Psie výkaly


V riešení
meno
Anonymný užívateľ 04. marca 2010

V okolí Krásnohorskej ulice sú na trávnikoch a chodníkoch doslova na každom kroku psie výkaly. Mám malé dieťa a je to už neúnosná situácia, pretože sa nedá po ulici prejsť bez toho, aby ste nestúpili do týchto exkrementov. Pri kosení trávy sa to všetko dostane aj do ovzdušia. Spôsobuje to choroby malých detí. Prosím o radikálne riešenie, prísnymi pokutami a pod.

11. marec 2010

Odpoveď samosprávy

Šetrením tunajšieho miestneho úradu bolo zistené, že anonymné podanie zaslané na stránku odkazprestarostu.sk zo dňa 4. marca 2010 vo veci znečistenia verejných priestranstiev (verejná zeleň, chodníky) na Krásnohorskej ulici psími výkalmi, je opodstatnené.

Nakoľko je dôvodné podozrenie, že niektorí majitelia psov, resp. osoby sprevádzajúce psov porušujú ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „VZN“), VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 6/2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hl. mesta SR Bratislavy a VZN č. 4/2004, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku, požiadali sme mestskú políciu o výkon dohľadu.

S pozdravom

Dária Jašková
sekretariát prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania