Psie výkaly


V riešení
meno
Anonymný užívateľ 04. marca 2010

V okolí Krásnohorskej ulice sú na trávnikoch a chodníkoch doslova na každom kroku psie výkaly. Mám malé dieťa a je to už neúnosná situácia, pretože sa nedá po ulici prejsť bez toho, aby ste nestúpili do týchto exkrementov. Pri kosení trávy sa to všetko dostane aj do ovzdušia. Spôsobuje to choroby malých detí. Prosím o radikálne riešenie, prísnymi pokutami a pod.

11. marec 2010

Odpoveď samosprávy

Šetrením tunajšieho miestneho úradu bolo zistené, že anonymné podanie zaslané na stránku odkazprestarostu.sk zo dňa 4. marca 2010 vo veci znečistenia verejných priestranstiev (verejná zeleň, chodníky) na Krásnohorskej ulici psími výkalmi, je opodstatnené.

Nakoľko je dôvodné podozrenie, že niektorí majitelia psov, resp. osoby sprevádzajúce psov porušujú ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „VZN“), VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 6/2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hl. mesta SR Bratislavy a VZN č. 4/2004, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku, požiadali sme mestskú políciu o výkon dohľadu.

S pozdravom

Dária Jašková
sekretariát prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
25. január 2021

Odpoveď samosprávy

Príslušníci Exp. MsP BA V popri plnení ďalších služobných úloh, zamerajú svoju činnosť aj na kontrolu vodenia psov v tejto lokalite v Bratislave, za účelom kontroly dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov v znení neskorších zákonov.
V prípade, že občania majú podozrenie z páchania protiprávneho činu, môžu kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude ihneď vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. Ak sa príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom webovej stránky, spravidla už uplynie veľký časový úsek a priestupcovia z miesta odídu, takže priestupok už nemôžu riešiť, pretože nie je zrejmé, ktorý majiteľ psa exkrementy nepozbieral.
Ďakujeme za podnet.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania