Opustené vozidlo

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Vyriešený

Uz dlhsi cas tu stoji opustene auto

28. apríl 2015

Odpoveď samosprávy

Uvedené vozidlo sa nachádza na pozemku prislúchajúcemu k bytovému domu Horná 1, Bratislava. Uvedené vozidlo netvorí prekážku cestnej premávky, ktorá by oprávňovala správcu cesty na jeho odstránenie v zmysle § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obhliadkou vozidla nebol zistený únik prevádzkových kvapalín, čím by mohlo dôjsť k ohrozovaniu životného prostredia. Mestská časť nemá oprávnenie odstrániť takéto motorové vozidlo.

Ing. Jana Pešková
prednostka miestneho úradu
07. máj 2015

nezávislý_pozorovateľ

Pani inžinierka a odkiaľ máte tieto informácie?
Vy ste povinný ako úrad, resp. ako správca vozidlo odstrániť, citujem zákon, paragraf, ktorý si vykladáte vy po Vašom...

Takže bez tabuliek aj keď netvorí prekážku.
Začnite na tom pracovať a žiadne výhovorky.
§ 43
Prekážka cestnej premávky
(1) Kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty.27) Ten, kto odstráni prekážku cestnej premávky, je povinný bezodkladne zabezpečiť aj odstránenie predmetov a odpadov prekážajúcich v zjazdnosti na ceste, ktoré s prekážkou cestnej premávky súvisia.
(2) Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť a oznámiť to policajtovi; ak prekážku neoznačí, príslušný správca cesty je povinný ju bezodkladne označiť na náklady jej pôvodcu.
(3) Prekážka cestnej premávky sa označí tak, aby ju účastníci cestnej premávky mohli včas spozorovať. Prekážka cestnej premávky sa označuje najmä zábranou na označenie uzávierky, výstražným svetlom oranžovej farby, za zníženej viditeľnosti aj červeným svetlom alebo reflexnou červenou zástavkou. Na označenie vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, platí § 24 ods. 3.
(4) Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je
a) na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
b) na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené,
c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.
(5) Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4 a v § 25, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt; také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta. Ak ide o vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste, o odstránení vozidla rozhodne policajt, ak tak neurobil skôr ten, kto prekážku spôsobil, alebo správca cesty.
07. máj 2015

Kristian Nandraský

Pravdou je, že to vozidlo nestojí na ceste a netvorí prekážku cestnej premávky. Keďže je na súkromnom pozemku, úrad s tým asi nič spraviť nemôže...
10. máj 2015

Martin

Myslím, že podstatné je slovíčko "môže odstrániť", ak by tam bolo "musí", asi by už konali :/

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania