Mlynské nivy-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý
meno
Ružinov - Prievoz 11. februára 2019

Dobrý deň,
Na ulici Mlynské nivý sa nachádza odstavené vozidlo bez EČV prosím o jeho odstránenie.
Ďakujem

11. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
13. február 2019

Roman

Mlynské nivy-odstavené vozidlá-s EČV, bez platnej TK a EK

Čierny Ford Scorpio
19. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet a v predmetnej veci Vás informujeme, že na vozidlo bola dňa 18.2.2019 vylepená výzva na odstránenie vozidla do 60 dní.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
20. apríl 2019

Ružinov - Prievoz

Dobrý deň,
Dané vozidlo sa na mieste nachádza aj po uplynutí výzvy. Prosím o jeho odstránenie.
Ďakujem
22. apríl 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Juraj Hurný
Odkaz pre starostu
hurny.odkaz@gmail.com
01. máj 2019

Ružinov - Prievoz

Dobrý deň,
Vozidlo bolo z miesta odtiahnuté.
Ďakujem za vyriešenie.
04. máj 2019

jass

Dobrý deň, prosím Vás, čo znamená neurčitý výraz "bolo odtiahnuté"? V réžii MČ Ružinov, alebo Magistrátu, a kam konkrétne? Alebo len jedného dňa odišlo po svojej osi aj s majiteľom inde? Myslím, že b) je správne, v Ružinove sa o toto žiaľ nikto reálne nestará...
01. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mrzí nás, že ste nedostali odpoveď na Vaše otázky hneď.

Držiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.
Ak si držiteľ starého vozidla nesplní túto povinnosť, urobí tak správca cesty alebo obec, a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia podľa § 53 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla.

Po odtiahnutí vozidla na určené parkovisko sa postupuje podľa § 67 ods. 4 - 9 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a to:

V zmysle ods. 4 zákona o odpadoch ten, kto vykonal odstránenie vozidla na určené parkovisko bezodkladne písomne upovedomí:

a) držiteľa vozidla, ak je známy, a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami jeho nečinnosti,

b) vlastníka vozidla, ak je známy, a nie je držiteľom tohto vozidla, o skutočnosti podľa písmena a) a dôsledkoch nečinnosti držiteľa vozidla,

c) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,

d) obec, s výnimkou prípadu, ak povinnosť plní obec sama.

Podľa ods. 5 zákona o odpadoch, ak je držiteľ vozidla známy a ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia neprevezme vozidlo z určeného parkoviska a súčasne ho v tejto lehote neprevezme ani vlastník vozidla, ktorý nie je držiteľom tohto vozidla, bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Ak príslušný orgán odpadového hospodárstva rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, vlastníkom vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podľa ods. 6 zákona o odpadoch ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rámci konania rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nenadobúda štát, v rozhodnutí zároveň určí, že vozidlo je starým vozidlom.

Podľa ods. 7 zákona o odpadoch ten, koho vozidlo nadobudol podľa odseku 5 štát, má nárok na náhradu vo výške rozdielu ceny vozidla určenej ku dňu, keď sa štát stal vlastníkom vozidla, a súčtu nákladov spojených s určením tejto ceny, trov konania podľa odseku 5 a neuhradených nákladov spojených s postupom podľa odseku 4, ktoré príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva oznámil ten, kto tieto náklady vynaložil. Uvedený nárok na náhradu možno uplatniť na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý vydal rozhodnutie podľa odseku 5, a to do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podľa ods. 8 zákona o odpadoch ten, komu držiteľ vozidla neuhradil náklady spojené s postupom podľa odseku 4, môže nárok na náhradu týchto nákladov uplatniť na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý vydal rozhodnutie podľa odseku 5, a to do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia a vo výške nákladov oznámených podľa odseku 7; uspokojením tohto nároku sa povinnosť držiteľa vozidla uhradiť náklady podľa odseku 4 považuje za splnenú.

Podľa ods. 9 zákona o odpadoch Ak sa držiteľa vozidla ani vlastníka vozidla, ktorý nie je držiteľom tohto vozidla, nepodarilo jednoznačne určiť ani zisťovaním s pomocou orgánu Policajného zboru z dôvodu, že to neumožňuje evidenčné číslo vozidla ani identifikačné číslo vozidla VIN, postup podľa odsekov 5 až 8 sa neuplatní a príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodnutím určí, že vozidlo je starým vozidlom.

V Bratislave všetky takéto vozidlá odťahuje magistrát.

Dúfame, že odpoveď bola postačujúca.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
01. august 2019

dano

vozidlo vôbec nebolo odtiahnuté "na určené parkovisko" - bolo iba preparkované inam, kde ako opustený "vrak" chátra ďalej (aktuálne bez EČV a s prázdnymi kolesami) - pozri: https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/68893/jasovska-odstavene-vozidlo-bez-evc
05. apríl 2020

Michal

detto pls, dajme ako vyriešené.nech je to zelenou farbou pekne

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania