Opitá svoloč pri lamačskom miestnom úrade

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Lamač

Uzavretý
meno
David 28. mája 2018

V Lamači sa nám utešene rozrastá kmeň pomerne hlučných a agresívnych asociálov viac menej pod oknami miestneho úradu. S dcérou sa radšej lavičkám s touto vždy podguráženou osádkou vyhýbam, niektoré slová naozaj poznať nemusí. Rád by som sa
dozvedel aký názor má na problém pitia alkoholu a močenia na verejnosti pán Šramko a mestská polícia.

30. máj 2018

Lukas

Súhlasím, títo ľudia sú arogantní, pod vplyvom omamných látok a obťažujú slušných ľudí s deťmi, žiadam o riešenie problému.
06. jún 2018

martin

Tak isto potvrdzujem spravanie tychto ludi. Je to neakceptovatelne. Treba to riesit.
08. jún 2018

Odpoveď samosprávy

ďakujem za Váš podnet a hneď na úvod som nútený konštatovať, že zdieľam Vaše pohoršenie plynúce z nedôstojného správania sa skupiny ľudí na verejnom priestranstve pred budovou miestneho úradu mestskej časti a na Malokarpatskom námestí. Mestská časť v z vlastnej iniciatívy a aj podnetov od občanov pravidelne a opakovane vyzýva mestskú políciu na riešenie nevhodného resp. pohoršujúceho správania sa osôb zdržiavajúcich sa v priestore pred budovou miestneho úradu mestskej časti a na Malokarpatskom námestí. Oprávnenia mestskej polície vo vzťahu k uvedenej veci vyplývajú zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a sú nimi najmä:

- v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) až c) (Všeobecné oprávnenia), cit.: „Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania, b) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky (...) zistené pri plnení úloh, c) zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov.“
- v zmysle § 9 ods. 1 (Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti), cit.: „Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu a) pristihnutú pri spáchaní priestupku, b) od ktorej je požadované vysvetlenie (...), alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť.“
- v zmysle § 10 ods. 1 (Oprávnenie požadovať vysvetlenie), cit.: „Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar obecnej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.“

Mestská časť na permanentnej báze komunikuje s mestskou políciou, ktorá uskutočňuje na uvedenom mieste zásahy a kontroly v zmysle oprávnení vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii. Kontaktovať mestskú políciu s odôvodnením, že skupina ľudí vzbudzuje verejné pohoršenie sú oprávnení aj obyvatelia mestskej časti. S problematikou asociálneho správania sa ľudí bez domova, ktorí sú najčastejšími páchateľmi priestupkov v oblasti porušovania verejného poriadku (a zároveň pre ich nemajetnosť aj ťažko postihnuteľnými sankciami) sa stretávajú všetky bratislavské mestské časti a systémové riešenie tejto situácie, ktorým by bola aktívna terénna sociálna práca naráža na nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených na túto oblasť zo strany ústredných orgánov štátnej správy.
sekretariát starostu
05. február 2019

Hayduke

Lavičky boli odstránené. Nemajú kde sedieť :D

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania