Neporiadok a špina na pozemku

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Monika Volekova 04. decembra 2018

Sukromny pozemok je dlhodobo zanedbany, neupratany. Je medzi ulicami Rybničná a Na Pántoch.

05. december 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
ďakujeme z váš podnet „Špina a neporiadok na pozemku medzi ulicami Na pántoch a Rybničnou“. Dňa 04.12.2018 bol podnet preverený pracovníkom mestskej časti Bratislava-Vajnory. Na pozemku parc. č. 4186 registra "E", k.ú. Vajnory sa nachádza roztrúsený komunálny odpad pochádzajúci z použitých plechoviek od nápoja, krabičiek od cigariet, použitých rôznych plastov a papierov. Vo podnete ďalej uvádzate, že vlastník pozemku nie je pôvodcom odpadu. V zmysle § 15 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci. Následne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, t.j. v danom prípade Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie zisťuje v správnom konaní zodpovednosť za nezákonne umiestnenie odpadu. To znamená, že ak vlastník pozemku neuložil tento odpad na svoj pozemok, nevyplýva mu zo zákona povinnosť ho odstrániť.
Môžeme predpokladať, podľa druhu odpadu, že pochádza priamo od obyvateľov v tejto lokalite. Je smutné, že niektorí obyvatelia nemajú záujem žiť v čistote a chrániť svoje životné prostredie, preto vám ďakujeme za tento podnet a v prípade, zistenia pôvodcu odpadu vás žiadame, aby ste pôvodcu odpadu oznámili na miestny úrad alebo mestskej polícii na tel. č. 159. O nezákonnom uložení odpadu budeme informovať Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa zákona o odpadoch. Bolo by vhodné aby správcovia bytov upozornili obyvateľov bytov na Rybničnej ulici na to, aby odpadky ukladali do nádob na to určených a neodhadzovali ich pri prechádzke.
Ďalej vám oznamujeme, že vlastníka pozemku v danej lokalite sme dňa 19.10.2018 vyzvali na vykonanie nápravy na jeho pozemku a to pokosením a následnej pravidelnej údržby /výzvu prevzal 02.11.2018/. Vlastník pozemku prisľúbil vykonanie nápravy v mesiaci november najneskôr v decembri. V letných mesiacoch vykonal vlastník pozemku čiastočnú údržbu – pokosením suchej trávy a orezanie drevín pri cestnej komunikácii o čom sme Vás už informovali.
Vlastníka pozemku sme dňa 04.12.2018 žiadali o uvedenie presného termínu pokosenia, údržby pozemku a možnosti odstránenia odpadu z predmetného pozemku . Vlastník pozemku na žiadosť uviedol, že o odpade ani o pôvodcovi odpadu nemajú vedomosť, odpad odstráni po vykonaní obhliadky a termín pokosenia pozemku oznámi v najbližších dňoch.
Čo sa týka údržby chodníka vedúceho cez súkromný pozemok k zastávke MHD, oznamujeme, že zimnú údržbu chodníka zabezpečí mestská časť Bratislava-Vajnory v zmysle operačného plánu zimnej údržby zverejnenej na web stránke mestskej časti: www.vajnory.sk, podľa finančných možností a technického vybavenia.


Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania