Holíčska-schody-poškodené

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení

Nebezpečenstvo prevalenia murika. Schody boli docasne zbezpecene iba paletou ktoru ktosi presunul. URGENTNE riešiť to ked niekoho zavalí na to chcete čakať?

24. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mestská časť Bratislava-Petržalka nie je vlastníkom terás pri bytových domoch. Našej mestskej časti bolo za účelom údržby zverených do správy 17 komunikačných terás ako súčasti bytových domov, ktorých správcom bol do roku 1991 Bytový podnik Bratislava 5, štátny podnik. Medzi tieto nepatrí terasa na Holíčskej ulici č. 11, kde sa nachádza predmetné schodisko.
Keďže nie sme vlastníkom terás pri bytových domoch, nie sme oprávnení vykonať do nich ani stavebné zásahy. Mestská časť nemôže investovať do cudzieho majetku, v opačnom prípade by išlo o neoprávnené vynakladanie verejných finančných prostriedkov do majetku iných vlastníkov.


MÚ BA - Petržalka
25. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravomOddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
28. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,posielame stanovisko hlavného mesta:„Pochôdzne terasy nespĺňajú kritériá miestnych komunikácií, pretože nie sú pozemnými stavbami všeobecne prístupnými, nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií a ani neboli povolené ako miestne komunikácie v zmysle cestného zákona. Pochôdzne terasy sú zo zákona spoločnými časťami bytových resp. polyfunkčných domov a to bez ohľadu na to, či boli pristavené následne po skolaudovaní domu, bez ohľadu na to z akých zdrojov boli financované a kto bol ich stavebníkom. V zmysle zákona č.182/1993Z.z sú všetci vlastníci bytov aj nebytových priestorov, navzájom si povinný strpieť prechod peši cez pochôdznu terasu, zároveň sú tiež povinný prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv pričom výška príp. zvýšenie príspevku je plne v kompetencii vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V prípade havarijnej situácie je možné schváliť jednorazový príspevok na opravu.“Sekcia správy nehnuteľností uskutočnila v predmetnej veci šetrenie údajov katastra nehnuteľností, vlastného archívu a obhliadkou zistila, že bytový dom Holíčska 9-11 bol postavený pre užívateľa/stavebníka/vlastníka: Vodárne a kanalizácie š.p., ktorý zároveň previedol byty a nebytové priestory do osobného vlastníctva. Garáže a nebytové priestory postavené z oboch strán bytového domu Holíčska 9-11, nie sú zapísané do katastra nehnuteľností a slúžia výlučne vlastníkom bytov a nebytových priestorov, pričom „pochôdznu terasu“ využívajú na prístup do bytového domu a priestor pod terasou slúži pre zastrešené kontajnerové stojisko. Naším dotazovaním mestskej časti Bratislava – Petržalka sme zistili, že garáže ani nebytové priestory vybudované z oboch strán bytového domu, nie sú predmetom nájomných vzťahov evidovaných mestskou časťou. Tiež sme šetrením našich archívov a archívu Generálneho investora Bratislavy právneho nástupcu bývalej Výstavby hlavného mesta SSR Bratislavy, zistili, že vo svojom archíve neevidujeme žiadne listiny dokazujúce výstavbu a vlastníctvo „pochôdznej terasy“ pre bytový dom Holíčska 9-11, hlavným mestom SR Bratislavou.Z uvedeného nám vyplýva, že hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník/stavebník/ a investor neeviduje „pochôdznu terasu“ na Holíčkej ulici 9-11, vo svojom majetku a správe, nemá k nej uzatvorené žiadne zmluvné vzťahy so žiadnym užívateľom bytu, garáže a nebytového priestoru v bytovom dome a na základe uvedeného a zistených údajov, ju nepovažujeme za naše vlastníctvo. Hlavné mesto SR Bratislava v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí a platných zásad hospodárenia zo svojím majetkom, nemôže vynakladať finančné prostriedky na rekonštrukciu majetku, ktorý nemá vo svojom vlastníctve.Pekný deň

Sekcia správy nehnuteľností
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
29. apríl 2019

Peter

aha rozumiem takze nie je to vase nestarate sa, vlastnika upozornit tie nemôžete alebo. nemate záujem. Takze sa caka kym to spadne... ale zrejme vam je to jedno tak to. na Slovensku chodí veci sa zacnu hýbať az ked je neskoro
03. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

nečakáme, kým bude neskoro. Na podnete spolupracujeme s mestskou časťou Petržalka, avšak samotnú nápravu musí zabezpečiť správca, ktorého sa snažíme kontaktovať. Ako bolo vysvetlené, na naše náklady nemôžeme ani my, ani Petržalka tieto schody opraviť.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
09. máj 2019

Peter Radacovsky

Múr nad schodiskom sa nebezpečne zosúva a spadne na schody - je to schodisko priamo medzi políciou a poštou. Treba to buď opraviť, alebo aspoň zneprístupniť - chodí tam veľa detí aj dospelých, môže ich to zavaliť a zabiť.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania