Mlynarovičova-stavby a budovy-opustená budova

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený

Dva staré zatvorené stánky s rozbitym oplotenym priťahujú vandalov, opitých ľudí z krčmy a ľudí bez domova. Šíri sa z nich zápach a zasahujú do urbanistickeho prostredia.

01. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali sekciu správy nehnuteľností, ktorá sa ním už zaoberá.

S pozdravomOddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
05. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň

1. K bývalému novinovému stánku na Mlynarovičovej ulici, parc. č. 2, po pánovi Milanovi B. – NZ č. 08-83-0520-07-00 ukončená výpoveďou ku dňu 31.07.2018, uvádzam:

Stánok kúpila dňa 01.04.2018 spoločnosť SAMI TRADE s.r.o., Mariánska 2, 90031 Stupava. Listom zo dňa 12.02.2019 jej bolo zaslané Oznámenie o užívaní pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, bez zmluvného vzťahu, za ktoré má zaplatiť úhradu za užívanie od 01.04.2018 do 28.02.2019 v sume 1 543,08 Eur, a následne 140,53 Eur/mesačne do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol pozemok užívaný, vedené v systéme NORIS pod VS 1756 (0,33 Eur/m2/deň – VZN č. 15/2012 o dani zaužívanie verejného priestranstva).
ONM eviduje aj žiadosť uvedenej spoločnosti zo dňa 27.04.2018 s doplnením dňa 04.06.2018 o nájom pozemku parc. č. 2, za účelom prevádzkovania stánku na predaj zmrzliny s letnou terasou. Tento stánok má byť vymenený podľa rokovaní s Útvarom hlavnej architektky. Žiadateľ nepredložil vyznačenie v Snímke z KM umiestnenie nového stánku s letnou terasou, žiadosť nebola rozpracovaná.

2. K stánku s rýchlym občerstvením na Mlynarovičovej ulici, ktorý má byť vymenený, uvádzame, že pozemok parc. č. 2 pod jestvujúcim stánkom je prenajatý spoločnosti HAMI FOOD, s.r.o. Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0108-19-00 zo dňa 07.03.2019, zverejnenou dňa 07.03.2019. Výmena stánku podľa NZ má byť zrealizovaná v nasledovných lehotách - lehote do 31.03.2020 má byť vydané ÚR, v lehote do 31.03.2021 má byť vydané SP, v lehote do 30.09.2021 má byť vydané KR. Tieto lehoty navrhol nájomca. Podľa nich sú stanovené sadzby nájomného.
Bezdôvodné obohatenie s uvedeným subjektom bolo riešené listom zo dňa 02.06.2017 za obdobie od 01.02.2017 do 30.09.2017 v sume 720,00 Eur, následne 146,00 Eur/mesačne do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol pozemok užívaný, resp. uzatvorenia NZ, t.j. do 07.03.2019, vedené v systéme NORIS pod VS 1225 (zrealizovalo sa aj preúčtovanie v sume 1 044,80 Eur, kedy stánok vlastnil konateľ spoločnosti ako fyzická osoba).(sadzba 0,40 Eur/m2/deň – VZN č. 15/2012). Evidujeme nedoplatok, k úhrade ktorej bude spoločnosť vyzvaná po vydaní Oznámenia o pohľadávkach.

Podľa rokovaní s hlavnou architektkou stánky nemajú byť odstránené, ale vymenené.


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
28. apríl 2020

Martin Uváček

Staré stánky už nahradili nové. Medzi stánkami je však stále bordel - staré zábradlie, stará vitrina na nápoje.
04. november 2020

Martin Uváček

Staré búdy boli odpratané, nové stánky fungujú, neporiadok okolo už nie je. Podnet by som označil ako vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania