Ohyzdný stĺp

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 18. októbra 2012

Na Trnavskom mýte bol v roku 2010, alebo 2011 osadený záhadný stĺp. Pravdepodobne na reklamu, ktorá tam nikdy nebola osadená. Má tento stĺp stavebné povolenie? Ak nie, poprosím o jeho odstránenie. Ďakujem.

06. júl 2013

Anonymný užívateľ

Stĺp stále stojí na mieste. Poprosím o preposlanie podnetu na Nové Mesto, nakoľko stĺp stojí na jeho území. Ďakujem.
26. august 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa fotografie stĺpu usudzujeme, že je umiestnený na parcele v k.u. Nové Mesto, č. p.: 10403/2, reg. C.
Tento pozemok je zverený do užívania mestskej časti Nové Mesto.
Informáciu ohľadom stavebného povolenia môže poskytnúť príslušný stavebný úrad.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
04. november 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za podnet. Stavebník SLOVAK ACTUAL, s.r.o., so sídlom Ovručská 5, 831 02 Bratislava, má vydaným rozhodnutím č.j. ÚPŽP-2173/2/2011/ZB zo dňa 13.12.2011, právoplatným dňa 9.1.2012 povolený 1 ks jednostranného svetelného multimediálneho reklamného zariadenia o rozmeroch zobrazovacej plochy 5,0m x 2,81m typu LED obrazovky, osadeného na nosnom stĺpe v predpolí Tržnice na Šancovej ul. 112 v Bratislave, na pozemku parc.č. 10403/2, katastrálne územie Nové Mesto. Reklamné zariadenie nie je do dnešného termínu doinštalované.
Stavebný úrad vyzval stavebníka výzvou č. ÚKaSP–RZ-2014/130-ABA-výz. zo dňa 10.9.2014, aby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy spresnil termín ukončenia inštalácie predmetného RZ. Lehota na vyjadrenie uplynula dňa 24.10.2014, stavebník sa v tejto lehote nevyjadril.
Stavebný úrad vyzval stavebníka výzvou č. ÚKaSP–RZ-2014/130-ABA-výz.+pre.-220, zo dňa 10.9.2014 na doplnenie dokladov do 31.12.2014 a súčasne konanie prerušil.
Stavebný úrad bude pokračovať v konaní až po doplnení podania. Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.


Ing. Natália Kudláčová
20. január 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Stavebník - firma SLOVAK ACTUAL, s.r.o. mala termín na doloženie dokladov do 31.12.2014, čo nevyužila. Ďalším krokom bude konanie na odstránenie stavby.

Ing. Natália Kudlačová
15. december 2019

Novomestan

Ohlasujem, že stĺp bol odstránený. Podnet vyriešený.
16. december 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, Novomestan,
ďakujem za info. Podnet uzatváram.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania