Nedostatočné vykurovanie tried ZŠ Hubeného

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Vyriešený
meno
Dušan Veselý 15. januára 2013

V niektorych triedach sa nedodržuje legislativa
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-527

Predpis č. 527/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež


§ 6
Prevádzka zariadenia pre deti a mládež
(1) Zariadenie pre deti a mládež musí byť zásobované pitnou vodou11) z verejného vodovodu alebo z vlastného vodného zdroja tak, aby zabezpečovalo
a) na jedno dieťa predškolského zariadenia1) a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku2) najmenej 60 l vody na jeden deň,
b) na jedného žiaka školy3) najmenej 25 l vody na jeden deň.
(2) Zariadenie pre deti a mládež musí byť vykurované12) tak, aby
a) v predškolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku2) bola zabezpečená teplota v herni a v spálni najmenej 22 st.C a v umyvárni a záchode najmenej 24 st.C,
b) v zariadení pre deti a mládež, okrem zariadení pre deti a mládež uvedených v písmene a), bola zabezpečená teplota
1. učební a ďalších miestností, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, najmenej 20 st.C,
2. priestorov určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 15 st.C,
3. šatní zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 20 st.C,
4. šatní a iných priestorov na odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 15 st.C,
5. chodieb a záchodov najmenej 15 st.C.

Dcérka namerala počas vyučovania 15,6 st.C. Je to hazard so zdravím detí. Dcérka bola v II.štvrťroku školskeho roku 2012/13 doma nemocna s teplotami ako nikdy. Raz na antibiotikách. Aj iným deťom je zima. Žiadam m.č. Rača o okamžité riešenie nedodrživania Predpisu č. 527/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

17. január 2013

Goriliak

My za sociku, sme mali v skolach 35 stupnov a okna dokoran v zime.... Lenze to bol plyn skoro zadarmo zo ZSSR
17. január 2013

Dušan Veselý

Nuž čo bolo, bolo. Tymto sa to nevyriešilo.
18. január 2013

Palo

Rača zrekonštruovala kotolňu v škole, čo je určite chvályhodné.Celú rekonštrukciu zaplatila firma, ktorá to realizovala a Rača ju má splácať 10 rokov z úspor nákladov na teple a zaviaže sa na 10 rokov, že bude odoberať teplo od tejto firmy.
NO ZDÁ SA, ŽE TIE ÚSPORY SA REALIZUJÚ NEJAKÝM ČUDNÝM SPÔSOBOM – NEKÚRENÍM A NA ÚKOR DETÍ A S HAZARDOM S ICH ZDRAVÍM!.

Výber z materiálu č. 12 predloženého na zastupiteľstvo v Rači dňa 21. 6. 2011 – viď www.raca.sk
Stručný popis:
•Spoločnosť KOOR, s. r. o. na vlastné náklady zabezpečí výstavbu a prevádzku nového
paralelného zdroja vykurovania. Nový tepelný zdroj bude založený na využívaní
obnoviteľných zdrojov energie - OZE.
•Investované prostriedky do výstavby zdroja vykurovania budú splácané z úspor pri jeho
prevádzke. Úspory budú dosiahnuté využívaním tepla z okolitého vzduchu,
vyregulovaním vykurovacieho systému podľa konkrétnej potreby objektu
a profesionálnym riadením s diaľkovou správou cez internet.
•Po 10 rokoch prevádzky prejde kotolňa bezodplatne do majetku školy.

Ako to, že starosta ani pracovníci úradu doteraz nereagovali a nedali žiadnu odpoveď? Veď ide o deti!!!
18. január 2013

Dušan Veselý

Ziadne vyregulovanie nenastalo, všade su stare vykurovacie telesa s nefunkčnymi ventilmi. Čiže neexistuje regulacia teploty pre každu triedu. Kotolna natlača do systemu medium o určitej teploty a v tiedach, kde su okna vymenené, je teplo, napr. 23 st.C a v 5 triedach, kde okna nie sú vymenené je 15-16 st.C. A nechápem postoj m.č.Rača, že sa divia, prečo je na ZS Hubeného deckam zima.
21. január 2013

Martin Babík

Vzhľadom k skutočnosti, že spoločnosť TMC Servis s.r.o. tiež predložila ponuku na rekonštrukciu kotolne resp. na jej prevádzkovanie si dovoľujem upozorniť na na skutočnosť, že my sme ponúkali garancie na dodržanie teploty v triedach. Mám za to, že rovnako to garantovala aj firma, ktorá nakoniec "tender" vyhrala. Takže pani riaditeľka ako štatutárny zástupca školy, by mala mať všetky tromfy v rukách. Iste chvíľku možno problém mohol trvať, najmä na začiatku roka - po pauze v kúrení počas zimných prízdnin, ale po reklamácii dodávok tepla zo strany škola, by malo dôjsť k náprave situácie.
Na druhej strane riešenie, ktoré nakoniec vyhralo daný "tender" sa mi zdalo od začiatku rizikové z mnohých strán. (Kvalita dodávky tepla, cena za teplo, investičný náklad/návratnosť, pričom neviem či tieto riziká boli dostatočne vyvážené možnosťou odstúpiť od zmluvy). Už pri "tendri" bolo jasné, že vyregulovaním objektu treba začať.
21. január 2013

Miro Ščibrany

Pán Babík, vďaka za vysvetlenie, ktoré dáva obyvateľom Rače nahliadnuť do verejného obstarávania v MČ Rača. Môžete prosím doplniť info, kedy „tender“ prebiehal?
21. január 2013

Palo

No, musel to byť naozaj zaujímavý tender.
21. 6. 2011 ako bod 12 prerokovalo zastupiteľstvo v Rači materiál č. 12 Návrh na realizáciu zámeru rekonštrukcie vykurovania ZŠ a MŠ Hubeného 25 Bratislava spoločnosťou KOOR, spol. s r. o. V diskusii vystúpili (podľa zápisnice) Mgr. Kizivatová, riaditeľka ZŠ a MŠ Hubeného a zástupca firmy KOOR, spol. s r. o.
Poslanci prijali uznesenie, aby bol urobený prieskum na dodávateľa a o výsledku informoval zastupiteľstvo.
VYHRALA firma firma Koor, s. r. o. - 25. 10. 2011 na zastupiteľstve informovala o tom prednostka http://www.raca.sk/assets/ZASADNUTIA-MZ/Materily-MZ/Zpisnice/ZapisnicaMZ25102011.pdf
zo zápisnice:
12. Rôzne
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača
Prednostka - informovala, že dňa 21. 10. 2011 boli podpísané zmluvy, na základe ktorých firma KOOR, spol. s r. o.zrealizuje výstavbu plynovej kotolne, kontajnerovej kotolne s tepelnými čerpadlami na ZŠ a MŠ Hubeného ulici. Podľa harmonogramu budú práce zrealizované do konca roka 2011okrem vyregulovania tepelnej sústavy, čo bude možné realizovať až po ukončení vykurovacieho obdobia.
Že by na Hubeného škole ešte nebolo ukončené vykurovacie obdobie 2011/2012???? Kúrili aj v júli a v auguste? Ak áno, asi sa tá kotolňa splatí pomerne rýchlo.
21. január 2013

Dušan Veselý

No vidím, že sa tu kadečo "vynára" na povrch. Tuším som zabrdol do spravneho problemu.
21. január 2013

Palo

Ludia, prečítajte si, najmä tí, ktorí sa vyznáte v problematike kúrenia, ale aj ostatní, zmluvy uzatvorené s firmou KOOR, spol. s r. o. Zaujímavé je, že sa odvolávajú na prílohy a mám taký pocit, že všetky ani nie sú zverejnené.na webovej stránke Rače. Sú takéto zmluvy platné? Zaujímavá je, z môjho pohľadu, aj Koncesná zmluva č. 194/2011. Chýba príloha - zoznam škôl. (a iné) Tak sa zdá, že sa Rača upísala tejto firme so všetkými školami. Môžete to niekto preveriť?
Dušan, zdá sa, že si naozaj zabŕdol do správneho problému.
http://www.raca.sk/mestska-cast/zmluvy-2011/
21. január 2013

Lojzo K.

Neviete niekto kedy bolo vyberove konanie na tento "tender" ? Kedy zasadala vyberova komisia? Kolko clenov mala tato komisia? Mena clenov tejto komisie? Ake bolo hlasovanie? Kde najdem o tomto daky doklad?
24. január 2013

Odpoveď samosprávy

Vyjadrenie riaditeľky školy ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného ul. Mgr. Tatiany Kizovatovej:

Opatrenia, ktoré boli po sťažnosti pána Veselého uskutočnené:

1. Okamžite po sťažnosti riaditeľka školy zabezpečila preverenie momentálnych teplôt v jednotlivých učebniach s nevymenenými oknami v nezateplených častiach školy za prítomnosti svedkov. Teplota v triedach bola 21 stupňov Celzia.
2. Riaditeľka školy kontaktovala stretnutie s manažmentom firmy Koor, s.r.o.

Dohodli sa na nasledovných krokoch:

- boli vymenené čerpadlá na cirkuláciu vody vo vykurovacom systéme,
- do výmeny okien a zateplenia budovy sa bude budova počas víkendov vykurovať,
- technici firmy opakovane zmonitorujú teploty miestností celej budove a následne odstránia výmenník vykurovacej vody, čím by malo nastať zlepšenie prietoku v sústave a zvýšenie teploty vykurovacej vody.

Teploty vo všetkých kmeňových triedach a učebniach sú v súlade s hygienickými normami.Vyjadrenie konateľa spoločnosti KOOR, s.r.o. Ing. Milana Orlovského, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom vykurovacieho systému v škole:

Ako konateľ spoločnosti KOOR si dovoľujem reagovať na Vaše pripomienky a sťažnosti. Úvodom by som sa chcel ospravedlniť za nízku teplotu v jedálni škôlky.

Problém vznikol pri vyregulovávaní vykurovacieho okruhu v priestoroch Materskej školy. Realizovali sme ho počas zimných prázdnin tak, aby sme neobmedzovali chod školy a škôlky. Keďže počas zimných prázdnin prebiehala v škole rekonštrukcia podláh, nemohli sme odstaviť vykurovanie v termíne od 27.12.2012 do 6.1.2013, museli sme kúriť na teplotu, ktorú vyžadujú technologické procesy pri zhotovovaní liatych podláh. Opatrenia, ktoré sme vykonali po tomto termíne sa prejavili až po určitom čase, nemohli sme to zistiť skôr. Prejavila sa závada na dvoch vykurovacích telesách v jedálni. Na jednom z nich došlo k hydraulickému skratu a druhý radiátor má upchatý a zaseknutý ventil, čo sa dá odstrániť tak, že sa musí vypustiť voda v celej škole. Po zistení tohto problému sme zrealizovali opatrenia, ktorými sme daný problém odstránili.

Stručný prehľad opatrení ktoré sme zrealizovali v roku 2012 za účelom celkovej rekonštrukcie termostatizácie Základnej a Materskej školy na Hubeného ulici.
- Vyčistili sme a uzatvorili vykurovací okruh tak, aby sa vplyvom okysličovania vykurovacej vody nezavzdušňovali vykurovacie telesá na najvyšších poschodiach a dokázali sme odstrániť nežiaduci vplyv vzduchu na vnútornú koróziu vykurovacích rozvodov a radiátorov, ktoré sú vplyvom doterajšej prevádzky v pokročilom štádiu opotrebenia. (pri realizácii termostatických hlavíc by bolo najvhodnejšie vymeniť prevažnú časť radiátorov)
- Inštalovali sme päť snímačov teploty v rôznych častiach budovy, aby sme získali obraz o teplote v celej budove školy
- Na jednotlivé vetvy sme osadili obehové čerpadlá za účelom riadenia a regulácie teploty v jednotlivých častiach školy (komfortný a útlmový režim, prípadne prázdninový režim)
- V priestoroch jedálne školy a škôlky sme inštalovali profesionálne umývačky riadu, aby boli znížené straty pri výrobe a dodávke teplej úžitkovej vody pre kuchyňu.
- Inštalovali sme automatické odvzdušňovacie ventily na horných poschodiach
- Inštalovali sme Variomat - expanzný automat (zariadenie, ktoré udržuje štandardný tlak vo vykurovacom okruhu a zároveň ho zbavuje prebytočného vzduchu). Vykurovací okruh je menej namáhaný a predlžuje sa jeho životnosť.
- V kritických miestnostiach sme vymenili okná tak, aby sme znížili tepelné straty a zvýšili tepelný komfort v priestoroch kde sa zdržujú deti.
- Dve samostatné vykurovacie vetvy, ktoré vykurovali škôlku boli hydraulicky nesprávne zapojené (problém s vykúrením škôlky bol aj v minulosti). Po odstránení tohto problému sa zvýšila teplota v škôlke ako v celku, ale prejavilo sa to hydraulickým skratom v priestore jedálne v škôlke.

Následné opatrenia za účelom ďalšej vyregulácie a termostatizácie budú prebiehať v tomto roku po ukončení vykurovacej sezóny v súčinnosti s vedením školy a mestskej časti Rača.

Úspory, ktoré sme deklarovali dosahujeme pomocou tepelných čerpadiel a vysokoúčinnej výroby tepla v kondenzačných kotloch v kombinácii s riadením a monitoringom cez centrálny dispečing.

Jednotlivé teploty v lokalitách v škole, objem dodávky tepla do školy, časové harmonogramy ... máme archivované a vieme kedykoľvek sprístupniť. Neexistuje jednoduché a rýchle riešenie vyregulácie starých vykurovacích okruhov, o ktoré nebolo odborne postarané niekoľko desiatok rokov. Ešte raz sa chcem ospravedlniť za vzniknutý problém a deklarovať našu ochotu na riešení vzniknutých problémov tak, aby bol dosiahnutý požadovaný komfort v priestoroch Základnej a materskej školy pri čo najnižších prevádzkových nákladoch a najnižšej možnej enviromentálnej záťaži pre životné prostredie.

V prípade ďalších otázok sme pripravený aj na osobné stretnutie.

Ing. Milan Orlovský, MBA, konateľ spoločnosti KOOR, s.r.o.Za Mestskú časť Bratislava – Rača dodávam, že v rozpočte na rok 2013 sú vyčlenené finančné prostriedky na výmenu okien a zateplenie budovy Základnej školy s materskou školou na Hubeného ulici vo výške 250 tis. €.

Ing. Jana Pešková
prednostka miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava - Rača
Kubačova 21
831 06 Bratislava
30. január 2013

Dušan Veselý

Odpoved za m.č.Rača od prednostky je iba také vykrúcanie sa z problemu. Vážení, pred rokom bol podobný problém s nedostatočným vykurovaním na ZŠ Tbiliská a žiaci boli v studenej triedy 1/2 dňa a škola to okamžite riešila. Takže takto sa má vec. Ak sa toto bude opakovať v školskom roku 2013/2014, vybavujem prepadovku z ministerstva zdravotníctva, čoby gestorom daneho predpisu. A privolam tam aj televíziu, nie račiansku.
31. január 2013

Ivana

Podľa mna korektna odpoved, jak od riaditeľky, tak od firmy, ktorá spravuje kotolnu a navyše úrad prisľúbil 250 tis. EUR na zateplenie skoly.
Čo viac by ste chceli? Treba odsledovat či tie peniaze fakt na školu pridelia. To je hlavne.
31. január 2013

Ivana

Podľa mna korektna odpoved, jak od riaditeľky, tak od firmy, ktorá spravuje kotolnu a navyše úrad prisľúbil 250 tis. EUR na zateplenie skoly.
Čo viac by ste chceli? Treba odsledovat či tie peniaze fakt na školu pridelia. To je hlavne.
31. január 2013

Ivana

Podľa mna korektna odpoved, jak od riaditeľky, tak od firmy, ktorá spravuje kotolnu a navyše úrad prisľúbil 250 tis. EUR na zateplenie skoly.
Čo viac by ste chceli? Treba odsledovat či tie peniaze fakt na školu pridelia. To je hlavne.
31. január 2013

Ivana

Podľa mna korektna odpoved, jak od riaditeľky, tak od firmy, ktorá spravuje kotolnu a navyše úrad prisľúbil 250 tis. EUR na zateplenie skoly.
Čo viac by ste chceli? Treba odsledovat či tie peniaze fakt na školu pridelia. To je hlavne.
01. február 2013

Dušan Veselý

4x 250 tisic? Takže dostanú milión?
01. február 2013

Palo

Korektná odpoveď? Veď sa sami usvedčili, že práca je odvedená šlendriánsky, že nie je vyregulovaný systém a že keď to zavádzali už vedeli, že sú staré trubky, radiátori, ventily a teda to nemôže správne fungovať. Súhlasím s pánom Babíkom, že sa nal najprv vyregulovať systém!!!! Apropo, aj to kúrenie a riadenie na diaľku, je asi na veľmi veľkú diaľku ...
01. február 2013

Dušan Veselý

No ved pani Ivana by inak písala, ak by mala školopovinné dieťa, čo sedí v tiede 5-6 hodín pri 15 stupnov celzia.
01. február 2013

Lojzo K.

Asi to nebude Ivana,ale Ivan Asistent,alebo Ivan Jurava.
01. február 2013

Lojzo K.

Asi to nebude Ivana,ale Ivan Asistent,alebo Ivan Jurava.
01. február 2013

Ivana

Lutujem , že som sa vôbec ozvala. Dovolila som si len okomentovat odpoved, nakoľko sa mi nezdala vôbec nejaká vyhybava, práve naopak. Na tuto ZS s MS mi chodia obe deti, jedno do škôlky a druhé na 1. stupeň. Táto škola sa za posledné dva roky posunula po technickej stránke milovymi krokmi vpred (výmena okien v škôlke a družine, wc v škôlke, okna v jedálni). verím, v tomto bude škola pokračovať aj tento rok.
01. február 2013

Miška

Ivana, táto ZŠ a MŠ sa posúva dopredu už 6 rokov, aj mne chodia do tejto školy a škôlky 3 deti, takže to poznám. Je to fajn, že sa postupne opravuje, ale tu sa hovorí o kúrení, rekonštrukcii kotolni, výberového konania na rekonštrukciu kotolne s otáznikmi, platnosti zmluvy, ale hlavne o šlendriánskej práci následkom ktorej mrznú deti v triedach. Takže preto som Vám dala mínus, lebo ste úplne, ale úplne od veci.
01. február 2013

Dušan Veselý

Vďaka pani Miška za názor. :-)
09. marec 2013

Miro Ščibrany

pani riaditelka tvrdi, ze teplota v triedach je 21stC
konatel spolocnosti KOOR pise, ze problem bol len v jedalni
Kde namerala dcerka tých 15,6stC?
09. marec 2013

Miro Ščibrany

ad „Miro Ščibrany: pani riaditelka tvrdi, ze teplota v triedach je 21stC...“

Autorom uvedeného príspevku nie je Miro Ščibrany, admin portálu račan.sk. Svojho menovca - ak to menovec naozaj je - žiadam v ďalších príspevkoch pridať k menu nejaký odlišovací znak, aby nedochádzalo k zámene.
09. marec 2013

Dušan Veselý

1. falošný Miro Ščibrany: prečo kradnete identitu?
2. kde dcerka namerala 15,6 st.C? No prečítajte si to cele. Ak budete dosť inteligentný, tak:

1. Ospravedlnite sa krádež idetity
2. Dozviete sa, kde dcerka namerala teplotu 15,6 st.C.
05. december 2013

Eva

V tychto dnoch prave finisuje vymena okien na celej budove zakladnej skoly.
05. december 2013

eva

V tychto dnoch prave finisuje vymena okien na celej budove zakladnej skoly.
05. december 2013

eva

V tychto dnoch prave finisuje kompletna vymena vsetkych okien v skole. Viac tu:

http://www.tvba.sk/archiv/raciansky-magazin-25-2013/
11. marec 2014

Eva

Po generalnej vymene kotolne (v r. 2011) a kompletnej vymene okien, ktora sa uskutocnila v roku 2013, teraz prebieha zateplenie celej budovy.
Este stale povazujete tento podnej ze nevyrieseny??

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania