Zničená cesta od Zavadilovej k srdcu

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Enrico Uher 22. januára 2018

Chcem nahlásiť cestu v dezolátnom stave v prvej polovici je tak zničená ze tam večer horzia zranenia a ludia si tam nicia auta v druhej polovici cesta ani nie a su tam uz tak vyjazdene kolajnice ze tam auta pravidelne zapadaju v zime takmer nemôžu vyjsť hore a ledva sa dostanu na parkovisko

22. január 2018

Odpoveď samosprávy

Predmetná komunikácia je účelovou komunikáciou vo vlastníctve SR - Slovenský pozemkový fond. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves nie je zodpovedná za jej nevyhovujúci stav.


OVDŽP MÚ MČ BA-DNV
22. január 2018

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme na základe odpovede od samosprávy preposlali Slovenskému pozemkovému fondu.

S pozdravom

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
02. február 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme, že ste využili kontaktný formulár SPF.

K podnetu vo veci zničenej cesty od Zavadilovej k lokalite Srdce v Devínskej Novej Vsi uvádzame, že SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve SR a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve SR a nakladá s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy a s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy. Pri správe a nakladaní s nehnuteľnosťami spĺňajúcimi vyššie uvedenú charakteristiku SPF postupuje podľa osobitných predpisov, predovšetkým podľa zákona č. 330/1991 Zb., zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 180/1995 Z. z.. Vlastníctvo a správu pozemných komunikácií, ak sa tieto na pozemkoch v správe alebo nakladaní SPF nachádzajú, upravuje iný právny predpis, konkrétne zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
V zmysle vyššie uvedeného, subjekt, ktorý vlastní alebo spravuje pozemok, automaticky nie je vlastníkom alebo správcom komunikácie, ktorá sa na danom pozemku nachádza.

V danom prípade ide o účelovú komunikáciu (§ 22 cestného zákona) slúžiacu prevažne záhradkovej osade pod Srdcom v k. ú. Devínska Nová Ves. V zmysle cit. predpisu, ak ide o cestu vo vlastníctve obce /§ 3d ods. 5 písm. d) cestného zákona/, ako správca pri tomto druhu pozemnej komunikácie prichádza do úvahy príslušná obec (prípadne právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zriadená). Ak ide o cestu vo vlastníctve štátu /§ 3d ods. 5 písm. e) cestného zákona/, správcom účelovej komunikácie je právnická osoba, ktorej celkom alebo prevažne účelová komunikácia slúži. V prípade, ak je účelová komunikácia vo vlastníctve iného subjektu, t.j. nie štátu ani obce, povinnosť udržiavať pozemnú komunikáciu v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená, má vlastník cesty /§ 3d ods. 6 cestného zákona/.

K vlastníctvu predmetnej cesty uvádzame, že na základe zmluvy o zriadení vecného bremena č. 00005/2012-PKZO-B40001/12, uzatvorenej dňa 18.12.2012 medzi SPF ako povinným z vecného bremena a Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov č. 4-28 Bratislava - Devínska Nová Ves - Pod srdcom, ul. Jána Smreka 22, 841 08 Bratislava ako oprávneným z vecného bremena, bolo v prospech označenej základnej organizácie SZZ zriadené vecné bremeno spočívajúce v povinnosti SPF strpieť na dotknutých pozemkoch v k. ú. Devínska Nová Ves (parcela "E" KN č. 4072, druh pozemku: ostatné plochy vo výmere 1186 m2 a parcela "C" KN č. 2882/12, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1630 m2) pokládku inžinierskych sietí a vybudovanie cestnej komunikácie oprávneným z vecného bremena.

Vo veci je teda potrebné obrátiť sa na vyššie označenú základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov ako subjekt oprávnený na vybudovanie predmetnej cesty v zmysle zmluvy zo dňa 18.12.2012.

S pozdravom

Mgr. Martin Kormoš
Hovorca Slovenského pozemkového fondu
02. február 2018

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali aj Slovenskému zväzu záhradkárov.

S pozdravom

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
18. december 2019

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

je tento podnet ešte aktuálny?

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania