Tmavé nástupište

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený

Rád by som Vás požiadal o odstránenie reklamných fólií zo sklenených výplní všetkých pristreškov MHD na električkovej zastávke Trnavské mýto. Ono to pred desiatkami rokov bolo vymyslené tak, aby tam bolo svetlo, nie aby z toho bolo tmavé nebezpečné miesto, kde sa nekomfortne čaká na električku, lebo kažkú chvílu sa tam zjaví nejaký gauner. Ďakujem.

04. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
ďakujeme za Váš podnet. Dovolíme si Vás informovať, že situácia je právne komplikovaná nakoľko prístrešky rekonštruoval Dopravný podnik avšak neuskutočnil sa odovzdávací protokol Navyše reklamy patira Big medii, ktoré môžu mesto zažalovať za zasahovanie do výplní. Všetko sú to majetkovo-právne veci. mesto sa snaží celú situáciu vyriešiť. Poprosíme o trpezlivosť.

Oddelenie komunikácie a marketingu
12. máj 2016

Peter Oravec

Vážený magistrát,
tento podnet je tu už takmer tri (TRI) roky!
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/6262/trnavske-myto-nelegalna-reklama
a za ten čas ste neurobili s tou nelegálnou reklamou na prístreškoch zastávok absolútne nič.
To, ako vyzerá toto mesto, je zásluhou Vašej totálnej impotencie.
S pozdravom.
12. máj 2016

Peter Oravec

Magistrát,
klamete, až sa vám z úst práši. V tomto podnete uvádzate, že sa snažíte problém vyriešiť. Opak je však pravdou. Dňa 28.4.2016 som sa prostredníctvo portálu chcemvediet.sk na magistrát obrátil so touto žiadosťou:
"Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - kópiu zmluvy alebo inej dohody o prenájme prístreškov na zastávkach električiek na Trnavskom mýte pre umiestnenie veľkoplošnej reklamy na nákupné centrum Centrál, - v prípade, ak takáto zmluva alebo iná dohoda neexistuje, kópie dokumentov, preukazujúcich, ako a kedy žiadal magistrát príslušný subjekt, ktorý veľkoplošnú reklamu na prístreškoch električiek na Trnavskom mýte umiestnil, o odstránenie tejto reklamy, prípadne kópiu dokumentov preukazujúcich, ako riešil, resp. mieni magistrát riešiť umiestnenie a odstránenie tejto reklamy. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: xabu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie."
Dňa 9.5.2016 mi bola doručená odpoveď (fotografia je nižšie), podľa ktorej magistrát "nemá k dispozícii požadovaní informácie" a moja žiadosť bola "postúpená na vybavenie Dopravnému podniku Bratislavy".
Je teda lož, čo uvádzate v reakcii na tento podnet, že sa snažíte problém vyriešiť. Pravdou je, že problém hádžete na Dopravný podnik a Vy ste nič nič nič tri roky neurobili s protiprávnym stavom!
S pozdravom
12. máj 2016

Peter Oravec

Zlodej sa verejne priznáva ku krádeži verejného priestoru bez akejkoľvek zmluvy s mestom. A mesto našlapuje okolo zlodeja po špičkách.
http://strategie.hnonline.sk/spravy/media/polus-s-celoplosnym-polepom-zastavky-na-trnavskom-myte
13. máj 2016

Peter Oravec

Dňa 13.5.2016 mi bola od Dopravného podniku Bratislavy doručená mailom táto odpoveď (v plnom znení):
"Dobrý deň prajem, listom č. MAGS UES 44302/2016, ev. 284/2016 zo dňa 29.04.2016 (pod. č. 8717/2016 zo dňa 03.05.2016, ev. č. 27/2016) bola Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť (DPB, a. s.) podľa § 15 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len infozákon) odstúpená na priame Vaša židosť, ktorou žiadate o poskytnutie informácií o umiestnenej reklame na prístreškoch električiek na Trnavskom mýte. Požadované informácie žiadate doručiť na e-mailovú adresu: xabu@mail.chcemvediet.sk .
DPB, a. s. ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3. sprístupňuje nasledovné informácie:
Zmluvné strany DPB, a. s. ako prenajímateľ a RECAR Bratislava, a. s. ako nájomca, majú uzatvorenú Zmluvu o nájme reklamných plôch uzavretá v zmysle ust. § 663 Občianskeho zákonníka, zo dňa 16.12.2009 a jej dodatky, a to na dobu určitú do 31.10.2017. Na základe tejto zmluvy a jej dodatkov má nájomca právo umiestňovať reklamné zariadenia na/vo vozidlách MHD, pozemkoch, objektoch,... za stanovených podmienok.
DPB, a. s. ako povinná osoba, zmluvy (dodatky) zverejňuje na webovej stránke DPB, a. s..
Električková zastávka Trnavské mýto bola v roku 2010 významne rekonštruovaná Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť (objednávateľ) a následne bola na nej umiestnená reklama.
S pozdravom /Regards,
JUDr. Darina Peťovská odbor právny Tel.: +421 (0)2 5950 1585
Fax: +421 (0)2 5950 1400
Mobil: +421 903 540 341 E-mail: petovska.darina@dpb.sk
Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Tel.: +421 2 5950 1111
Web: www.dpb.sk"

Z uvedeného stanoviska DPB vyplýva, že
1. je lož to, čo uvádza magistrát na tejto stránke
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/6262/trnavske-myto-nelegalna-reklama?done=updated
pretože z hľadiska zmluvy medzi DPB a RECARom ide o platný právny vzťah a teda magistrát sa nemôže "urýchlene snažiť problém vyriešiť, aby Dopravný podnik urobil opatrenia", pretože nie je čo riešiť.
2. Takisto je lož, čo uvádza magistrát vyššie na tejto stránke, a to, že "reklamy patria Big medii, ktoré môžu mesto zažalovať za zasahovanie do výplní", pretože podľa vyššie uvedenej informácie od DPB nemá DPB zmluvy s Big mediou, ale s RECARom. Buď teda klame DPB, alebo klame magistrát.
3. DPB v odpovedi klame, pretože zmluva s RECARom nie je zverejnená na webovej stránke DPB. Na webovej stránke DPB sa nachádzajú iba zmluvy od roku 2011, ale zmluva s RECARom je podľa DPB z roku 2009.

Vzhľadom na uvedené som DPB poslal nasledovné vyjadrenie:
"Vážená pani Peťovská, prostredníctvom portálu chcemvediet.sk som dostal Vašu odpoveď na moju žiadosť. Musím však konštatovať, že ste neodpovedali v zmysle zákona, pretože ja som vo svojej žiadosti požadoval veľmi konkrétny dokument, a to kópiu zmluvy alebo inej dohody o prenájme prístreškov na zastávkach električiek na Trnavskom mýte pre umiestnenie veľkoplošnej reklamy na nákupné centrum Centrál.
Namiesto požadovaného dokumentu, teda kópie zmluvy na konkrétnu reklamu, ste mi poslali iba "informáciu" (teda nie "kópiu zmluvy" o tom, že zmluvy zverejňujete na webovej stránke DPB.
Súčasne nie je pravda ani táto Vaša informácia, pretože zmluva s RECARom nie je zverejnená na webovej stránke DPB. Na webovej stránke DPB sa nachádzajú iba zmluvy od roku 2011, ale zmluva s RECARom je podľa Vašich vlastných slov z roku 2009.
Opätovne Vás preto žiadam o kópiu zmluvy alebo inej dohody o prenájme prístreškov na zastávkach električiek na Trnavskom mýte pre umiestnenie veľkoplošnej reklamy na nákupné centrum Centrál.
Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že celý priebeh tejto mojej žiadosti je zverejnený na portáli chcemvediet.sk, ale súčasne ho zverejňujem aj na stránkach odkazprestarostu.sk. A to vrátane Vašich informácií, ako aj zmätočných informácií magistrátu Bratislavy.
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/23702/tmave-nastupiste
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/6262/trnavske-myto-nelegalna-reklama
S pozdravom"

O ďalšom vývoji budem informovať.
13. máj 2016

Peter Oravec

Dňa 13.5.2016 mi DPB mailom doručil zmluvu medzi DPB (prenajímateľ) a Recar (nájomca).
V čl. 2.1 a 2.2 tejto zmluvy sa uvádza, že prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu špecifikovaný v čl. III zmluvy a účelom nájmu je využívanie predmetu nájmu na umiestňovanie reklamy. V čl. 2.5 zmluvy sa uvádza, že nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu spoločnosti BigBoard a spoločnostiam, v ktorých má BigBoard majetkovú účasť. V čl. 3.6 zmluvy sa uvádza, že predmetom nájmu sú aj plochy existujúcich zastávok MHD v Bratislave vrátane plôch prístreškov pre cestujúcich.
Vzhľadom na uvedené znenie zmluvy nie je čo riešiť. DPB predal všetko Recaru a nedá sa s tým nič robiť. Na zastávke na Trnavskom mýte budeme stáť v tme a nebezpečenstve.
Ešte správa pre magistrát (ak by teda nepochopil to, čo už bolo uvedené): Vaše "poprosíme o trpezlivosť" je farizejstvo, pretože nie je na čo čakať. Zmluva je jasná a prístrešky sú oblepené v súlade so zmluvou.
Je na zadávateľovi tohto podnetu a administrátorovi OPS, ako s podnetom ďalej naloží.
Zverejňujem tu prvé tri strany zmluvy medzi DPB a RECARom, zvyšok zmluvy je tu:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/6262/trnavske-myto-nelegalna-reklama?done=updated
Ďakujem.
01. máj 2020

Martin Uváček

Reklamné fólie boli pri poslednej oprave zastávok odstránené. Myslím že vyriešené.
11. máj 2020

Martin Uváček

Podnet vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania