Legálna reklama?

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Uzavretý
meno
Peter 23. septembra 2016

Prosím o preverenie legálnosti a príslušných povolení na umiestnenie tejto reklamy v Rači výjazd smer Pezinok v pravo na Púchovskej ulici.

29. september 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

cestný správny orgán Púchovskej ulice je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova č. 46, 832 05 B r a t i s l a v a 3.

S pozdravom

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
29. september 2016

Peter

,,výborne,, mestská časť je príslušný správny orgán a jej stavebné oddelenie, ktoré vydáva povolenie a nie cestný správny orgán, ktorý sa tak max. môže vyjadriť a vydať stanovisko pre stavebný úrad.....
21. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Okresný úrad Bratislava je síce cestným správnym orgánom cesty Púchovská, čím sa stáva dotknutým orgánom v konaní o povolení reklamného zariadenia ako stavby v zmysle zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a to v prípade, že ide o jeho umiestnenie na cestnom telese alebo ak ide o ochranné pásmo cesty a v konaní si uplatňuje podmienky vo vzťahu k ochrane cesty.
Príslušným stavebným úradom na povolenie alebo odstránenie stavby, v danom prípade reklamnej stavby, je MČ Rača ako všeobecný stavebný úrad (prenesený výkon štátnej správy).

S pozdravom

Ing. Oľga Bošanská
Okresný úrad Bratislava
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Tomášikova 46
831 04 Bratislava
Tel.: 0961046540
Mob.: 0910998885
e-mail: olga.bosanska@minv.sk
19. február 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mestská časť Bratislava - Rača dňa 20. 9. 2017 vydala Hlavnému mestu SR Bratislava súhlas na odstránenie nepovolených reklamných stavieb na pozemkoch parcelné číslo 3276, reg. "E", 3170 reg. "E" a 3174/101 reg. "E" v k.ú. Rača.

S pozdravom

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
20. február 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.

Podnet sme postúpili príslušnému oddeleniu hlavného mesta, ktorý sa mu bude venovať. Budeme Vás informovať.

S pozdravom

Oddelenie komunikácie a marketingu,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
25. február 2019

Martin Uváček

Reklama nebola dodnes odstránená. V čom je teda problém? Stanovisko magistrátu poprosím.
25. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetný podnet bol opätovne zaslaný zodpovednému útvaru magistrátu, ktorý sa k nemu vyjadrí. S ich odpoveďou budete oboznámený.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
27. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet a v predmetnej veci Vás informujeme, že hlavné mesto v spolupráci s Asociáciou vonkajšej reklamy v júni 2018 odstránilo reklamné stavby na ktoré dal stavebný úrad MČ Rača súhlas s odstránením, konkrétne sa jedná o pozemky reg. „E“ parc. č. 3276, 3170 a 3174/101 k.ú. Rača vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. Po odstránení reklamných stavieb pribudla na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava – pozemku reg. „E“ parc. č. 3174/101 nová reklamná stavba s reklamou na kosačky spoločnosti AL-KO, táto spoločnosť nereaguje na výzvy k odstráneniu, preto hlavné mesto spracúva materiál k ohláseniu odstránenia nepovolenej stavby na stavebný úrad MČ Rača, ktorého súhlas je potrebný k odstráneniu reklamnej stavby.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
07. apríl 2019

Martin Uváček

Reklama na kosačky sa stále nachádza na mieste.
11. apríl 2019

Odkaz pre starostu

Vážení užívatelia,

v tomto podnete a jedná o rovnaký problém ako v podnete:

https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/33354/reklama-pri-ceste

preto sme sa rozhodli tento podnet uzavrieť, ďalšia komunikácia a riešenia bude vedená na už uvedenej adrese.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,

Tomáš Štěpán
administrátor odkazprestarostu.sk
Bratislava - Rača

Diskusia

Z dôvodu opakovaného porušenia pravidiel bola diskusia k tomuto podnetu uzatvorená.