Ohrozovanie chodcov na priechode pri zdravotnom stredisku

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
Martin Bak 28. novembra 2017

Dobrý deň
Upozorňujem na pretrvávajúci problém ohrozovania chodcov autami, ktoré napriek zákazu predbiehania predchádzajú autobusy stojace na zastávke Uhliská cez plnú čiaru, pričom hneď za zastávkou je prechod pre chodcov.
Vodiči takýchto áut nemajú možnosť vidieť chodcov ktorí spred stojaceho autobusu vošli na prechod. Často tu dochádza ku kolíziám, pričom takéto predbiehanie je pravidelne na dennom poriadku.
Osadenie značky zákazu predbiehania na viditeľnejšom mieste nepomohlo, je nutná minimálne dvojitá čiara alebo ešte lepšie fyzická zábrana medzi pruhmi po celej dĺžke zastávky až po prechod pre chodcov.

28. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešime veľké množstvo podnetov (nielen prostredníctvom tohto odkazu), prosíme o pochopenie a trpezlivosť. Ďakujeme.

S pozdravom
Mária Horváthová
sekretariát starostu
28. november 2017

Branislav Nopp

Súhlasím, mne sa dokonca stalo, že arogantný vodič ma ako vodiča auta smerujúceho ku kruháču takto vytláčal na zastávku.
01. december 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

dlhodobo vnímame problematiku dopravnej situácie v lokalite pri zdravotnom stredisku a snažíme sa ju riešiť už od roku 2009 vybudovaním úpravy priechodu pre chodcov a cestnou dopravnou signalizáciou. Komunikácia patrí do správy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ale mestská časť iniciovala realizovanie bezpečného riešenia. Na úpravu priechodu sme Generálnemu investorovi Bratislava ako stavebníkovi oznámili, že nemáme námietky voči realizácii ohlásenej drobnej stavby - „Vajnory Roľnícka úprava priechodu pri zdravotnom stredisku s riešením CDS“ Bratislava parc. č. 2695/3, 2696, k.ú. Vajnory, stavebný objekt: SO 01 Úprava chodníkov a rovnako, že nemá námietky ani voči realizácii ohlásenej drobnej stavby – „Vajnory Roľnícka úprava priechodu pri zdravotnom stredisku s riešením CDS“.
Toto oznámenie, ktoré umožňovalo realizovať bezpečné riešenie prechodu pre chodcov, však bolo následne napadnuté vlastníkom jednej z priľahlých nehnuteľností, ktorý podal žalobu Krajskému súdu v Bratislave domáhal sa preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutí, pričom zároveň požiadal súd o odklad vykonateľnosti napadnutých oznámení žalovaného.
Mestská časť Bratislava-Vajnory ako žalovaný vo svojom vyjadrení doručenom Krajskému súdu v Bratislave dňa 02.09.2015 uviedla, že navrhované stavebné úpravy spracované v projektovej dokumentácii INPROP - inžinierske a projektové práce sú minimálneho rozsahu, preto na ich povolenie postačovalo ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Poznamenala, že v Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Hlavného mesta SR Bratislavy, bolo dňa 28.02.2012 odsúhlasené dopravné značenie súkromného parkoviska pred reštauráciou na dobu dočasnú, pričom podľa odborného výkladu spracovateľa projektovej dokumentácie súkromné parkovisko nemá zabezpečenú príjazdovú komunikáciu na vlastnom pozemku, ale na obsluhu parkovísk využíva verejný priestor, súčasťou ktorého je chodníkový pás.
Máme za to, že povolené stavebné úpravy a drobná stavba CDS boli navrhované v minimálnom rozsahu a nezamedzia prístup k súkromnému parkovisku pred objektom, ktorý je vo vlastníctve žalobcu a tiež splnia úlohy zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta, resp. mestskej časti vyplývajúce predstaviteľom obce z povinností uložených v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy.
Krajský súd v Bratislave vo veci preskúmania zákonnosti oznámenia Mestskej časti Bratislava - Vajnory č. OS-3742/551/2014-KL zo dňa 16.05.2014 a oznámenia k ohláseniu drobenej stavby pod č. OS-3669/545/2014- KL zo dňa 16.05.2014 (č. 1S 148/2014) Uznesením č. 1S/148/2014-109 doručeným mestskej časti Bratislava-Vajnory dňa 18.01. 2016 zastavil konanie. Voči tomuto uzneseniu podal žalobca odvolanie doručené krajskému súdu v Bratislave dňa 01.02.2016 a Najvyšší súd SR toto uznesenie zrušil a vrátil prvostupňovému súdu na konanie. Dňa 20.11.2017 nám bolo doručené Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, ktorým konanie zastavil.
V súvislosti s predmetnou stavbou žalobca podal na okresný súd Bratislava III návrh na vydanie predbežného opatrenia a následne aj návrh o určenie, že žalovaný nie je oprávnený zasahovať do vlastníckeho práva žalobcu.
Okresný súd Bratislava III uznesením sp. zn. 21C 190/2014-68 zo dňa 17.07.2014 návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia zamietol, avšak Krajský súd v Bratislave, uznesením sp. zn. 9Co 628/2014-95 toto rozhodnutie zmenil tak, že:
„Odporca je povinný zdržať sa uskutočňovania, pokračovania v uskutočňovaní a vykonávania akýchkoľvek stavebných, stavebnotechnických alebo iných prác na drobnej stavbe „Vajnory Roľnícka úprava priechodu pri zdravotnom stredisku riešením CDS“...
Uznesenie o predbežnom opatrení nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2014 a vykonateľnosť dňa 28.11.2014;
Okresný súd Bratislava III uznesením sp. zn. 21C/25/2015-117 zo dňa 25.09.2015 prerušil konanie do právoplatného skončenia konania vedeného Krajským súdom v Bratislave pod č. 1S 148/2014 (v tomto konaní sa navrhovateľ domáha voči Mestskej časti Bratislava - Vajnory preskúmania zákonnosti oznámenia Mestskej časti Bratislava - Vajnory č. OS-3742/551/2014-KL zo dňa 16.05.2014 a oznámenia k ohláseniu drobenej stavby pod č. OS-3669/545/2014- KL zo dňa 16.05.2014.
Predmetné stavebné úpravy boli zo strany mestskej časti iniciované práve z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva nehodovosti na frekventovanom úseku cesty na Roľníckej ulici. V dotknutom území sa nachádza intenzívna občianska vybavenosť miestneho významu – pobočka pošty (Slovenská pošta a.s.), reštauračné zariadenia, zdravotné stredisko, bankomaty, trafika, pričom táto vybavenosť sa nachádza na oboch stranách cesty.
Mestská časť Bratislava-Vajnory ako aj hlavné mesto SR Bratislava dodržali všetky zákonné požiadavky potrebné na realizáciu svetelnej signalizácie, ale v dôsledku procesných obštrukcií navrhovateľa (žalobcu) a predbežného opatrenia Krajského súdu v Bratislave, uznesenie sp. zn. 9Co 628/2014-95 nemohlo dôjsť k jej realizácii. Považujeme za jednoznačne preukázané, že cestná svetelná signalizácia sa nijako nedotýka vlastníckych práv navrhovateľa, pričom je samozrejmé, že je realizovaná výlučne na verejnom priestranstve vo vlastníctve Hlavného mesta SR. Mestská časť Bratislava-Vajnory chce realizovaním cestnej svetelnej signalizácie zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti v dotknutom úseku a ochrániť tak zdravie a život chodcov, čo je aj jej základnou úlohou. Máme právny záujem na výsledku konania, keďže je povinnosťou mestskej časti v najväčšej možnej miere zabrániť ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia.Mgr. Ján Komara
Útvar starostu – Právnik
30. december 2017

Martin Bak

Pán Komara, z Vašej odpovede vyplýva, že pôvodné riešenie je nerealizovateľné a treba hľadať nové. Alternatívou by mohlo byť vybudovanie svetelnej signalizácie s priechodom pre chodcov v križovatke Pri starom letisku/Uhliská ul. a posunutie jestvujúceho prechodu pre chodcov bez svetelnej signalizácie o cca 50 m ďalej smerom k centru obce. Tým by chodci mali na výber prechádzať cez cestu na oboch stranách predmetného priestoru, ktorý by bol oboma prechodmi obslúžený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania