Nebezpečný chodník

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Andrej Matiašovský 25. septembra 2018

Na Kadnárovej ulici je už dlhé roky neudržiavaný, nebezpečný chodník. Po dažďoch sa tu často dlho drží veľa vody, cez zimu tu takmer nie je možná údržba, problémom je aj voľne pohodená stará dlažba. V bytovke pri chodníku býva mnoho dôchodcov a mamičiek s kočíkmi.

Problém najlepšie ilustrujú priložené fotografie.

26. september 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

o prístupové chodníky k jednotlivým bytovkám sa stará správca bytového domu, odporúčame ho osloviť.

S pozdravom


Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
15. november 2018

Andrej Matiašovský

Dobrý deň, dostali sme odpoveď od MČ Rača, že správca bytového domu sa stará iba o priľahlé, nie prístupové chodníky. Tie patria mestu Bratislava, prípadne iným vlastníkom. Takže si myslím, že by sa o ne malo starať mesto.
19. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Mestská časť Bratislava-Rača zabezpečila v októbri 2014 opravu zdevastovaných prístupových chodníkov vedúcich od účelovej komunikácie za OC Lidl a zabezpečila odsúhlasenie a osadenie dopravného značenia C 12 - Cestička pre vyznačených užívateľov (chodcov a cyklistov). Chodníky pri obytných domoch Kadnárova 6,8,10 a 18, 20, 22, ktoré sú súčasťou pozemkov týchto obytných domov, zabezpečuje správca bytového domu.
Rozšírenie chodníku z betónovej dlažby nebol budovaný na zaťaženie vozidlami osobnej motorovej dopravy a preto nevydržal nadmerné zaťaženie, ktoré spôsobili niektorí vodiči bývajúci v priľahlých domoch. Chodníky ani pozemky pod nimi nie sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Rača a nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Ďakujeme

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
23. november 2018

Andrej Matiašovský

Dobrý deň,

podľa katastrálnej mapy obytné domy Kadnárova 18,20 a 22 vlastnia iba chodník mimo rozbitej betónovej dlažby, ktorá je predmetom tohto podnetu. Chodník s betónovou dlažbou je na LV 8319 so súkromným vlastníkom, avšak LV 400, kde je vlastníkom mesto BA.

Nemal by byť tento podnet postúpený magistrátu BA?
29. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
14. január 2019

Andrej Matiašovský

Dobrý deň,

prosím, nastal v riešení tohto podnetu nejaký posun?
Pridávam aktuálnu fotografiu problémového chodníka.

S podravom

Andrej Matiašovský
14. január 2019

Odkaz pre starostu

Vážení užívatelia,

podnet sme opätovne preposlali na Magistrár hl. mesta.

S pozdravom,

Tomáš Štěpán
administrátor odkazprestarostu.sk
Bratislava - Rača
15. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetný podnet bol opätovne zaslaný zodpovednému útvaru magistrátu, ktorý sa k nemu vyjadrí. S ich odpoveďou budete oboznámený.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
28. január 2019

Odpoveď samosprávy


Dobrý deň,

po preverení podnetu príslušným vecným útvarom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, si Vás dovoľujeme informovať, že predmetný chodník sa nachádza na pozemkoch registra E-KN parc. č. 17346/1 a 17342/1, k.ú. Rača, ktoré sú vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislavy.

Avšak vlastník pozemku a vlastník stavby postavenej na pozemku nemusí byť totožný.

Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje predmetný chodník (komunikáciu) vo svojom vlastníctve a nebolo jeho stavebníkom.

Podľa dlažby predpokladáme, že chodník bol postavený až po roku 1991. Nie je nám známy stavebník chodníka, ale rozhodne bol postavený pre potreby bytového domu Kadnárova 18-22 a je možné, že bez stavebného konania.

Ide o peší chodník, ktorý zrejme nebol budovaný pre zaťaženie motorovými vozidlami a k rozbitiu prišlo práve z dôvodu nerešpektovania tejto skutočnosti. Chodník nevydržal záťaž vozidiel nedisciplinovaných vodičov, pravdepodobne aj obyvateľov priľahlého domu.

Čo sa týka inžinierskych stavieb – ciest, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch vo vlastníctve Hlavné mesto SR Bratislava, správu, údržbu a opravu miestnych komunikácií I. a II. triedy (komunikácie celomestského významu) vykonáva oddelenie správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Správu, údržbu a opravu miestnych komunikácií III. a IV. triedy (komunikácie miestneho významu) vykonávajú príslušné mestské časti.

V tomto prípade ide o komunikáciu miestneho významu, ktorá ale nie je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Ba a nie je zaradená do siete miestnych komunikácií.

Podľa nášho názoru by sa o opravu chodníka, ako aj jeho legalizáciu, mal postarať pôvodný stavebník alebo správca domu ako zástupca vlastníkov bytového domu, ktorí ho využívajú.

Ďakujeme za porozumenie a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania