Štát nemusi separovať odpad?

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 24. septembra 2012

Je to neuveritelne, ale nasledujuce statne intitucie neseparuju odpad. Ich sidla sa nachadzaju v Ruzinove.
Najvyssi kontrolny urad SR, Výskumný ústav potravinársky, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Vseobecna zdravotna poistovna, Slovenska sprava ciest, ...
Pravdepodobne nam musi EU znovu udelit pokuty! Az potom zacnu kompetentni konat? Preco mesto a mestske casti este nevydali VZV?

24. september 2012

Ružinovčan

Nemajú ani jeden farebný kontajner na separovaný zber PET fľiaš, a ani papiera!
09. október 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
obdržali sme Váš podnet, v ktorom ste upozornili, že štátne inštitúcie neseparujú odpad. Oznamujeme Vám, že kontrolu nad separaciou odpadu vo Vami uvedených inštitúciách je oprávnený vykonať v zmysle zákona o odpadoch §39 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.
Mesto aj Mestská časť Bratislava - Ružinov vydalo Všeobecne záväzné nariadenia. V prípade MČ Ružinov ide o VZN č.1/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku. V prípade hlavného mesta je to VZN č.6/2004 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy. Uvedený podnet zasielame Magistrátu hlavného mesta SR na prešetrenie.Tatiana Baáriová, kancelária starostu
14. november 2012

Ing. M. Kuruc

Zase len vyhovorky a presuvanie kompetencii !!!
28. november 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Ďakujeme za Váš podnet. Prikladáme stanovisko vecne príslušného oddelenia životného prostredia, Magistrátu hl. mesta.

Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. sú podľa § 39 ods. 14 a 15 obce povinné zaviesť separovaný zber papiera, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných odpadov s účinnosťou od 1.1.2010.
Hlavné mesto zaviedlo na území Bratislavy bezplatný separovaný zber papiera, skla, plastov a kovov z komunálnych odpadov v r. 2004 a biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene v r. 2006 pre fyzické osoby – nepodnikateľov.

Podľa § 6 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov je správca nehnuteľnosti povinný požiadať hlavné mesto o dostatočný počet kontajnerov alebo zberných nádob na vytriedené zložky a na zmesový komunálny odpad zodpovedajúcich systému zberu alebo ich prenájom u oprávnenej osoby.
Oprávnenou osobu sa rozumie osoba vykonávajúca zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti zmluvu uzavretú s obcou.

Na území hlavného mesta má uzavretú zmluvu na zber papiera z komunálnych odpadov 16 osôb, na zber plastov 14, na zber skla 13, na zber kovov 16, na zber biologicky rozložiteľných odpadov 60. Prostredníctvom týchto osôb môžu mať verejné inštitúcie zabezpečený triedený zber komunálnych odpadov spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom o odpadoch a stavebným zákonom. Verejné inštitúcie sú právnickými osobami.

Podľa § 73 zákona o odpadoch štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ministerstvo, inšpekcia, krajský úrad, okresný úrad) zisťuje, či právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzné predpisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. Na obec bol prenesený výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve ustanovením § 72 písm. a) zákona o odpadoch vo veci prejednávania priestupkov v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a).

Konštatujeme, že hlavné mesto vytvorilo podmienky pre triedený zber komunálnych odpadov pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov na území hlavného mesta a zodpovedne plní úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o odpadoch. V oblasti štátneho dozoru nemá kompetenciu riešiť správne delikty právnických osôb v odpadovom hospodárstve. Hlavné mesto odporúča obrátiť sa so žiadosťou v predmete veci na štátne orgány v odpadovom hospodárstve.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
10. február 2013

Separator

Ziadna z uvedenych institucii nema doteraz kontajnery na separovany zber!
Vazeny Mgr. Papajcik, sice to su pravnicke osoby, ale statne. Neviem, ako sa potom maju spravat obcania, ked vidia, ze stane institucie porusuju predpisy a zakon o nakladani s odpadmi.
02. január 2014

Stankoviansky

Dnes je 2.1.2014 a nič sa nezmenilo. U uvedených inštitúcii nepribudli žiadne kontajnery na separovaný zber.
07. január 2014

Markovicz

Vážený Mgr. Papajčík, zasielam Vám odpoveď MŽP SR:

Vážený pán Markovicz.
Pokiaľ poukazujete na odpoveď samosprávy, ktorú poskytol Mgr. Marek Papajčík z referátu vzťahov s verejnosťou, Kancelárie primátora hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 28.novembra 2012 konštatujeme, že nie je v súlade s platnou legislatívou preto, že podľa § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným a reštauračným odpadom.
Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že kontrolu fyzických a právnických osôb z titulu dodržiavania VZN hl. mesta SR Bratislavy ohľadom komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, separovania odpadov a pod. vykonáva príslušná obec – teda Magistrát hl. mesta Bratislavy a príslušné MČ (v tomto prípade MČ Ružinov) a nie orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov /kompetencie zrušených obvodných úradov životného prostredia/ ako aj odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov v sídle kraja /kompetencie zrušených krajských úradov životného prostredia/, Slovenská inšpekcia životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia). Orgány štátneho dozoru v predmetnej veci vykonávajú kontrolu či VZN je v súlade s platnou legislatívou a nemá zákonné kompetencie sankcionovať fyzické a právnické osoby za to, že porušujú predmetné VZN.
Ak sa domnievate, že VZN hl. mesta SR Bratislavy je v rozpore s platnou zákonnou úpravou, máte možnosť podať podnet príslušným orgánom dozoru v odpadovom hospodárstve, ktorým v pôsobnosti mesta a okresu Bratislavy je odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava. Kontakty sú verejnosti prístupné na elektronickej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: Linka: http://www.minv.sk/ - hlavná stránka – okresné úrady, alebo na : http://www.minv.sk/?vladny-program-eso-efektivna-spolahliva-a-otvorena-statna-sprava. Ďalej máte možnosť podať podnet na Inšpektorát Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava. Kontakty sú verejnosti prístupné na elektronickej stránke www.sizp.sk .

S pozdravom :

Odbor komunikácie ,MŽP SR.
Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava 1
Tel.: 02/5956 2222/2672
Mail: info@enviro.gov.sk

P.S. Písal som aj na Inšpektorát Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava. Zatiaľ žiadna odpoveď.
Zato však reagovala kancelária výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
27. február 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

odpovedáme opätovne stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta k téme separovaného odpadu:

Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. sú podľa § 39 ods. 14 a 15 obce povinné zaviesť separovaný zber papiera, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných odpadov s účinnosťou od 1.1.2010. Hlavné mesto zaviedlo separovaný zber papiera, skla, plastov a kovov v r. 2004 a biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene od r. 2006.

Podľa § 6 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov je správca nehnuteľnosti povinný požiadať hlavné mesto o dostatočný počet kontajnerov alebo zberných nádob na vytriedené zložky a na zmesový komunálny odpad zodpovedajúcich systému zberu alebo ich prenájom u oprávnenej osoby.

Politika hlavného mesta vo vzťahu k štátnym inštitúciám je rovnaká ako ku všetkým pôvodcom komunálneho odpadu a je len na týchto inštitúciách, či budú presadzovať ekologické povedomie v praxi.

K uvedenému ešte dodávame, že vo veci preneseného výkonu štátnej správy odpadového hospodárstva má obec, v tomto prípade hlavné mesto kompetenciu prejednávať priestupky, ktorých sa dopustili fyzické osoby. Kontrolu inštitúcií - právnických osôb môže vykonávať v odpadovom hospodárstve len orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, napr. príslušný Okresný úrad, Slovenská inšpekcia SR.

Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
27. február 2014

Stankoviansky

Je jasné, že štát vodu káže a víno pije.
To, že potom idú plasty do pecí, to nikoho netrápi.
Je to hanba a kopanec životnému prostrediu s visačkou "Vláda SR"!
09. apríl 2014

R. Mikulič

Na Priemyselnej maju kontajner, ale len na sklo. Ktovie preco?
11. apríl 2014

Magdaléna Krajčiová

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sa zaoberal podnetom triedenia komunálneho odpadu v inštitúciách. Vo väčšine administratívnych organizácií vzniká použitý kancelársky papier, ktorý sa archivuje podľa predpisu upravujúceho archiváciu, plastové balóny, ktorým organizácia zabezepčuje pitný režim (tieto balóny sú na výmenu), sklo a kovové obaly z nápojov sú v minimálnom množstve. Pre ostatné druhy komunálnych odpadov a vyradený inventár si inštitúcie objednávajú zber a prepravu na základe objednávky u oprávnenej osoby. Toto sú dôvody, prečo pri administratívnych budovách nevidieť kontajnery na triedený odpad z komunálneho odpadu.
11. apríl 2014

Odpoveď samosprávy

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sa zaoberal podnetom triedenia komunálneho odpadu v inštitúciách. Vo väčšine administratívnych organizácií vznikápoužitý kancelársky papier, ktorý sa archivuje podľa predpisu upravujúceho archiváciu, plastové balóny, ktorým organizácia zabezepčuje pitný režim (tieto balóny sú na výmenu), sklo a kovové obaly z nápojov sú v minimálnom množstve. Pre ostatné druhy komunálnych odpadov a vyradený inventár si inštitúcie objednávajú zber a prepravu na základe objednávky u oprávnenej osoby. Toto sú dôvody, prečo pri administratívnych budovách nevidieť kontajnery na triedený odpad z komunálneho odpadu.

Magdaléna Krajčiová
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
11. apríl 2014

Separátor Obecný

Važená pani Magdaléna Krajčiová, Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, prepáčte, toto je však zlá a alibistická odpoveď.
Presne v takejto inštitúcii pracujem a viem, koľko papiera, ktorý sa nemusí skartovť a PET fľiaš končí v zmesovom odpade.
14. apríl 2014

Magdaléna Krajčiová

Váš podnet v súčasnosti rieši aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, od ktorej ešte nemáme stanovisko. V novele zákona o odpadoch, ktorá je v internom pripomienkovom konaní, sa uvažuje so zmenou systému a financovania triedeného zberu z komunálneho odpadu. Návrh sa značne líši od súčasne zavedeného systému a z toho dôvodu budeme na základe novely prehodnocovať systém zberu zavedený na území Bratislavy, ktorý bude následne upravený. Pri spracovaní sa budeme zaoberať aj podnetom na zmenu triedeného zberu z inštitúcií.
14. apríl 2014

Odpoveď samosprávy

Váš podnet v súčasnosti rieši aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, od ktorej ešte nemáme stanovisko. V novele zákona o odpadoch, ktorá je v internom pripomienkovom konaní, sa uvažuje so zmenou systému a financovania triedeného zberu z komunálneho odpadu. Návrh sa značne líši od súčasne zavedeného systému a z toho dôvodu budeme na základe novely prehodnocovať systém zberu zavedený na území Bratislavy, ktorý bude následne upravený. Pri spracovaní sa budeme zaoberať aj podnetom na zmenu triedeného zberu z inštitúcií.

Magdaléna Krajčiová
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
14. apríl 2014

Adam M.

Vážená pani Magdaléna Krajčiová, určite budeme sledovať konanie štátu, vášho ministerstva, ... ako sa vyriešilo zavádzanie separovania v inštitúciách a ako sa v skutočnosti realizuje
Je na stole nový návrh zákona, tak dúfame, že sa to bude urgentne pripomienkovať a riešiť a nezametie pod stôl.
23. august 2014

J. Kravec

Dnes je 23.8.2014 a takyto je pristup k separovaniu v institucii Vseobecna zdravotna poistovna, a.s., Ruzova dolina 26.
Riadia sa heslom "All in One"!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania