Zhorený autobus

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Zaslal: Stanislav Sapák, 02. júna 2010

Ako občan aj ako volič Vás žiadam a prosím Vás o urgentnú odpoveď dokedy budete „trpieť“ vrak zhoreného bufetu CAMEL v lokalite Vajnorských jazier, ktorý špatí životné prostredie občanom, navyše ohrozuje zbytkovým olejom a naftou vodné prostredie a stáva sa aj verejným WC rôznym asociálnym živlom. Veď je to na hanbu ak sa blíži aj letná turistická sezóna a p. majiteľ si nevie tieto veci včas vyriešiť, tak aby nám občanom čo platíme dane, tento problém nestrpčoval životné prostredie a život.

14. jún 2010

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň!

Mestská časť Bratislava – Vajnory na prelome mesiacov marec – apríl vyzvala vlastníka zhoreného autobusu, aby ho odpratal. Ten však poštu nepreberal a miestny úrad musel nakoniec pristúpiť k doručeniu prostredníctvom mestskej polície. Po doručení začala plynúť 30 dňová lehota na odstránenie odpadu, ktorú majiteľ odignoroval, na čo MČ podľa zákona zareagovala odstúpením prípadu svojmu nadriadenému orgánu vo veci ochrany ŽP a síce Obvodnému úradu ŽP, ktorý má právomoc udeliť pôvodcovi odpadu finančnú sankciu.

MČ Bratislava – Vajnory mimo to skúma aj ďalšie možnosti ako odpad odstrániť a je možné, že nakoniec autobus, keďže hrozí možný priesak kvapalín z vraku, či poranenie návštevníkov Vajnorských jazier, budeme musieť kvôli neochote pôvodcu odpadu spolupracovať odstrániť na vlastné náklady, napriek tomu, že MČ Bratislava Vajnory nemôže investovať finančné prostriedky do cudzieho majetku.

S pozdravom

Ing. Ján Mrva, starosta
10. september 2010

Odpoveď samosprávy

Po niekoľkých neúspešných pokusoch o zmierlivé riešenie okolo zhoreného autobusu/bufetu na Vajnorských jazerách, kedy sa pôvodca súčasného stavu p. S. vyhýbal preberaniu poštových zásielok a stretnutiu s cieľom vyriešiť súčasnú situáciu, Mestská časť Bratislava – Vajnory pristúpila k postúpeniu celej veci podľa zákona Obvodnému úradu životného prostredia. S majiteľom autobusu bolo v tejto veci začaté konanie, v rámci ktorého naďalej odmieta komunikovať, a preto bude musieť v najbližšej dobe Obvodný úrad ŽP pristúpiť k predvedeniu políciou a celú vec tak takýmto krajným riešením doviesť do konca.

S pozdravom

Ing. Ladislav Milincký, Referát životného prostredia
20. máj 2011

Odpoveď samosprávy

Posledné zvyšky zhoreného autobusu a odpadu zhromaždeného okolo neho boli odstránené na prelome mesiacov apríl , máj. MČ Bratislava – Vajnory, tak považuje vec za vyriešenú.

Ing. Ladislav Milincký
referát životného prostredia
MČ Bratislava - Vajnory

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.