Mamateyova-Verejný poriadok-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Stanislava 18. februára 2019

V okolí nedostavaných garáží vedľa VšZP sa pohybuje veľa potkanov! Vzhľadom na neporiadok okolo a bezdomovcov sa tam budú veľmi rýchlo množiť. Prosím urgentne o deratizáciu.

18. február 2019

Stanislava

Mamateyova-verejný poriadok-iné

Prosím o riešenie problému s bezdomovcami, ktorí sa neoprávnene nasťahovali do objektu nedostavaných garáží vedľa VšZP. Navláčili si tam nábytky a neporiadok, neustále tam popíjajú a v okolí sa šíri zápach moču.
27. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.

Kvôli znečisteniu v priestoroch parkovacieho domu na Mamateyovej ul., sme v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti, vyzvali vlastníkov nehnuteľnosti, aby v stanovenom termíne znečistenie odstránili. Vo výzve sme majiteľov objektu, ktorými sú Združenie vlastníkov garáží a spoločnosť Urban Property s. r. o. , upozornili na povinnosti vyplývajúce z § 3, ods. 1 a 2 vyššie citovaného VZN, podľa ktorého je za čistotu a poriadok na nehnuteľnostiach zodpovedný ich vlastník, nájomca, užívateľ alebo správca bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu došlo a tak je povinný znečistenie alebo neporiadok odstrániť. Právnická osoba a fyzická osoba zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí alebo inému umožní spôsobiť znečistenie na nehnuteľnostiach, narušujúci vzhľad alebo prostredie mestskej časti. V prípade, že vlastníci na výzvu Petržalskej samosprávy nezareagujú, začne mestská časť voči vlastníkom konanie o uložení pokuty podľa § 28 ods. 2, písm. b) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hl. meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov, ktorá môže byť uložená až do výšky 6 638,- €.
Pozemky v bezprostrednom okolí hromadných garáží vo vlastníctve mestskej časti Petržalka budú vyčistené prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb.


Kto? MP VPS

MÚ BA - Petržalka
15. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
znečistenie v okolí parkovacieho domu na Mamateyovej ulici bolo odstránené prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v rámci údržby bolo zabezpečené aj odstránenie náletových drevín.
Kto? MP VPS

MÚ BA - Petržalka
27. jún 2019

nezvladate.to

"Z občianskeho rozpočtu na rok 2019 sú pridelené finančné prostriedky v sume 25 154 eur na
riešenie problému ferálnych mačiek."

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Schv%C3%A1len%C3%BD%20rozpo%C4%8Det%20HM%20SR%20Bratislavy%20na%20roky%202019-2021.pdf

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania