Neznesiteľný hluk z dostihovej dráhy do panelákov v Ovsišti


Uzavretý
meno
jozef 10. augusta 2015

Dňa 8.8.2015 bolo na Štátnom závodisku v Petržalke katastrofálne hlučné podujatie pod názvom "The Color Run " - verejný beh v pomaľovaných tričkách.Celý deň sme si na náprotivnom sídlisku (cez lesík) v panelákoch zatvárali okná, pretože hluk z hudby bol neznesiteľne silný. Veľmi kvitujeme, že Štátne závodisko upravilo hlásenie počas dostihových podujatí na prijateľnú mieru.To však neplatí o iných privátnych akciách, ktorým Štátne závodisko prenajíma priestor. Preto vás žiadame, aby ste aj mimo dostihov dohliadli na používanie ozvučenia iných podujatí organizovaných v prenajatom areáli Štátneho závodiska ( napr. aj Deň Petržalky či spomínaný sobotný beh "The Color Run" 8.8.), aby neznesiteľný hluk neobťažoval obyvateľov Ovsišťa. Pozdravuje Jozef Calman

17. august 2015

nezávislý_pozorovateľ

Súhlasím, ešte jedna drobnosť, po uvedenom podujatí partia mladých mužov upratovala farby tými nezmyselnými fukármi, kedy dochádzalo k vznikom mračien farebného prachu, neuveriteľné ignorantstvo k životnému prostrediu a k ľudom, ktorí boli na prechádzke a behu sa nezúčastnili. Všetok ten prach sadal na odparkované autá a na odev. Nesúhlasím, aby sa podujatie organizovalo v centre Petržalky, agentúra BeCool nech si predmetné podujatie organizuje pri čističke odpadových vôd, mimo obývaných častí, alebo hrádzi.
30. september 2019

Odpoveď samosprávy

K tejto problematike sme sa vyjadrovali v podnete č. 20017.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Sabinová
02. október 2019

Odpoveď samosprávy

V prípade verejných kultúrnych podujatí, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení neplatí oznamovacia povinnosť obci (§ 3 zákona), a podľa § 5 zákona, usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia a za zachovanie poriadku počas jeho priebehu (nie po jeho ukončení). Z tohto dôvodu obec resp. príslušná mestská časť na konanie verejných kultúrnych podujatí nevydáva žiadne písomné povolenie.
Pojem nadmerný hluk nie je v zákone o priestupkoch bližšie špecifikovaný. Najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajších priestoroch a stavbách sú uvedené v nariadení vlády o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami č. 40/2002 Zb. Hlukový limit pre obytné zóny cez deň predstavuje 50 decibelov. Cez noc je limit znížený na úroveň 45 decibelov. Kompetentný orgán pre meranie hladiny hluku, povoľovanie prevádzky, ako aj kontroly je iba Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Preverovanie oznámení o rušení nočného pokoja alebo oznámení spojených s nadmernou hlučnosťou je však problematické tak pri verejných kultúrnych podujatiach, ako aj v prípadoch individuálnych. MsP nemá k dispozícii zariadenie na meranie úrovne hluku. Príslušníci MsP nie sú oprávnení, ani vyškolení k relevantnému používaniu takýchto zariadení, a môžu hluk posudzovať iba subjektívne, na základe vlastných sluchových vnemov. Preto v mnohých prípadoch sa subjektívne hodnotenie úrovne hluku príslušníkom nezhoduje s taktiež subjektívnym názorom oznamovateľa, naviac, po spozorovaní príchodu policajnej hliadky rušenie spravidla ustane alebo jeho intenzita sa zníži.
Toto však neznamená, že sa o subjektívne zistenie okolností hliadka ani nepokúsi. Ak sú okolnosti náležite zistené a páchateľ s riešením v blokovom konaní súhlasí, je možné mu uložiť pokutu v blokovom konaní. Preto veľakrát záleží na situácii, ktorá je zdrojom prekročenia hlukového limitu a od osôb ktoré ju spôsobujú, či im dohováranie zo strany polície bude dostatočné a od takéhoto konania tieto osoby dobrovoľne upustia. Ak táto osoba nesúhlasí s priestupkom alebo jeho riešením, MsP takýto priestupok postúpi oprávnenému správnemu orgánu na riešenie v priestupkovom konaní. Správny orgán má ale pri riešení priestupkov tohto druhu tie isté problémy s objektívnym preukázaním prekročenia hlukového limitu, ako hliadka MsP na mieste, to isté platí aj pre príslušníkov Policajného zboru.
Tento postup je možný však v prípade narušenia verejného poriadku občanmi. Nie je však vyhovujúci v prípade podozrenia z prekročenia hlukových limitov na verejných kultúrnych, športových, spoločenských podujatiach.
Základným problémom pri riešení hluku je v súčasnosti platný legislatívny rámec, ktorý vymedzuje jediný subjekt oprávnený k meraniu hladiny hluku – regionálne úrady verejného zdravotníctva. Kontrolní pracovníci týchto úradov nie sú v pohotovosti pre prípad potreby okamžitého výjazdu na sporné miesto, bez predchádzajúcej požiadavky na merania hluku u konkrétneho prevádzkovateľa. Preto tento spôsob nevyhovuje pre potreby okamžitého riešenia podozrenia z prekročenia hlukových limitov na mieste.
Pritom je na trhu už dostatok moderných ciachovaných meračov hluku, ktoré by mohli byť použité aj inými orgánmi (podobne ako u iných ciachovaných meracích zariadení) pri riešení podozrení z prekročenia hlukových limitov. Tento spôsob však aktuálne právne predpisy neumožňujú.

Bc. Marcela Sabinová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.