Zanedbaný areál Starého letiska

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 04. apríla 2010

Približne dva roky sa postupne vytvára v opustenom areáli Starého letiska rumovisko budov a neriadená skládka smetí a odpadov. Každým dňom tu pribúdajú haldy smetí a rozbité staré budovy. Neviem na čo sa v tomto prípade čaká, ale nie je to zrejme dosť na očiach aby si to kompetentní všimli? Veď je to priamo pri ceste smerom z Vajnor do Rače! Celý tento neporiadok je možné vidieť na ulici Pri starom letisku v smere od Vajnorského kruhového objazdu na Východné vlakové nádražie. Je až neuveriteľné že pri dennom prejazde niekoľko desiatok áut polície SR sa tu nič s tým nerobí. Dokonca tu presne oproti tomu bývajú odstavené hliadky polície SR ktoré tu robia kontrolu vozidiel.... zrejme sú postihnutí slepotou.. :-(

16. apríl 2010

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Po preverení veci u nášho pracovníka referátu životného prostredia Ing. Ladislava Milinckého Vám oznamujem nasledovné:

Mestská časť Bratislava – Vajnory už pred časom vyzvala vlastníka pozemku na upratanie nelegálnej skládky a v súčasnosti mu už beží lehota na to určená. Miestny úrad MČ Bratislava-Vajnory bude dôsledne trvať na jej odstránení a ubezpečuje Vás, že nám nie je ľahostajný obraz Vajnor a že nám záleží na kvalite života obyvateľov našej mestskej časti. Ak však nedôjde v stanovenej lehote, do 16. mája 2010 k náprave, Miestny úrad využije všetky dostupné zákonné prostriedky, ktoré celú vec posunú k spokojnosti nás všetkých, teda k čistému a kultúrnemu prostrediu pre život.

Pripájam aj list - odpoveď z magistrátu, týkajúci sa odpadu.

S pozdravom

Ing. Ján Mrva, starosta
19. apríl 2010

Schulte Robert

A čo tak kontaktovať príslušný odbor životného prostredia resp. inšpekciu životného prostredia? Je až neuveriteľné čo si môžu nedisciplinovaní ľudia a majitelia pozemkov dovoliť v tejto republike a nikto nič! Nuž ale keď na obecnom zastupiteľstve sa zodpovední ľudia za životné prostredie tvária že toto nevidia... reagujú až keď na to niekto poukáže! Nechcem sa nikoho dotknúť - viem že toho má každý dosť, ale toto tu má také rozmery, že je to neprehliadnuteľné....
27. máj 2010

RS

Dnes je 27. mája 2010, teda 11 dní po termíne na vykonanie nápravy a nepribudol žiadny komentár o tom ako sa bude postupovať ďalej.....
27. máj 2010

Anonymný užívateľ

* Príloha: odpoveď z Magistrátu.
31. máj 2010

Lívia Kaščáková

Lehota pre vlastníka na upratanie skládky vypršala a mňa by zaujímalo, aké zákonné prostriedky využil MÚ od 16.5.2010, aby celú vec posunul k lepšiemu. ....pretože jediné, čo sa do dnešného dňa na spomínanej skládke zmenilo je, že tu máme ešte viac odpadu....
04. jún 2010

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ako sme Vás už informovali, výzva vlastníkovi pozemku na odpratanie odpadu v priestore bývalého športového letiska bola zaslaná začiatkom marca 2010 aj s upozornením, že bol porušený zákon o odpadoch. MČ Bratislava - Vajnory o probléme komunikovala s vlastníkom aj osobne, nakoľko na základe obhliadky bolo zistené že náprava nebola vykonaná ani s blížiacim sa termínom určeným na odpratanie odpadu. Zo strany vlastníka bola vtedy prisľúbená náprava koncom mája s vysvetlením, že investor vykonal prieskum trhu na výber dodávateľa zabezpečiaceho odstránenie odpadu. Prisľúbené bolo aj zabezpečenie areálu po odprataní odpadu , aby sa podobná situácia neopakovala. Nakoľko do konca mája nebola náprava vykonaná, MČ Bratislava – Vajnory odstúpila výzvu podľa zákona na Obvodný úrad životného prostredia, ktorý je oprávnený v takomto prípade konať a ukladať sankcie za nedodržanie zákona.

V zmysle VZN 2/2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava – Vajnory vyplýva, že vlastník zodpovedá za čistotu a poriadok na svojom pozemku, bez ohľadu na to akým spôsobom k znečisteniu došlo a je povinný bezodkladne znečistenie, alebo neporiadok odstrániť. Ich práva a nároky pritom však ostávajú voči konkrétnemu znečisťovateľovi zachované. Na záver treba dodať, že v kompetencii MČ je len vyzvať vlastníka a urgovať plnenie a nie je možné z jej strany vynakladať finančné prostriedky na zabezpečenie cudzieho majetku.

V týchto dňoch sme však dostali vyjadrenie vlastníka pozemku, že už objednali firmu na likvidáciu a odvoz nelegálnej skládky a zabezpečil obmedzenie vjazdu motorových vozidiel do areálu. Likvidačné práce boli pozdržané vzhľadom na dlho pretrvávajúce nepriaznivé počasie. Spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať likvidáciu už obdržala objednávku na vyčistenie a odvoz odpadu z nelegálnej skládky a začne ihneď ako to počasie a podmienky dovolia, (pravdepodobne od 7.6.2010).

Ing. Ján Mrva, starosta
10. september 2010

Odpoveď samosprávy

Dňa 8. 7. 2010 na Obvodnom úrade životného prostredia na Karloveskej ulici v Bratislave prebehlo ústne pojednávanie týkajúce sa nesplnených požiadaviek Miestneho úradu Bratislava – Vajnory vo veci neriadenej skládky na území bývalého športového letiska. Vlastník pozemku na ňom predložil potvrdenie o odstránení odpadu špecializovanou firmou v množstve 522 m3 komunálneho a drobného stavebného odpadu a 63 m3 biologicky rozložiteľného odpadu.

S pozdravom

Ing. Ladislav Milincký, Referát životného prostredia
03. november 2010

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ako sme Vás už informovali, 8. 7. 2010 na Obvodnom úrade životného prostredia na Karloveskej ulici v Bratislave prebehlo ústne pojednávanie, na ktorom vlastník pozemku predložil potvrdenie o odstránení odpadu špecializovanou firmou v množstve 522 m3 komunálneho a drobného stavebného odpadu a 63 m3 biologicky rozložiteľného odpadu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, považujeme tento PODNET ZA VYRIEŠENÝ.

S pozdravom

Ing. Ján Mrva, starosta MČ Bratislava-Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania