Rybničná-reklama-vizuálny smog

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
Peter 28. marca 2019

Chcem poprosiť o preverenie legálnosti reklamnej stavby, vo Vajnoroch pri Rybničnej ulici, pravdepodobne na parcele č. C-2100/23, k.ú. Vajnory. spoločnosť Bilboardovo je vlastník. Zároveň žiadam o preverenie legálnosti výrubu a orezov značnej časti stromov a drevín v priľahlej zákrute, kvôli viditeľnosti tejto reklamnej tabule.
Zodpovednosť -stavebný úrad Vajnory, mestský úrad Vajnory- životné prostredie

28. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

25. november 2020

Peter

admin, poprosím aktualizovať podnet. Ďakujem.
26. november 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
07. december 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Asociácia vonkajšej reklamy požiadala dňa 01.03.2019 o súhlas na odstránenie reklamnej stavby na pozemku p. č. 2100/23 k. ú. Vajnory, ktorý im bol dňa 25.03.2019 z mestskej časti Bratislava Vajnory udelený.

Mestská časť Bratislava-Vajnory nevydala súhlas na výrub drevín na pozemku parc. č. 2100/23 registra “C“, k. ú. Vajnory v priebehu rokov 2018 a 2019 v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
V podnete uvádzate, že dreviny mali vyrúbať kvôli viditeľnosti reklamnej tabuli v zákrute. Ak sa dreviny nachádzali v blízkosti cestnej komunikácii na ul. Rybničnej, pozemok parc. č. 2749/1 registra “C“, sú predmetné dreviny v správe hl. mesta SR Bratislavy.
Kompetencia Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, oddelenie správy komunikácie.
Na základe uvedeného žiadame o doplnenie podnetu s určením miesta, kde sa dreviny nachádzali, ich počet, vzrast, obvod kmeňa, druh dreviny.
Ak sa dreviny nachádzali na pozemku p. č. 2100/23 k. ú. Vajnory, postúpime Váš podnet na riešenie príslušnému okresnému úradu na ďalšie riešenie v zmysle uvedeného zákona.
V prípade ak sú dreviny cestnou zeleňou, žiadame administrátora tejto stránky o preposlanie podnetu v časti výrubu drevín na Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, oddelenie správy komunikácie.

Zároveň Vás žiadame, ak zistíte alebo máte podozrenie na neoprávnený výrub drevín stromov, je potrebné kontaktovať políciu na tel. č.: 158 alebo 159.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.