Dávno nepoužívaná telefónna búdka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Lamač

Vyriešený
meno
Hayduke 11. augusta 2018

Bývalé telefónne búdky, ktoré slúžia už iba ako nosiče nepovolených obojstranných reklamných stavieb typu Citylight, sa zaraďujú medzi čierne stavby a po celej Bratislave sú postupne odstraňované. Dočkáme sa odstránenia aj tej na našom námestí, aj vzhľadom k tomu, že hneď vedľa nej je už postavený nový štvorstranový reklamný stojan = ďalší reklamný smog?

30. august 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme a pekný deň


S pozdravom Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Hlavné mesto SR Bratislava.
31. august 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
predmetná telefónna búdka sa nachádza na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494, evidovanom na LV č.1 – Hlavné mesto SR Bratislava, ale protokolom č. 25/94 z 15.10.1991 bol zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Lamač.
Je v kompetencii správcu pozemku, aby riešil legalizáciu resp. vypratanie predmetnej búdky.S pozdravom Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Hlavné mesto SR Bratislava.
23. február 2019

Hayduke

takže zodpovednosť za riešenie nemá Magistrát hlavného mesta ale MÚ Lamač
26. február 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
v zmysle odpovede z 31.8.2018 bola zodpovednosť za podnet presunutá na MČ Lamač. Dňa 18.9.2018 ale MČ Lamač opätovne zodpovednosť presunula na magistrát, od ktorého od uvedeného dátumu neevidujeme odpoveď k tomuto podnet. Opätovne teda oslovíme obe dotknuté inštitúcie za účelom vyriešenia tohto podnetu.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
01. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

**Vkladáme stanovisko Oddelenia nájmov majetku Magistrátu BA a na jej základe posielame podnet opätovne mestskej časti**

Podľa Štatútu hl. mesta SR Bratislavy čl. 81 ods. 2) pod správou zvereného majetku hlavného mesta sa rozumie oprávnenie mestských častí zverený majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so štatútom a osobitnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. Podľa čl. 82 ods. 5) So zvereným majetkom sa mestským častiam zverujú i súvisiace majetkové práva a na mestské časti prechádzajú do výšky zvereného majetku všetky súvisiace záväzky.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 18/2011 § 5 ods. 3) Správca je oprávnený a povinný najmä .. c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Z uvedeného vyplýva, že mestská časť, ktorej bol pozemok zverený, je oprávnená podať ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby.
18. apríl 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Juraj Hurný
Odkaz pre starostu
hurny.odkaz@gmail.com
29. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v prílohe si Vám dovoľujeme preposlať podklady, na základe ktorých máme zato, že zodpovednosť je na Magistráte hl. mesta SR BA.

Ing. V.Rychtáriková, OUKSP, MÚ BA- Lamač
03. máj 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
09. marec 2020

Hayduke

Je to preč. Ďakujeme.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania