej spotrebe všetkého možného, môžeš si naďalej žiť ako prasa v žite, stačí zachrániť zopár dospelých stromov a dobre bude :-)) Toto čo tu predvádzaš je ukážkový greenwashing, žiaľ rôznych nevzdelaných šarlatánov ako ty, ktorí škodia kde sa dá tu už nejako musíme strpieť..

Na rozdiel od tých tvojich "protestných" podnetov a nehanebného osočovania ochranárov, oni robia konkrétne kroky na záchranu mnohých lokalít po celej SR, od zastavenia ťažby na x miestach, cez obnovu mokradí, až po kosenie lúk a robia tak častokrát bez nároku na odmenu. Mimochodom väčšina lesnatej časti Kobyly prejde do bezzásahovej zóny v dohľadnej dobe z iniciatívy ochranárov a nie notorických kverulantov ako ty.

Áno, biodiverzita lúk sa podľa nás zachová tak, že ich nenecháme zarásť stromami, inými slovami ich niekoľko skutočne musíme vyrúbať na lúkach a v ich okolí. Stromy totiž rastú, zväčšujú sa a zároveň rastie ich počet, tým pádom sa aj zväčšuje plocha, ktorú postupne (viac a viac) zatieňujú, inými slovami obmedzujú slnečné otvorené plochy pre tie vzácne poniklece a iné druhy, pre ktoré bola tá rezervácia vyhlásená. V prípade potreby ti to obšírnejšie vysvetlím, ale snáď už nebude treba, lebo aj môj päťročný synovec to už pochopil :-)

A na záver, ty sa tu už roky znižuješ k osočovaniu ochranárov, klameš a zavádzaš, tak absolútne netuším prečo si zároveň vynucuješ slušnosť a vykanie. Mimochodom, ak mi chceš vykať, tak tvoja veta: "..ale nevedia zabrániť ako ste vyššie písal, odvážať drevo.." je v podstate tykanie a v prípade vykania by mala znieť nasledovne: "..ale nevedia zabrániť ako ste vyššie písali, odvážať drevo.." Vidíš, ani materinský jazyk neovládaš ;-)
29. september 2022

Antoan

15.augusta 2022 už bolo spomenutý V. stupeň ochrany v podnete hore. O tom som už komunikoval s MŽP SR. ešte minulý rok.
Ministerstvo životného prostredia zverejnilo na portáli právnych predpisov Slov-Lex informáciu o plánovanej príprave vyhlásenia nového chráneného územia Devínska Kobyla a tu vyhlási stupeň ochrany V.
Devínska Kobyla je momentálne rozdelená do viacerých stupňov ochrany. Do V. stupňa ochrany prírody patrí prírodná rezervácia Fialková dolina v katastrálnom území Devín. V IV. stupni ochrany prírody sa nachádza Štokeravská vápenka a časť Devínskej Kobyly označená ako Národná Prírodná Rezervácia.

Týmto počinom by mala štátna ochrana prírody ochrániť „dubovo-hrabové lesy, lipovo-javorové lesy, neprístupné jaskynné útvary, nižné a podhorské kosné lúky či suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty . Vďaka zvýšeniu stupňa ochrany sa ochránia aj rôzne živočíchy. Medzi nich patrí kováčik fialový, netopier veľkouchý, ale aj uchaňa čierna. V chránených rastlinách sa objaví ihlica nízka, rešetliak skalnatý a smldník piesočný.

Kverulant : Kverulanti bývajú neobľúbený, pretože väčšinou dokážu uvažovať racionálne, pragmaticky a bez emócií. Bývajú to ľudia ,ktorý majú väčšinou pravdu a keď ju aj nemajú tak dokážu svoje stanovisko opierať o vecné a relevantné argumenty, čo množstvo ľudí nedokáže prekusnúť.
A greenwashing ste vy ,lebo presadzujete svoju pravdu o ktorej ste sám presvedčený a nikto iný nemôže mať iný názor.
A nakoniec vás žiadam, už mi sem nepíšte pretože tento podnet je určený na vyjadrenie sa pre kompetentných a nie na dohadovanie sa kto má pravdu !
01. október 2022

Tiché údolie

Racionálne a vecné argumenty sú práve to, čo u teba vyslovene absentuje, namiesto toho sa už roky v súvislosti s touto témou uchyľuješ k osočovaniu, klamstvám a emocionálnym výlevom, ktoré neustávajú ani po oficiálnom vyjadrení MŽP SR. Z toho vyplýva, že tieto tvoje snahy sú len samoúčelným hádzaním špiny bez štipky snahy porozumieť problému. V prípade, že toto bude naďalej pokračovať, upozorním na tvoje konanie pracovníkov stráže prírody, ktorí následne posúdia, na základe akej výnimky sa svojvoľne pohybuješ na území so štvrtým stupňom ochrany mimo značených chodníkov.
18. október 2022

Antoan

Na základe čoho ma obviňujete ,že sa pohybujem mimo vyznačených chodníkov ?
Naposledy som sa pohyboval na vyznačených chodníkoch na kontrolnom dni s lesníkmi a inšpekciou MŽP SR.
Toto bol posledný krát čo s vami komunikujem a nemám záujem s vami už viac komunikovať !
Tento podnet je určený pre vyjadrenie kompetentných a nie na osobné dohadovanie a osočovanie sa.
20. október 2022

Tiché údolie

Na základe fotografii, ktoré sem pridávaš.
Napríklad v tomto tvojom podnete: https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/62345/devinske-karpaty-zelen-a-zivotne-prostredie-ine, tvoje príspevky zo dňa 27.2.2019 a v nich nasledujúce fotografie: https://www.odkazprestarostu.sk/image/w1280/public/comments/108654/images/5c7697a7d11e6.jpg a https://www.odkazprestarostu.sk/image/w1280/public/comments/108650/images/5c7693fe846b9.jpg
Tieto sú z miest, kde je explicitne a to aj priamo v teréne zakázaný pohyb ľudí.
24. november 2022

Antoan

To sú fotky fotené zoom zo vzdialenosti 200 až 300 m .

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania