Čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Hedviga Talarovičová 15. júna 2015

Cesta, ktorá pokračuje od ul. Černockého pozdĺž trate, smerom ku Kalnému jazeru (Žabí majer) je lemovaná veľkými skládkami, ktoré stále veselo pribúdajú.

16. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Postup a zodpovednosť pri zabezpečovaní odstraňovania odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch (tzv. čierne skládky) stanovuje zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej zákon). Kto zistí umiestnenie odpadu v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť okresnému úradu a obci. Okresný úrad na základe oznámenia začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu resp. či vlastník pozemku nemal z uloženia odpadu prospech. Ak sa v konaní nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu zodpovednosť za komunálny odpad a drobný stavebný odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch na území obce podľa § 18 ods. 11 zákona má obec. Zhodnotenie alebo zneškodnenie iného druhu odpadu má zabezpečiť na vlastné náklady príslušný okresný úrad. Tento proces je časovo zdĺhavý.
Odpad, ktorý je predmetom podnetu, je uložený na pozemkoch Železníc SR. Železnice SR v zmysle citovaného zákona písomne oznámili Okresnému úradu Bratislava umiestnenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom na parcele č. 4695/7 v k.ú.Rača dňa 28.8.2014. Okresný úrad začal správne konanie a dňa 1.6.2015 sa uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktorom bolo konštatované, že nebol zistený pôvodca odpadu. Keďže je tu uložený aj iný odpad ako komunálny odpad (pneumatiky, stavebný odpad, náterové hmoty) rozhodnutie o jeho odstránení musí vydať Okresný úrad.
Okresný úrad Bratislava o odstránení skládky/skládok ešte nerozhodol.

Ďakujeme za podnet


Eva Miklánková, hovorkyňa MČ BA - Rača

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania