Pri mlyne-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
ocko 21. marca 2019

Čierna skládka. ..nerieši ny problém už dlhodobý

21. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať. Vzhľadom na to, že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s majiteľom pozemku, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.
Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

20. apríl 2020

Ocko

Pri mlyne-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Stale sa opakujuci problem je vidno ze vlastnkovy je to jedno ..chyba zakon....asi...
20. apríl 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
aktualizáciu podnetu bola opätovne preposlaná samospráve.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
30. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

nezákonne uložený odpad v katastrálnom území mestskej časti Bratislava – Vajnory, lokalita ulica Pri mlyne zo dňa 21.03.2019 bol pracovníkom mestskej časti Bratislava-Vajnory zistený a mestskou časťou oznámený na príslušný okresný úrad ešte v januári 2019 a zaslaný na vedomie vlastníkom pozemku. Ohlásený odpad sa na pozemku už nenachádzal, pravdepodobne bol odstránený vlastníkmi pozemku.

Váš podnet zo dňa 20.04.2020 týkajúci sa nezákonne uloženého odpadu v katastrálnom území mestskej časti Bratislava – Vajnory, lokalita ulica Pri mlyne bol preverený dňa 28.04.2020 pracovníkom mestskej časti. Na pozemkoch parc. č. 1998/4 a 2026/227 registra „C“k.ú. Vajnory, ktoré nie sú vo vlastníctve ani správe mestskej časti bolo zistené veľké množstvo nezákonne uloženého stavebného a komunálneho odpadu.

Oznámenie o nezákonne uloženom odpade mestská časť, postupuje v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch okresnému úradu Bratislava, ktorý je príslušný na konanie vo veci /podľa zákona to nie je obec/ a na vedomie vlastníkovi predmetného pozemku.

Okresný úrad bude v zmysle uvedeného zákona zisťovať osobu zodpovednú za nezákonne uložený odpad a zisťovať či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonne umiestneniu odpadu urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti.

Ak okresný úrad osobu, ktorá nezákonne umiestnila odpad na pozemku nezistí a vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonne umiestneniu odpadu urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti určí osobu zo zákona, ktorá odpad odstráni.

Touto osobou je obec a okresný úrad. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad v stanovenej lehote odstráni obec a iný odpad /stavebný, nebezpečný, pneumatiky/ okresný úrad.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk
02. máj 2020

Ocko

Pri mlyne-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Novo vzniknuta cierna skladka...
10. júl 2020

Ocko

Pri mlyne-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Stale sa opakujuci problem uzemie nikoho ..skladka odpadu..
10. júl 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet preposielam samospráve.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania