Žitavská-znečisťovanie-pôdy

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vrakuňa

Vyriešený
meno
Ondrej 11. februára 2019

Trávnaté plochy sú neustále znečistené psími exkrementami. Tento problém som si všimol už dávnejšie, avšak v poslednej dobe sa tento problém neúmerne znásobil. Trávnaté plochy sú doslova posiate exkrementami, minimum ľudí to po svojich "miláčikoch" odpratáva, a keď ich človek upozorní, tak sú ešte drzí!
To naozaj chceme žiť v prostredí, kde človek vyjde z baráku rovno do hovien??
P.S. Foto tu dávať nebudem, je to absolútne negustiózne.

11. február 2019

Ondrej

napríklad takto
15. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. V rámci jarného upratovania budeme čistiť aj trávnaté plochy. Pekný deň

Mgr.Henrieta Dvorská
29. január 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem,

ďakujeme Vám za podnet. V rámci upratovania boli predmetné plochy viackrát vyčistené. Vzniknutá situácia nás mrzí, je to hlavne o zodpovednosti majiteľov psov. Podľa § 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.4.2015 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len "VZN") sa zakazuje voľný pohyb psov na verejných priestranstvách (okrem priestranstiev na to určených), a vstup so psom sa zakazuje aj na detské ihriská a pieskoviská. Za psa vždy zodpovedá držiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Na verejných priestranstvách a na miestach, ktoré nie sú verejným priestranstvom, ale sú verejnosti prístupné je majiteľ povinný bezodkladne odstrániť
výkaly psa a umiestniť ich prostredníctvom vhodnej pomôcky do kontajnerov a košov tak, aby nedochádzalo k úniku pachu z výkalov do okolia. Vodenia psa sa podľa § 3 "VZN" riadi Všeobecne záväzným nariadením hl. m. SR BA č. 6/2003 z 11. decembra 2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hl. m. SR BA. Kontrolu dodržiavania týchto nariadení vykonáva Mestská polícia. Nezodpovední majitelia znečisťujú našu MČ a takýmto konaním prispievajú aj k mnohým zdravotným rizikám. Navyše, ak po svojom psovi neupracú, hrozí im pokuta až do výšky 65 eur. Priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru. Ak občania majú podozrenie z páchania akéhokoľvek priestupku, odporúčame ihneď kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude vyslaná hliadka, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. MČ vyvíja aktivitu a oboznamuje občanov o povinnostiach, ktoré im ako majiteľom psíkov vychádzajú zo zákona a z príslušných VZN. Pozemky uvedené na fotodokumentácií sú vo vlastníctve hl. m. SR BA, MČ neboli zverené do správy, z tohto dôvodu informujeme aj kolegov z magistrátu – oddelenia tvorby mestskej zelene. Mestská polícia bola oboznámená a požiadali sme ju o vykonávanie kontrolnej činnosti.

S prianím pekného dňa
Kto? Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.