Doprava okolie Nové Šuty

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
Martin Bak 21. decembra 2015

Dobrý deň
Prečo nebolo súčasne s projektom Nové Šuty dobudované aj prepojenie na Buzalkovu ulicu?
Ako pokračujú plány s vybudovaním semaforu pri zdravotnom stredisku? Bude prechod so semaformi riešený v súčasnej polohe, alebo ako súčasť križovatky s Uhliskou ul., čo by pomohlo práve doprave z oblasti Nové Šuty?
Neuvažuje sa o presmerovaní liniek MHD z ul. Pri Mlyne na ul. Buzalkova a Čierny chodník, aby obslúžili nielen Šinkovské, ale aj Nové Šuty?
S pozdravom

22. december 2015

Peter

ja by som pridal dotaz, prečo komunikácia nepokračuje ešte ďalej až k železničnej stanici, predpokladám, že kvôli pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb?
Nie je možnosť pozemky odkúpiť alebo vymeniť a vybudovať komunikáciu, ktorá zlepší dostupnosť železničnej dopravy pre obyvateľov Vajnor?

alebo to nieje vo verejnom záujme?
22. december 2015

Peter

Vybudovanie komunikácie k železnici

ja by som pridal dotaz, prečo komunikácia nepokračuje ešte ďalej až k železničnej stanici, predpokladám, že kvôli pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb?
Nie je možnosť pozemky odkúpiť alebo vymeniť a vybudovať komunikáciu, ktorá zlepší dostupnosť železničnej dopravy pre obyvateľov Vajnor? nakoľko teraz vznikla nová lokalita ,,Nové Šuty,,

alebo to nieje vo verejnom záujme?
22. december 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet.
V rámci projektu pre územné a stavebné povolenie, bolo uvažované s výstavbou novej komunikácie len na parcelách vo vlastníctve stavebníka. Vybudovaná komunikácia končí pri jestvujúcej panelovej komunikácii , ktorá je na cudzom pozemku, ktorá nie je vo vlastníctve spoločnosti, čo stavia Nové Šuty. Poškodenia povrchu panelovej komunikácie na cudzom pozemku budú do skončenia kolaudačného konania opravené.
K druhej otázke: Stavbu „ Vajnory Roľnícka úprava priechodu pri zdravotnom stredisku CDS ( cestnej dopravnej signalizácie)“ zabezpečuje Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom svojej organizácie Generálny investor Bratislava. Na základe informácie z Hlavného mesta SR Bratislava prebieha súdne konanie a do dnešného dňa nie je ukončené, z toho dôvodu sa v akejkoľvek činnosti v spojitosti s touto stavbou nepokračuje až do právoplatného skončenia tohto konania.
Návrh linkovania, ako aj ročný projekt linkovania MHD, zadáva a objednáva u Dopravného podniku Bratislava, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré navrhuje aj prípadne zmeny v návrhu linkovania pri zohľadnení rôznych parametrov, Váš podnet postúpime na Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie dopravného inžinierstva, referát verejnej dopravy.
S pozdravomIng. Janka Mešťaníková
Odd. stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
19. január 2016

Martin Bak

Dobrý deň
Píšete, že kvôli súdnemu sporu nie je možné vybudovať prechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou v súčasnej polohe pred zdravotným strediskom.
Vzhľadom na ukončenie projektu Nové Šuty a predpokladaný nárast dopravy po ul. Uhliská s napojením na hlavnú cestu by bolo vhodnejšie umiestniť prechod do križovatky Pri starom letisku/Uhliská.
Vyriešilo by sa tak jednak bezpečné prechádzanie chodcov cez cestu (dnes sú chodci ohrozovaní autami obiehajúcimu autobusy stojace na zastávke cez plnú čiaru) a jednak napojenie dopravy z ul. Uhliská.
Nákres pripájam v prílohe.
S pozdravom
27. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet, Váš návrh ohľadne situovania prechodu pre chodcov do križovatky ul. Pri strom letisku – Uhliská prerokujeme v Komisii stavebnej, ŽP, ÚP a dopravy Miestneho úradu MČ Bratislava - Vajnory dňa 27.1.2016. O záveroch z komisie Vás budeme ihneď informovať. Vzhľadom na skutočnosť, že komunikácia Pri starom letisku je v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, bude potrebné následne prerokovať Váš návrh aj s Hlavným mestom SR Bratislava – správcom ako aj investorom v prípade realizácie Vášho návrhu a taktiež s Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Bratislave a Okresným úradom Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušným cestným správnym orgánom.
Pekný deň.


Ing. Janka Meštaníková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
03. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ako sme Vás informovali v predchádzajúcej odpovedi, Váš návrh bol riadne prerokovaný a záverom je, že Krajský dopravný inšpektorát PZ v Bratislave neodporúča realizáciu navrhovaného priechodu pre chodcov do križovatky Pri starom letisku/Uhliská.
S pozdravomIng. Janka Mešťaníková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
03. február 2016

Martin Bak

Ďakujem za odpoveď so stanoviskom KDI PZ BA. Z akého dôvodu je to stanovisko negatívne? Bez ohľadu na to, pri 56 bytoch a 16 radových domoch bude v špičke do/z lokality chodiť tak 150 áut, to bude kolóna na Uhliskej! To však pánov dopravákov asi nezaujíma.
05. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Váš podnet bol prerokovaný so zástupcom Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Bratislave (http://www.minv.sk/?krajsky-dopravny-inspektorat-1), ktorý predmetný prechod vo Vami navrhovanej polohe neodporučil z nasledovných dôvodov:
– vzhľadom na nedodržanie normových vzdialenosti medzi navrhovaným a jestvujúcim prechodom pre chodcov,
– prechody pre chodcov sa v zmysle STN 73 61 10 navrhujú v polohe prirodzených peších trás ( čo jestvujúci prechod je) zdravotné stredisko, pošta, zastávky MHD...,
– hustota prechodov má vplyv aj na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky
Prajem pekný deň


Ing. Janka Meštaníková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania