Chodník na Príjazdej ulici

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Ing. Henrieta Skákalová 04. júna 2012

Vážený pán starosta,
obraciam sa na Vás so žiadosťou o riešenie bezpečnosti chodcov na trase od Širokej ulice na železničnú stanicu Vajnory, respektíve priľahlú autobusovú zastávku MHD. V minulých rokoch Ste zabezpečili položenie betónovej dlažby na Čiernom chodníku, za čo sú Vám obyvatelia obce vďační. Zostáva nevyriešený prechod a pohyb chodcov ďalej po Príjazdej ulici smerom k Širokej ulici a k ulici Pri mlyne. Jedná sa o frekventovanú trasu, ktorá je využívaná aj vo večerných hodinách a chodci nemajú možnosť bezpečného pohybu. Aj na malom úseku, kde je chodník na Príjazdnej ulici pred bytovkou už vybudovaný, trvalo zaparkované autá obmedzujú bezpečnosť chodcov.
V tejto súvislosti by ma zaujímala aj odpoveď na otázku, prečo keď prechádzam po Širokej ulici na žel. stanicu, tak už vybudované verejné osvetlenie nesvieti?

20. jún 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pani Skákalová,


1. Chodník na Príjazdnej ulici (úsek od ulice Šachorová po ulicu Čierny chodník) obsadzovaný autami, rieši na základe našej žiadosti Mestská polícia. Kontroly Mestskou políciou boli vykonané v dňoch 8. 6. 2012, 10. 6. 2012 vo večerných hodinách. Všetkým vozidlám, ktoré na chodníku parkovali bola ponechaná výzva za stieračom. V prípade, ak sa situácia nezlepší, pristúpi Mestská polícia k ráznym opatreniam.
2. O riešenie dobudovania potrebného chodníka pri komunikácii Príjazdná (v úseku od ulice Šachorová po ulicu Pri mlyne) požiadame správcu a vlastníka komunikácie Príjazdná, ktorým je Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Na základe podnetu občanov týkajúceho sa vybudovania chodníka Na príjazdnej ulici v úseku od bytového domu Príjazdná č. 34 po ulicu Pri mlyne bolo zo strany Magistrátu hlavného mesta prisľúbené, že uvedenú prípravu investičnej akcie zahrnú do rozpočtu mesta na rok 2013.
3. Rovnako verejné osvetlenie v hlavnom meste Bratislava je vlastníctvom Magistrátu hlavného mesta Bratislava, správu vykonáva spoločnosť Siemens. Mestská časť bude iniciovať dobudovanie verejného osvetlenia na Príjazdnej ulici na hlavnom meste.
4. Čo sa týka funkčnosti osvetlenia na ulici Široká v časti, ktorú budovalo Občianske združenie Vajnory Široká - juh (členkou OZ ste aj Vy), máme za to, že verejné osvetlenie ostalo vo Vašom vlastníctve, nakoľko nie je dobudovaná definitívna povrchová úprava komunikácie a následne skolaudovaná, je problém verejné osvetlenie odovzdať mestu. To znamená, že Vaše Občianske združenie musí vytvoriť podmienky pre sfunkčnenie verejného osvetlenia a tiež môže pristúpiť k uzavretiu zmluvy o výkone správy verejného osvetlenia s Hl. mestom SR Bratislava.
5. Mestská časť Vajnory listami zo dňa 7.2.2011 a 21.6.2011 vyzvala zástupcu Občianskeho združenia Igora Stetuliča na dobudovanie inžinierskych sietí a komunikácie. Odporúčame Vám pre sfunkčnenie verejného osvetlenia rokovať v rámci Občianskeho združenia ako investora infraštruktúry a predmetné investície ukončiť. Vaše Občianske združenie v zastúpení Igorom Stetuličom a Stanislavom Bohunickým podpísalo s mestskou časťou zmluvu o spolupráci, kde sa zaviazalo ako postupník stavebníka tieto investície, vrátane stavebných objektov osvetlenia, kanalizácie a komunikácie vybudovať.

S pozdravom

Ján Mrva
starosta
MČ Bratislava - Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania