Sústavné porušovanie nočného kľudu po 22.00- dostihová dráha


V riešení
meno
Dada 05. júna 2017

Z dostihovej dráhy sa pravidelne cez víkendy (najmä v piatok a sobotu) ozýva hlasná hudba, kt. počuť aj do Ovsišťa tak, že je možné identifikovať pesničku, kt. hrajú, ako falošne daná osoba spieva aj po 22.00- cca do 4.00 (je to rôzne). Pri takom hluku nieje možné spať, počuť je to aj cez zatvorené okno (čo je v 30 stupňov v noci v lete neznesiteľné). Minulý rok som písala aj na dostihovú dráhu svoju sťažnosť, no bez odpovede (čo by bola aspoň základná slušnosť z ich strany). Ocenila by som keby sa s tým niečo urobilo, aj diskotéka môže byť diskotékou bez takýchto decibelov. zaujímalo by ma čo s tým mienite robiť.

05. jún 2017

somár rámos

Sťažnosť je dobrá cesta,ale treba ju smerovať na MÚ Petržalka. Treba si dobre prečítať zákon o sťažnostiach , napísať sťažnosť kvalifikovane a nedať sa ,dobre je bordel nahrať a priložiť k sťažnosti.Volať policajtov, aj keď to prd pomôže ,ale nie ozbrojených šimpanzov, ale štátnych , a keď nezakročia, podať na nich podnet ombucmame pre nečinnosť. Telefóny si nahrávať ,pretože sa budú vykrúcať jak Dežko v školke.

Občiansky zákonník
§ 127
(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
13. jún 2017

Andrea

MÚ Petržalka ako MČ môže ovplyvniť a regulovať otváracie hodiny predmetného miesta. Takže je potrebné napísať podnet priamo na MČ (nie len na internet). Treba osloviť MČ Petržalka cez infozákon o info, na základe akého VZN regulujú otváracie hodiny tejto srandy. Rušenie nočného kľudu spadá do kompetencie Mestskej polície.

Hudba ide z dráhy? Alebo je tam nejaký podnik ? Pokiaľ sa hluk opakuje často (v pravidelných intervaloch, ktoré je možné odhadnúť) napíšte podnet na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so žiadosťou o meranie hluku. Pokiaľ prekračuje prevádzkovateľ dráhy povolené limity hluku,( vyhl. MZ SR 549/2007 Z.z.) je to na sankciu. Ak má vôbec schválenú prevádzku. Ak nie, je to na sankciu za nelegálnosť.
16. jún 2017

nepšo

Hluk sa pravdepodobne ozýva z podniku menom Podkova , ktorý má pravidelne počas piatkov a sobôt otvorené do cca 4tej , resp. aj neskôr . Skúste to smerovať tam...
16. jún 2017

Andrea

Takze v prvom rade smerovat podnet na mc BA Petrzalka - za nedodrziavanie VZN mesta ohladne prevadzkovych hodin. Je to na sankciu.
V druhom rade pri ruseni nocneho pokoja volat policiu. Obcas aj dohovor trosku pomoze + budete mat v rukach dokaz ( zaznamy policajnych kontrol).
A po tretie; adresujte podnet na RUVZ Bratislava so staznostou na konkretnu prevadzku, a ziadostou o preverenie jej legalneho prevadzkovania + ziadostou o meranie hluku v nocnom obdobi v najblizsom obytnom prostredi. Pokial nie je prevadzka schvalena hygienou, je to taktiez na sankciu a to az do 20 000 eur.
Drzim palce.
16. jún 2017

Odpoveď samosprávy

„V predmetnej veci sme vykonali v okolí dostihovej dráhy vlastnú kontrolu v nočných hodinách, pri ktorej sme nezistili porušovanie nočného pokoja, prípadne nedodržania prevádzkovej doby tam dislokovanými prevádzkarňami pohostinskej činnosti. Okrsková stanica MsP nám za posledný polrok potvrdila jeden zásah na základe oznámenia občana v okolí dostihovej dráhy vo veci rušenia nočného pokoja a to dňa 1.6.2017.
Vo veci preverení možného rušenia nočného pokoja hudobnou produkciou sme požiadali MsP o zvýšenú kontrolnú činnosť v priestore a okolí dostihovej dráhy. Zároveň v prípade, že budete registrovať hluk z hudobnej produkcie, požiadajte o vykonanie jeho preverenia a zákroku Okrskovú stanicu MsP na linke 159, prípadne policajný zbor na linke 158.“

mestská časť BA-Petržalka
01. august 2019

Odpoveď samosprávy

V prípade verejných kultúrnych podujatí, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení neplatí oznamovacia povinnosť obci (§ 3 zákona), a podľa § 5 zákona, usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia a za zachovanie poriadku počas jeho priebehu (nie po jeho ukončení). Z tohto dôvodu obec resp. príslušná mestská časť na konanie verejných kultúrnych podujatí nevydáva žiadne písomné povolenie.
Pojem nadmerný hluk nie je v zákone o priestupkoch bližšie špecifikovaný. Najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajších priestoroch a stavbách sú uvedené v nariadení vlády o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami č. 40/2002 Zb. Hlukový limit pre obytné zóny cez deň predstavuje 50 decibelov. Cez noc je limit znížený na úroveň 45 decibelov. Kompetentný orgán pre meranie hladiny hluku, povoľovanie prevádzky, ako aj kontroly je iba Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Preverovanie oznámení o rušení nočného pokoja alebo oznámení spojených s nadmernou hlučnosťou je však problematické tak pri verejných kultúrnych podujatiach, ako aj v prípadoch individuálnych. MsP nemá k dispozícii zariadenie na meranie úrovne hluku. Príslušníci MsP nie sú oprávnení, ani vyškolení k relevantnému používaniu takýchto zariadení, a môžu hluk posudzovať iba subjektívne, na základe vlastných sluchových vnemov. Preto v mnohých prípadoch sa subjektívne hodnotenie úrovne hluku príslušníkom nezhoduje s taktiež subjektívnym názorom oznamovateľa, naviac, po spozorovaní príchodu policajnej hliadky rušenie spravidla ustane alebo jeho intenzita sa zníži.
Toto však neznamená, že sa o subjektívne zistenie okolností hliadka ani nepokúsi. Ak sú okolnosti náležite zistené a páchateľ s riešením v blokovom konaní súhlasí, je možné mu uložiť pokutu v blokovom konaní. Preto veľakrát záleží na situácii, ktorá je zdrojom prekročenia hlukového limitu a od osôb ktoré ju spôsobujú, či im dohováranie zo strany polície bude dostatočné a od takéhoto konania tieto osoby dobrovoľne upustia. Ak táto osoba nesúhlasí s priestupkom alebo jeho riešením, MsP takýto priestupok postúpi oprávnenému správnemu orgánu na riešenie v priestupkovom konaní. Správny orgán má ale pri riešení priestupkov tohto druhu tie isté problémy s objektívnym preukázaním prekročenia hlukového limitu, ako hliadka MsP na mieste, to isté platí aj pre príslušníkov Policajného zboru.
Tento postup je možný však v prípade narušenia verejného poriadku občanmi. Nie je však vyhovujúci v prípade podozrenia z prekročenia hlukových limitov na verejných kultúrnych, športových, spoločenských podujatiach.
Základným problémom pri riešení hluku je v súčasnosti platný legislatívny rámec, ktorý vymedzuje jediný subjekt oprávnený k meraniu hladiny hluku – regionálne úrady verejného zdravotníctva. Kontrolní pracovníci týchto úradov nie sú v pohotovosti pre prípad potreby okamžitého výjazdu na sporné miesto, bez predchádzajúcej požiadavky na merania hluku u konkrétneho prevádzkovateľa. Preto tento spôsob nevyhovuje pre potreby okamžitého riešenia podozrenia z prekročenia hlukových limitov na mieste.
Pritom je na trhu už dostatok moderných ciachovaných meračov hluku, ktoré by mohli byť použité aj inými orgánmi (podobne ako u iných ciachovaných meracích zariadení) pri riešení podozrení z prekročenia hlukových limitov. Tento spôsob však aktuálne právne predpisy neumožňujú.

Bc. Marcela Sabinová
01. august 2019

Dada

Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď :) po roku :) hluk naďalej pokračuje a nie len smerom z Podkovy ale aj diskotéky. Pokiaľ mám otvorené okno a viem identifikovať, že daná osoba na súkromnej (firemnej) párty spieva falošne, dokážem identifikovať pieseň alebo počujem čisto len bysy tak to určite nieje menej ako 50 db. Pokiaľ ide o kultúrne podujatie tak nemám problém to tolerovať, ani do 24.00 ale neskôr áno. Možno by bolo fajn tieto prístroje na meranie hluku, špecifikovanie nadmerného hluku vo vyhláške apod. doriešiť. Samotný policajti aj tak nič nezmôžu a 50eurová pokuta je nič a nie riešenie. Tu vôbec nešlo o osoby ale najmäo hluk hudby z prevádzky.
09. august 2019

somár rámos

Nejdem tu polemizovať s pani Bc. ktorá hľadá dôvody,ako sa to nedá ,namiesto spôsobov ako sa to dá ,ale je pravda ,že najdôležitejšie je zmerať intenzitu hluku. A to môže ktorákoľvek osoba spôsobilá v tejto oblasti s príslušným štemplom .Samozrejme za úhradu ,kým meranie RUVZ na základe sťažnosti ,sťažovateľa nestojí nič. S týmto papyrosom v prípade prekročenia limitu je život o trochu veselší, aj keď cesta za úspešným zavŕšením je dlhá ako ako výstavba tunelu Viničné.
Čo je však najhoršie ,že sa táto za pr dená samospráva ,ako aj magorstrát s týmto rozšíreným problémom absolútne nezaoberá , max. sa zmôže na vyššie uvedené kecy.
Stačilo by ,aby boli aspoň také agilné ,ako vo vymýšlaní rôznych daní ,poplatkov ich vyberaní.Snáď sa jedného dňa (haha) dočkáme za naše dane aj adekvátnych služieb. Aspoň tých základných

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania