Zverejnenie

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Neriešený
meno
Michal Oravec 09. decembra 2013

V zmysle zákona "Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám" žiadam o zverejnenie "informácie o vybavovaní sťažností za predchádzajúci rok" ako je definovaná v "Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy". V tomto dokumente všetci uvidíme či a ako rieši Magistrát naše podnety uverejnené na tomto portály.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach schvaľuje tieto zásady:

Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

§ 3 Evidencia sťažností

(3) Primátor predkladá mestskému zastupiteľstvu informáciu o vybavovaní sťažností za predchádzajúci rok do konca prvého polroka nasledujúceho roka.

16. december 2013

Odpoveď samosprávy

Prosím o prehodenie zodpovednosti na Magistrát

S pozdravom
Ing. Marek Minárik
Referát komunikácie s verejnosťou

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Tel.: +421 2 5924 6278, 0902 095 130
E-mail: marek.minarik@staremesto.sk
www.staremesto.sk
www.facebook.com/staremesto.sk
17. december 2013

Michal Oravec

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ohľadom:

1. zverejnenia "nformácie o vybavovaní sťažností za predchádzajúci rok" ako je definovaná v "Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy".

2. zverejnenia "písomného oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti" ako je definované v "Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy" pre každú sťažnosť prijatú Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy za ostatné 3 roky a pre všetky sťažnosti v budúcnosti.

Vám oznamujeme nasledovne:

1. informácia o vybavovaní sťažností za predchádzajúci rok je zverejnená na uvedenom linku ( bod G)

http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_13_06_26_27/Informacie/

2. Podľa § 7ods. 2 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú.


S pozdravom


--
Ing. Mária Pulcová
Kancelária primátora hlavného mesta SR Bratislavy
Útvar vybavovania sťažností a petícií
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
tel. +421-2-59 356 315
e-mail: pulcova@bratislava.sk
17. december 2013

Michal Oravec

:-D

§ 7
(1) Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani
dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi
spôsobili akúkoľvek ujmu.
(2) Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca
s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú.
17. december 2013

Michal Oravec

Podľa logiky pani Pulcovej samotná existencia tejto stránky porušuje zákon.
17. december 2013

Michal Oravec

Navrhujem, aby sme sa všetci čo máme záujem zložili na jeden "zaručený elektronický podpis" a posielali podnety z tejto stránky obratom cez nejaký template forward na mesto aby mesto muselo aspoň nejak odpovedať a následne tu zverejňovali reakcie. Alebo vlastne... nemal by presne toto robiť OdkazPreStarostu.sk?
05. január 2014

Peter Oravec

Michal, pri všetkej úcte k Odkazu, Odkaz sa iba hrá na riešenia. Keby to chceli robiť poriadne, tak to už dávno robia poriadne. V podstate Odkaz iba odvádza pozornosť ľudí, ktorí chcú v Bratislave niečo riešiť, na vedľajšiu koľaj, nechá týchto ľudí vyčerpať sa zadávaním podnetov a auktualizáciou podnetov na Odkaze, odvedie všetku aktivitu, iniciatívu a energiu týchto ľudí do vedľajšieho slepého koryta, kamsi nabok, a v podstate nič ničovatého nevyrieši. Preto bol, podľa mňa aj Odkaz zriadený: Odviesť aktivitu a energiu ľudí na slepú koľaj, vyčerpať ich, zlomiť ich a v podstate nič nevyriešiť. Je mi ľúto, ak to takto nebolo od začiatku vymyslené, tak to takto teraz funguje. Ak by Odkaz chcel niečo naozaj riešiť, tak by to aj robil a urobil. S pozdravom.
07. január 2014

Ctibor Košťál - Odkazprestarostu.sk

Peter, dochádza tu k nedorozumeniu, ktoré je ešte spojené aj s konšpiráciou. Odkaz nevznikol ako nástroj, ktorý bude riešiť namiesto samosprávy problémy ľudí. Odkaz si dáva za cieľ uľahčiť a skvalitniť komunikáciu občan-samospráva a vytvárať verejný tlak na kvalitnejšie fungovanie samosprávy. Riešenia musí prinášať samospráva. Tomu čo opisujete nie úplne rozumiem. Akú motiváciu by sme mali k tomu odčerpávať energiu ľudí a zahrávať veci do vedľajšieho, slepého koryta? Inými slovami, na čo by sme míňali svoju energiu keď by sme neboli presvedčení, že to má význam. A čísla úspešnosti riešenia podnetov hovoria jasne - k dnešnému dňu vyriešených 2500 podnetov oproti 1500 neriešených. Je to málo? Nezdá sa mi. Skôr naopak. Keď pripočítame aj podnety, ktoré sa ešte riešia, tak vyriešených je takmer 43% podnetov, ktoré občania poslali. To, že v niektorých prípadoch samospráva zahmlieva, odsúva riešenia alebo veci riešiť nevie, je problém samosprávy, ktorý sa práve vďaka nášmu portálu dostáva do sveta. Ľudia si tak môžu urobiť obraz o jej fungovaní.
Posledná poznámka - doposiaľ sme boli otvorení kritike a budeme aj naďalej. Nie sme perfektní, ale všetci ľudia, ktorí sa na činnosti portálu podieľajú to robia z presvedčenia, že veci sa dajú posúvať k lepšiemu. Podobne ako tomu verí väčšina občanov, ktorá sa cez náš portál obracia na samosprávu. Ak máte pocit, že pre vás náš portál nefunguje a zabíja váš čas, prípadne energiu, tak ho jednoducho nepoužívajte. Bude nám síce ľúto, ak prídeme o aktívneho občana, ale nútiť zostávať nemôžeme nikoho. Prajem veľa úspechov v komunikácii so samosprávou cez iné kanály.
07. január 2014

Peter Oravec

Dobrý deň, pán Košťál,
prajem všetko dobré v novom roku.
Ja sa stále pokúšam veriť, že Odkaz to myslí dobre a vážne, ale skutočne to nie je ľahké.
Aj v minulosti som tu na stránke písal niekoľko podnetov, už neviem, kde konkrétne to bolo a nechce sa mi to hľadať. Napríklad podnet o tom, že by Odkaz mal konzultovať označenie podnetu za "vyriešený" aspoň so zadávateľom podnetu, pretože ten najlepšie vie, o čo mu šlo a či je to naozaj vyriešené. Vtedy ste na tieto moje návrhy reagovali (alebo niekto od Vás), že pracujete na nových pravidlách. Kde sú tie nové pravidlá?
Ak by ste to na Odkaze naozaj mysleli vážne, tak by ste niekde na jasne viditeľnom mieste na Vašej stránke zverejnili jasnú, krátku, ale vyčerpávajúcu informáciu, ktorá by obsahovala analýzu právneho stavu podávania sťažností a podnetov na samosprávu a odpovedí na ne, a jasne by konštatovala právomoci, zodpovednosti, dosah Vášho portálu Odkaz. Teda analýzu právneho stavu s odkazmi na platnú legislatívu, Vašu "misiu, víziu", kompetencie, možnosti, oprávnenia. S uvedením jasných limitov stránky. Nič také na Vašej stránke nikde nenachádzam.
Vaša argumentácia o počte vyriešených podnetov stojí úplne na vode. Sám predsa viete (a ja s Vami), koľko nekonečných hodín sme strávili nad tým, keď ste svojvoľne a bez súhlasu zadávateľa podnetu zmenili status na vyriešený, hoci v teréne a v praxi nič vyriešené nebolo. Napriek jasnému dôkazu, že v skutočnosti k riešeniu nedošlo, ste s neuveriteľnou tvrdohlavosťou (nie Vy osobne, ale portál) trvali na označení vyriešený.
Prečo namiesto zverejňovania nič nehovoriacich percent vyriešených podnetov, kde miešate hrušky so slivkami, napríklad neurobíte radšej analýzu podstaty podnetov, z ktorej by zrejme vyplynulo, že samosprávou "riešené" bývajú banality typu smeti v tráve, ale takmer nikdy zásadné systémové veci, podnety týkajúce sa úpadku ulíc, námestí, dlažby, obrubníkov,... celého mesta?
Tak aj Vám veľa úspechov a verím, že sa nových pravidiel aj nejakej tej analýzy právneho stavu dočkáme.
S pozdravom
09. január 2014

Karol Bujaček

Pekný deň,

Keď už sa tu začala riešiť prevádzka webu, tak sa dovolím pridať sa tiež.

S označovaním príspevkov ako vyriešené, pričom v skutočnosti sa na veci nezmenilo nič, som sa stretol tiež. Reakcia administrátora, že môžem vytvoriť nový podnet, sa mi zdá absurdná (kto vie, koľko z uvádzaných percent riešených príspevkov je podobných?) Pritom by možno stačila taká drobnosť, ako pridať fotografiu riešenia (podobne, ako my pri zadávaní) a kontaktovať zadávateľa podnetu, či vec považuje za vyriešenú. Fotografie by mohol zhotovovať „realizátor nápravy“ alebo im poverená osoba. Ak si myslím, že umožniť samospráve zviditeľniť svoju prácu aj na tomto portáli (a zároveň sa dlhodobo prezentovať), som veľmi naivný?

Druhá vec, ktorá mi na portáli trocha vadí, je anonymita. Na stránke som nenašiel mená nikoho, okrem dvoch autorov, zoznamu firiem a formulára bez akéhokoľvek podpisu. Mohol by byť portál viac, hm, ľudskejší? Mohol by byť menej anonymný, než „akýsi úrad v akomsi meste“?

Osobne som otvorený dialógu na akúkoľvek tému súvisiacu so zlepšením prostredia v meste. Ak má niekto záujem o diskusiu (aj mimo písania reakcií pod podnety), stačí ma len kontaktovať (napr. na k.bujacek@fossilgroup.net).

S pozdravom,
Karol Bujaček
09. január 2014

Peter Oravec

Pán Košťál, budete reagovať, alebo ako zvyčajne, necháte to vyhniť?
Ďakujem.
09. január 2014

Ctibor Košťál - Odkazprestarostu.sk

Ako zvycajne, odpovedam :)
Co sa tyka fotografii, samospravu pravidelne vyzyvame nech sa svojimi rieseniami chvali a nech ich zverejnuje proaktivne, aj s fotkami. Karol, nie ste naivny, len to co sa vam moze zdat byt normalne a co by ste robili vy, na mieste samospravy, nemusi byt samozrejme pre niektore samospravy. Mnohe nieco odstrania a ani nedaju o tom vediet. O fotkach ani nehovoriac.
S tou anonymitou suhlasim, mame pripravenu podstranku s menami ludi, ktori na portali pracuju. Nezverejnili sme ju zatial, kedze niektori administratori na nej nechcu byt uvedeni. Comu sa necudujem, po utokoch, ktore na ich hlavu padaju zo strany niektorych uzivatelov. Pokusime sa to co najskor aktualizovat a zavesit na web.
Peter, na jednej strane nas konspiracne obvinite, aby ste v zapati napisali, ze chcete verit....nerozumiem tomuto postoju. My robime svoju pracu s jasnym umyslom zlepsit komunikaciu obcan-samosprava a nase vysledky aj "oblubenost" u niektorych samosprav hovoria jasne. Ale na vase otazky - ano, na novych pravidlach pracujeme. Vo februari ich predstavime na celoslovenskom skoleni administratorov a nasledne budu zavedene do praxe. Bez zaskolenia tych, ktori s nimi najcastejsie pracuju to nema vyznam.
Sucastou hodnotenia samosprav je aj zohladnovanie obtiaznosti podnetov, ktore riesia. Inymi slovami, samosprava, ktora vyriesi jeden tazky podnet ziska viac bodov ako ta, ktora vyriesi dva lahke podnety. V ziadnom pripade nedochadza k miesaniu jablk a hrusiek, kedze pripadne nejasnosti overujeme a opravujeme. Zaroven ide o minimalny pocet pripadov, v ktorych sa objavia nejasnosti a realne nemozu ovplyvnit statistiku riesenia podnetov. Analyzu, o ktorej pisete (obtiaznost podnetov) mame rozpracovanu, ale ide o viac ako 5000 podnetov, preto prosime o trpezlivost.
09. január 2014

Peter Oravec

Pán Košťál, odpovedáte, ale až na urgenciu, čo už nie je férová odpoveď. Chápete?
Ak teda robíte na nových pravidlách, prečo na nich nerobíte verejne, prečo ich nekonzultujete priamo na tomto portáli? Práve Vy (Váš portál) máte plné ústa otvorenej spoločnosti a otvorenej samosprávy, ale nové pravidlá tvoríte v utajení a konšpirácii, a až keď budú hotové, tak ich iba zvrchu oznámite, zverejníte, a uvediete do praxe. Prečo tieto nové pravidlá nemôžete v čase ich vytvárania aspoň konzultovať s najaktívnejšími prispievateľmi podnetov?
Nejasnosti: Ak naozaj ide o minimálny počet prípadov, tak buď som všetky "schytal" ja, alebo sa nikomu inému z prispievateľov nechcelo s Vami "hádať" o prehodnotenie statusu.
09. január 2014

Karol Bujaček

Pan Kostal, minimalny pocet podnetov, v ktorych sa objavia nejasnosti, moze mat znacny dopad na najaktivnejsich prispievatelov. V mojom pripade ide iba o dva (Peter, „neschytali“ ste vsetky :-) ), ale aj tak ma to zamrzelo.

S Petrovou poznamkou o verejnej tvorbe pravidiel (s tym, ze by som nepouzil slovo ‚konspiracia‘) plne suhlasim.
09. január 2014

Peter Oravec

"Konšpirácia" je podľa Krátkeho slovníka slovenčiny to isté ako "sprisahanie", a "sprisahanie" podľa toho istého slovníka je "tajne pripravovaný odboj proti niekomu, niečomu". Nevidím na použití slova "sprisahanie" nič zlé, keďže teda vidíme v praxi, že sa pripravujú nové pravidlá OPS v tajnosti. Ole ok, ostaňme pri slove "utajenie". Ozaj, prečo teda?
09. január 2014

Ctibor Košťál - Odkazprestarostu.sk

Pan Oravec, odpovedam ked mam cas odpovedat. Nie na vasu urgenciu. Vas komentar som predtym zaznamenal, ale nestihol hned odpovedat. Robime na novych pravidlach, do ktorych sa snazime zahrnut skusenosti uzivatelov (ti co nam pisu svoje komentare a podnety), skusenosti administratorov a samosprav. Beriem vasu vyhradu a vas zaujem o tvorbu pravidiel chapem ako zaujem o aktivne konzultovanie zmien. Ak teda suhlasite, radi vas do tejto konspiracie zahrnieme (samozrejme aj dalsich aktivnych uzivatelov). Pozrel som si poslednych 20 vyriesenych podnetov v BA a nenasiel nic podpozrive. Cim nehovorim, ze sa nestavaju situacie, ktore ste opisali, ale zjavne to nie je caste, ako naznacujete.
09. január 2014

Peter Oravec

Tak fajn, ja to teda zhrniem:
1. OPS si uzurpuje právo rozhodovať o tom, ktorý podnet je vyriešený a ktorý nie, bez toho, aby sa tým najmenším spôsobom spýtala zadávateľa podnetu, či so statusom "vyriešené" súhlasí.
2. Baviť sa o zmene statusu "vyriešený", ktorý priradil OPS, opätovne na "zaslaný" alebo "neriešený", je OPS ochotné iba vo výnimočných prípadoch.
2. OPS netransparentne, bez akéhokoľvek informovania zadávateľov podnetov, nebodaj konzultácie s nimi, pracuje na zmene pravidiel portálu.
4. Ak by sa zadávatelia podnetov neozvali, tak nové pravidlá portálu OPS aj dopracuje a bude podľa nich postupovať, teda ich uvedie do praxe.
Nezdá sa Vám to celé absurdné? To je predsa celé netransparentné, utajovacie, manipulatívne, proste konšpiračné. Presne o tom som písal.
Použijem eufemizmus: Čudné, ako celá Bratislava i tento štát.
Napriek tomu všetkému je OPS vo svojej kategórii stále "to najlepšie, čo doma máme". Je mi z toho zle. "Jdu blejt, velebnosti."
10. január 2014

Admin Bratislava-západ

Dobrý večer, pán Oravec,
než pôjdete blejt, skúste prosím pouvažovať nad hranicou medzi „predkladaním“ a „vnucovaním“ návrhov. Podľa mojej skúsenosti je ochota prevádzkovateľa OPS načúvať zmysluplným návrhom na vylepšenie portálu nadštandardná. Mnohé Vaše postrehy a návrhy sú nepochybne podnetné a užitočné, na druhej strane v poslednej dobe Vaše hodnotenia začínajú hraničiť s mobbingom. Nepoznám motiváciu tohto Vášho prístupu a nejdem Vás od neho odhovárať, máte naň plné právo, len mi je ľúto, že ním zaťažujete ľudí prevádzkujúcich tento portál a odvádzate ich od inej, užitočnejšej práce. OPS nie je financovaný z verejných zdrojov a nie je povinný sa riadiť Vašimi predstavami o tom, ako by mal tvoriť svoje pravidlá a ako by mal fungovať. Ak viete realizovať lepší portál, nič Vám nebráni ukázať, čo dokážete.
S pozdravom
Miro Ščibrany
admin OPS pre Bratislavu-západ
10. január 2014

Peter Oravec

Dobrý deň, pán Ščibrany, ja nikomu návrhy nevnucujem, iba som napísal, že by bolo dobre konzultovať zmenu pravidiel portálu aj so zadávateľmi príspevkov. na to nevidím nič zlé. Ak ste to mysleli opačne, teda že Vy predkladáte návrhy (napr. na označenie statusom vyriešený), tak sám dobre viete, ako dlho trvalo, kým sme sa dohodli na tom, že by bolo hádam lepšie označenie najprv konzultovať so zadávateľom. Ale áno, máte pravdu, teraz je to lepšie. Ospravedlňujem sa, ak ste to takto mysleli. Mobbing slovník definuje ako prenasledovanie pracovníka pracovným kolektívom alebo psychické týranie podriadeného šéfom. Ani jeden z významov slova mobbing sa na túto situáciu nehodí. Nie som Vašim nadriadeným a nie som ani Vašim pracovným kolektívom. Preto nerozumiem slovu mobbing v tejto súvislosti. Neviem, čo môže byť užitočnejšia práca než pracovať na nastavení pravidiel fungovania portálu (áno, aj v spolupráci so zadávateľmi podnetov) tak, aby fungovanie portálu malo zmysel? Jasne som vyššie napísal, že OPS je to najlepšie, čo doma máme, ale to predsa nemôže znamenať, že OPS nemá chyby alebo že na tieto chyby nemožno poukazovať. Alebo áno? A argumentácia typu: "Nepáči sa ti? Urob si vlastné!" je trošku pod úrovňou portálu OPS.
10. január 2014

Admin Bratislava-západ

Dobrý deň, pán Oravec,
na samotnom predložení návrhu nevidím nič zlé, ide o to, čím ho „okoreňujete“: „Odkaz sa iba hrá na riešenia“, „Odkaz (bol) zriadený: Odviesť aktivitu a energiu ľudí na slepú koľaj, vyčerpať ich, zlomiť ich a v podstate nič nevyriešiť“, „OPS si uzurpuje právo rozhodovať...“, „OPS netransparentne ... pracuje na zmene pravidiel...“, „Je mi z toho zle. "Jdu blejt, velebnosti."“, a tak podobne. Takéto Vaše vyjadrenia sú ďaleko za hranicou dobre myslenej snahy portál zlepšiť, je to obťažovanie a šikanovanie.
S pozdravom
Miro Ščibrany
admin OPS pre Bratislavu-západ
10. január 2014

Peter Oravec

Dobrý deň, pán Ščibrany, trošku expresívnych vyjadrení spôsobených frustráciou spôsobenou permanentnou nemožnosťou riešenia niektorých vecí si hádam môžem dovoliť. Skúste začať veci vecne riešiť, možno nebude ani tých pár expresívnejších vyjadrení. Je zbytočné nadávať na zrkadlo, keď huba je krivá (Gogoľ, tuším.). S pozdravom.
10. január 2014

Admin Bratislava-západ

Dobrý deň, pán Oravec,
Vašu frustráciu chápem a sčasti aj zdieľam, no nevidím dôvod, prečo by som mal byť spolu s ďalšími adminmi-dobrovoľníkmi jej hromozvodom.
Ďakujem za pochopenie a prajem všetko dobré,
Miro Ščibrany
admin OPS pre Bratislavu-západ
10. január 2014

Karol Bujaček

Pekný deň prajem,

Osobne vnímam existenciu tohto portálu ako skvelú možnosť zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme. Predpokladám, že väčšina prispievateľov sú ľudia, ktorí majú snahu meniť veci k lepšiemu, a zopár z nich je ochotných robiť ešte viac. Portál veľmi príjemne zjednodušuje komunikáciu s úradníkmi a poskytuje dobrú spätnú väzbu, a aj preto si osobne myslím a predpokladám, že ľudia zodpovední za portál sú ochotní prijímať spätnú väzbu od ich „zákazníkov“ – od prispievateľov. Možno má podobné myšlienky okrem mňa aj zopár ďaľších ľudí a to je dôvod, prečo sa ozývame/ozývajú.

Viem si predstaviť, že v prípade, keď sa niekto opakovane snaží dokázať, že problém je v rovnakom stave ako na začiatku (a teda vôbec nie je vyriešený), a dostáva pritom len odpovede typu „problém je vyriešený“, tak si pomyslím, že ľudia stojaci za portálom „sú vlastne rovnakí šlendriáni ako mestskí úradníci“ (bez urážky). Takýto človek môže byť frustrovaný a v snahe niečo zmeniť začne používať ničomu neprospievajúce expresívne slová...

Pritom jedna vec je stále rovnaká: aj ľudia z portálu, aj jednotliví prispievatelia majú snahu zlepšiť prostredie v meste, kde žijú. Myslím, že hľadať rozdiely a jeden druhému navrhovať vytvorenie nového portálu je zbytočné. Poďme radšej rozvíjať to, čo nás spája...


S pozdravom,
Karol Bujaček
13. január 2014

Peter Oravec

Pán Košťál, pán Ščibrany, keďže žiadna (prisľúbená) diskusia k pravidlám portálu zatiaľ z Vašej strany stále nezačala, začnem teda ja:
Môžeme sa predbežne (ako prvá otázku z mojej strany) dohodnúť na tom, že celá Bratislava je v dezolátnom stave? Ak treba, tak vymenujem pár príkladov: Kompletne rozbité cesty, rozbité a deravé chodníky, rozbité a prepadnuté dláždenia, nefunkčné odtokové zariadenia v chodníkoch, rozbité obrubníky chodníkov, neudržovaná zeleň, rozjazdené trávniky, mesto zahltené reklamnými nosičmi, všade špina, neporiadok, vrstvy dvojročného lístia na chodníkoch, chaos, burina, stavebná anarchia, nedokončené stavby, nezmyselné dopravné značenia, neobnovované priechody pre chodcov, chýbajúce alebo špinavé a rozbité smetné koše plošne v celom meste, tisíce áut parkujúcich na chodníkoch a nerešpektujúcich ani zákonných 1,5 metra, nečinnosť a ignorácia zo strany mestskej polície, skládky smetia priamo v meste, rozbité lavičky, chaos v doprave, špinavé podchody s nefungujúcim osvetlením a nefunkčnými eskalátormi, nefunkčné výťahy na verejných miestach, rozbité obrubníky okolo stromov, chýbajúce alebo neošetrované stromy, vypílené kmene stromov bez náhrady, nenamaľované a padajúce zábradlia, neexistujúce alebo nezmyselné cykloznačenie... asi netreba pokračovať. V podstate stačí zobrať street view z gúglu a ísť okienko po okienku - všade v meste neporiadok, chaos, anarchia. Môžeme sa teda na tomto konštatovaní, že celá Bratislava je v dezolátnom stave, dohodnúť ako úvod do diskusie? Ďakujem.
13. január 2014

Ctibor Košťál - Odkazprestarostu.sk

Dobry den, pred styrmi dnami sme tu diskutovali o prizvani vas a dalsich prispievatelov ku konzultaciam zmien. Medzi tym bol vikend. Napisat nam v pondelok rano, ze preco sme este nezacali mi nepride ako dobry start do dalsej komunikacie.
Diskusiu si predstavujeme tak, ze vas pozveme na osobne stretnutie. Pred nim ziskate navrh novych pravidiel a na osobnom stretnuti si ich prejdeme a budeme sa bavit o vasich pripomienkach. Urcite si nebudeme pisat cez komentare k podnetom jednotlive navrhy na zmeny. Tie nam priebezne chodia na nas e-mail a spracuvame ich do navrhov zmien (ak sa s nimi stotoznujeme). O mesiac sa uskutocni stretnutie administratorov. Ocakavam, ze stretnutie s prispievatelmi sa uskutocni prvy alebo druhy februarovy tyzden. Dovtedy pracujeme na rozsirovani portalu do novych lokalit, hodnoteni samosprav za rok 2013 atd. Najskor zaciatkom februara dostane navrh zmien.
Co sa tyka Bratislavy, tak suhlasim.
13. január 2014

Peter Oravec

Dobrý deň,
ďakujem za odpoveď. Pán Košťál, však ja som Vám nič nevytýkal, len som skonštatoval, že začnem diskusiu ja. Na tom je niečo zlé?
Takže ak so mnou v mojej prvej otázke súhlasíte, posuniem sa k druhej otázke: Súhlasíte s tým, že dezolátny stav Bratislavy by mala riešiť hlavne samospráva (magistrát a mestské časti) a že za tento dezolátny stav nesie zodpovednosť primárne samospráva (magistrát a mestské časti)?
13. január 2014

ctibor Košťál - Odkazprestarostu.sk

Pan Oravec, ako som napisal vyssie, nechcem komunikovat cez komentare o tychto veciach. Suhlasim s vasimi prvymi bodmi analyzy, ale tu nie je vhodny priestor na ich rozoberanie. Ako som uviedol, prizveme vas a zasleme vam vo februari podklady na diskusiu. Dakujem za pochopenie.
13. január 2014

Karol Bujaček

Pekny den,

Mozno by bolo dobre, okrem diskusie pod prispevkami a blogu, zriadit aj diskusne forum.


S pozdravom,
Karol Bujacek
13. január 2014

Peter Oravec

Pán Košťál, ja sa za svoje názory nehanbím a pokojne ich budem prezentovať verejne, hoci aj na tomto portáli. Neviem, prečo by sme tu nemohli diskutovať, a to verejne. Pretože ste teda súhlasili s prvými dvoma bodmi, budem pokračovať: Ak je teda samospráva primárne zodpovedná, a faktický stav mesta je dozolátny, tak potom si samospráva neplní svoje úlohy, správa sa nezodpovedne, nerieši dezolátny stav mesta, o ktorom vie, alebo musí vedieť. Predpokladám (znovu ako otázka), že zamestnanci samosprávy a volení zástupcovia chodia po tých istých uliciach ako prispievatelia podnetov na OPS. Takže musia vidieť to isté, čo vidíme aj my (teda dezolátny stav celého mesta, na tom sme sa v úvode dohodli), napriek tomu s tým nič nerobia. Zobrali zodpovednosť a peniaze za niečo, čo nerobia a neriešia. Namiesto toho na dezolátny stav mesta upozorňujeme my ako zadávatelia podnetov, vo svojom voľnom čase, zadarmo, bez nároku na odmenu. To, za čo niekto iný (samospráva) zobral zodpovednosť a berie peniaze, robí niekto iný, pričom stráca čas (teda, ako vieme, peniaze). Je to znovu tak? Aj s týmto bodom súhlasíte?
14. január 2014

Peter Oravec

Pán Košťál, môžem sa spýtať na dôvody, prečo nechcete o tak závažných otázkach verejne diskutovať? Prečo práve toto by nemal byť vhodný priestor na ich rozoberanie? Ďakujem za odpoveď.
14. január 2014

Ctibor Košťál - Odkazprestarostu.sk

Pan Oravec, chcem diskutovat ale nie tu a teraz. To je velky rozdiel. Jednak sme na konkretnom podnete a diskusia sa ho netyka, je vseobecna. Zaroven som vam oznamil, ze budete prizvani k diskusii o pravidlach. V neposlednom rade mam vela prace, kedze okrem Odkazu pracujem na veciach, ktorymi sa zivym. Ak mam teraz cas, ktory venujem praci na Odkaze venovat diskusii o samosprave, tak mi nezostane ziadny na rozsirovanie portalu, pripravu zmien a ine aktivity. Preto preferujem osobne stretnutie kde sa budem moct venovat len tejto teme. Dakujem za pochopenie.
14. január 2014

Peter Oravec

Pán Košťál,
a) Píšete, že je to veľký rozdiel, ale neviem, čo od čoho je rozdiel, to ste nenapísali. b) Sme síce na konkrétnom podnete, ale ten podnet je dostatočne všeobecný na to, aby sa pri ňom dala viesť aj táto diskusia. c) Naša diskusia, vzhľadom na to, že je všeobecná, sa týka každého podnetu. d) Nič Vám ako "majiteľovi" portálu OPS nebráni presunúť túto diskusiu kdekoľvek inde na portáli, kde Vám bude "príjemnejšia". A ja sa tomuto novému miestu na portáli, ktoré bude rovnako verejné ako toto miesto, rád prispôsobím. e) Diskusiu (aj) o pravidlách som práve (zo širšia, mojimi otázkami) začal a chcel by som ju viesť (spolu s Vami) otvorene a verejne, tak, ako sa na takýto typ diskusie patrí. Verím, že aj Vám záleží na tom, aby ste viedli portál otvorene a transparentne. O nič iného nejde ani mne. f) Domnievam sa, že predtým, než budete pracovať na zlepšení a "rozširovaní" (?) portálu, by možno bolo podnetné sa zamyslieť práve nad zmyslom a filozofiou portálu. Práve k tomuto zmyslu a filozofii portálu smerovali moje otázky. Kým začnete "rozširovať", teda formálne extenzifikovať portál, bolo by možno dobré vyriešiť obsahovú stránku (nie formu, ale obsah), základné východiská, zmysel a filozofiu (k tomu smerovali moje otázky). g) Samozrejme, osobnému stretnutiu sa nebránim, ale ja osobne preferujem otvorenú diskusiu pred zrakmi každého, kto má záujem, teda pred užívateľmi tohto portálu. Nechápem celkom, prečo sa bránite transparentnosti a verejnej diskusii. S pozdravom.
14. január 2014

Ctibor Košťál - Odkazprestarostu.sk

Ako som uz napisal, uzivatelia budu osloveni sa vyjadrit k zmenam, planujeme aj evaluacny dotaznik k spokojnosti s existujucimi funkciami portalu. Filozofiu portalu menit najblizsie roky nemienime, preto sa chceme bavit o zmenach v existujucom ramci. Ak by sme filozofiu menit chceli, tak sa isto s uzivatelmi poradime, kedze by to malo na nich velky dopad. Rozsirenim portalu myslim rozsirenie do novych lokalit - miest a obci.
Takze z mojej strany plati co som napisal uz v predchadzajucom komentari - budete prizvani. Na viac momentalne nevidim priestor ani dovod. A suvisi to aj so sposobom komunikacie, ktory vediete a ktory ma crty trollingu. Ako uviedol kolega Scibrany islo by to aj bez hodnotiacich vsuviek, ktore su ako vystrihnute z ucebnice argumentacnej manipulacie (vid. vasa predposledna veta "Nechapem celkom..."). Nicomu to neprospieva a skor ako hladanie rieseni to pripomina hladanie nedostatkov za kazdu cenu. Mne tento typ komunikacie pride nekonstruktivny a preto v nej nebudem pokracovat. S pozdravom.
15. január 2014

Peter Oravec

Pán Košťál, musím moju reakciu opäť rozdeliť na písmená, pretože sa text zobrazuje bez odsekov a text potom splýva a javí ako nečlenený. a) Ak obmedzujete diskusiu iba na niektoré témy (forma), a iné témy (podstatu) odmietate a vylučujete, potom už nejde o otvorenú diskusiu, ale o riadenú a ohraničenú diskusiu, a teda svojím spôsobom o manipuláciu. To slovo (manipulácia) tu nie je ani mobing, ani trolling, ani hodnotiaca vsuvka, to je konštatovanie faktu. b) Zaujímavé je, že ste boli pri dvoch otázkach ochotný viesť so mnou diskusiu, ale zrejme, keď ste si uvedomili, kam diskusia (s Vašimi súhlasnými reakciami) smeruje, tak ste diskusiu rýchlo stopli. c) Ďalej je zaujímavé, že na viac ako "prizvanie" (teraz už ale fakt neviem, k čomu vlastne?) momentálne nevidíte čas ani dôvod, ale súčasne to spájate aj so spôsobom mojej komunikácie. Ak by som teda komunikoval inak (napr. submisívnejšie), tak by ste ten čas a dôvod videli? d) Pokiaľ ide o citácie z učebnice manipulácie, len z Vašej ostatnej odpovede by sa dalo citovať na viacerých miestach ("ničomu to neprospieva", "nevidím čas ani dôvod"). Čo keby sme skôr skúsili vecne a k podstate? e) Ďakujem srdečne za označenie troll. To skutočne posunulo našu diskusiu na oveľa vyššiu úroveň. Ak ste schopný otázky smerované k zmyslu a filozofii portálu označiť za trolling, tak to klobúk dole. Tisnú sa mi v tejto súvislosti na jazyk aj rôzne označenia a nálepky na Vašu adresu, ktoré znejú podobne hrubo a diskvalifikačne, ale ušetrím si ich. Označenia troll a trolling svedčia len o Vašom strachu z otvorenej diskusie.
f) Pretože ste diskusiu svojím ostatným príspevkom zastavili a rozhodli ste sa v nej ďalej nepokračovať, dopoviem ja to, čo som chcel vyjadriť v diskusii.
1. Vyššie ste súhlasili s tým, že celá Bratislava je v dezolátnom stave.
2. Ďalej ste vyššie súhlasili s tým, že dezolátny stav Bratislavy by mala riešiť hlavne samospráva a že za tento dezolátny stav nesie zodpovednosť primárne samospráva (magistrát a mestské časti).
3. Pokračujem: Pretože zodpovednosť nesie samospráva, možno teda konštatovať, že samospráva si neplní svoje funkcie, že nepracuje a necháva mesto vedome v dezolátnom stave. Samospráva berie peniaze za niečo, čo nerobí.
4. Pokračujem: Namiesto samosprávy my vo svojom voľnom čase zadávame podnety na OPS a tak vlastne zadarmo suplujeme to, čo má z titulu svojej zodpovednosti robiť samospráva (a čo nerobí). Tým nám samospráva berie čas (= peniaze), teda de facto priamo z nášho vrecka vyberá peniaze. Samospráva nerobí to, čo má robiť a za čo je platená, namiesto toho to robíme bez nároku na odmenu my.
5. Pokračujem: V tejto situácii Vy pristupujete k samospráve ako k nejakému partnerovi, spoluhráčovi, s ktorým akože „ťaháme za jeden povraz“. Nie, samospráva, pretože nerobí to, čo robiť má a za čo berie peniaze, nie je náš partner, spoluhráč ani kamarát, je to (aspoň v týchto rokoch) niekto, kto nás priamo oberá o peniaze, a núti tých, ktorí sa už na ten dezolátny stav nemôžu pozerať, aby plnili jednu z funkcií samosprávy. Teda samospráva nie je náš spoluhráč, ale protihráč, nie je partner, ale protivník.
To je všetko, čo som chcel (na úvod) do diskusie povedať.
S pozdravom.
15. január 2014

Admin Bratislava-západ

Dobrý deň, pán Oravec,
prijmite prosím moje ocenenie za Vašu ochotu prispieť k zlepšeniu služby OPS. Jej prevádzkovatelia sú spolupráci nadštandardne otvorení. Na druhej strane, spolupráca a diskusia má zmysel vtedy, keď sa jej účastníci zhodnú na mieste, čase, rozsahu a iných podmienkach. Skúste prosím prijať fakt, že Vaše predstavy nemusia byť vždy - z rôznych dôvodov - prijaté v plnom rozsahu a bezvýhradne. Ďakujem za pochopenie a prajem všetko dobré,
Miro Ščibrany
admin OPS pre Bratislavu-západ
15. január 2014

Peter Oravec

Pán Ščibrany, ja naozaj nechcem byť troll ani prevádzkovať tu nejaký trolling, ale skutočne by bolo načim zamyslieť sa nad niektorými Vašimi (nie osobne, ide o OPS) východiskami, teda filozofiou portálu. Neviem to inak nazvať, nazývam to teda filozofia. Nazvite to inak, povedzme východiská, systém, základ, báza, stále ide o to isté. Nemyslím si, že má zmysel baviť sa o tom, čo hovorí p. Košťál, že či bude OPS k dispozícii aj v Hornej Maríkovej (bez urážky, proste tak to je) alebo aj v Dolnej Maríkovej. Ide o zásadné otázky, a nie o plošné rozširovanie, k tomu ja osobne nemám čo povedať. O tom diskutovať nemá žiaden zmysel. Ďalej si kladiem otázku, čo znamená slovné spojenie "nadštandardne otvorení"? Buď som diskusii a spolupráci otvorený, alebo nie som otvorený. To je niekde nejaký "štandard otvorenosti" a prevádzkovatelia OPS sú nad ním? Žeby takto? Ďalej: Súhlasím samozrejme si tým, že by sa účastníci diskusie mali zhodnúť napr. na mieste, čase, rozsahu a pod., ale ja tu stále čítam iba direktívne pokyny, a automaticky sa predpokladá (zo strany OPS), že s nimi budem súhlasiť. Počúvam tu iba návrhy, že diskutovať sa bude iba osobne (teda neverejne a netransparentne), že sa bude diskutovať iba o rozšírení portálu, ale nie o "filozofii" portálu atď. A mne sa prisudzuje iba úloha s týmito ohraničeniami súhlasiť. To je akože dobrý základ diskusie? My (OPS) povieme, kedy, ako, s kým, o čom, a ja môžem iba súhlasiť? Ďakujem. Napokon, ja samozrejme som ochotný prijať fakt, že moje predstavy nebudú prijaté v plnom rozsahu a bezvýhradne, to je predsa zmysel diskusie. Vy (OPS) však odmietate (resp. už na začiatku redukujete) diskusiu samu. To je predsa kardinálny rozdiel. Ďakujem za prečítanie. S pozdravom.
15. január 2014

Karol Bujaček

Pekný deň prajem,

Posledných pár dní si všímam snahu Petra Oravca vyvolať diskusiu ohľadne fungovania portálu a práce samosprávy. Ľudia stojaci za portálom sa bránia slovami, že diskusia bude (potom, niekedy, osobne, nie teraz, ...), iní ho dokonca obvinia z mobbingu a trollingu. //

Práve v súvislosti so slovom ‚mobbing‘ som sa začítal do textu na Wikipedii a dozvedel som sa, že tento pojem sa používa v etológii, kde popisuje chovanie zvierat, keď si stádo ako celok bráni vlastné územie tým, že prípadného votrelca napáda. //

Uvedomil som si, že podobné chovanie je možné vidieť aj v prípade ľudí, dokonca aj v prípade tejto témy. Stádo – alebo lepšie povedané skupina – úradníkov si bráni svoje prostredie tým, že podnety bežných ľudí buď ignoruje, alebo zahrá do autu so slovami ‚zodpovedný je niekto iný, dáme prešetriť, všetko je v poriadku‘ a podobne. Podobné chovanie je možné vidieť aj v prípade ľudí zodpovedných za portál: označenie problému za vyriešený a trvanie na tom aj napriek fotodokumentácii potvrdzujúcej opak, a už spomenuté odkladanie diskusie „na potom“ a obviňovanie toho, kto sa diskusiu snaží vyvolať. Škoda, že táto osoba je pritom najaktívnejším prispievateľom portálu. //

To, že protál existuje a umožňuje ľudom jednoducho informovať o tom, čo ich v meste trápi, diskutovať o tom s ostatnými a zhruba v polovici prípadov sa dočkať aj nápravy je skvelé. Stačilo by pritom tak málo k tomu, aby bol portál ešte lepším nástrojom aj pre obyvateľov miest, aj pre zodpovedných úradníkov.

S pozdravom,
Karol Bujaček
15. január 2014

Admin Bratislava-západ

Pán Oravec, neupieram Vám právo mať svoje predstavy o tom, ako by mal fungovať OPS a aký by mal byť jeho vzťah k samospráve a k ne/verejnej debate o vylepšovaní služby. Vďaka, že ste ich sem dali.
S pozdravom
Miro Ščibrany
admin OPS pre Bratislavu-západ
15. január 2014

Admin Bratislava-západ

Dobrý deň, pán Bujaček,
máte pravdu, pán Oravec je najaktívnejší prispievateľ portálu: za rok, čo spravujem mestské časti Bratislavy-západ (od Petržalky cez Staré Mesto po Záhorskú Bystricu) dal na portál len v týchto MČ bezkonkurenčných cca 140 podnetov. Túto jeho aktivitu nikto nespochybňuje, naopak, cením si ju aj ja ako administrátor: jeho podnety sú vecné, dobre formulované, dobre podložené argumentmi pre nápravu. Na druhej strane je prispievateľom, ktorý často vyslovuje na adresu ľudí stojacich sa službou OPS úplne absurdné hodnotenia a obvinenia a neraz si na nich vylieva svoje frustrácie. Napriek tomu, že títo ľudia tiež na úkor vlastného času a bez nároku na odmenu venujú svoj čas, aby Bratislava bola lepšie miesto pre život. Práve takéto útoky pána Oravca sú to, čo už unavuje aj mňa ako dobrovoľného admina OPS a čím ma obťažuje - či to nazveme mobbing, trolling alebo šikana je úplne nepodstatné. Máte pravdu aj v tom, že tento portál môže byť ešte lepším nástrojom pre obyvateľov miest aj pre zodpovedných úradníkov. Keďže vidím do „kuchyne“ OPS trochu viac než prispievatelia, môžem Vás ubezpečiť, že takým nástrojom sa OPS postupom času stáva a stane. Bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ OPS bezo zvyšku prijme predstavy pána Oravca o fungovaní služby a komunikácii s ním.
S pozdravom
Miro Ščibrany
admin OPS pre Bratislavu-západ
20. január 2014

Peter Oravec

Pán Ščibrany, nehnevajte sa, ale ja Vašu vďaku nepotrebujem. Neberte to, prosím, osobne, ale ja neprispievam na tento portál kvôli niekoho vďake, a už vôbec nenavrhujem zlepšenia kvôli tomu, aby ma za ne niekto chválil alebo mi ďakoval. // Ak by si magistrát a mestské časti robili poriadne svoju robotu, ja by som nemusel dávať žiadne podnety ani žiadne návrhy, a ani Vy by ste nemuseli strácať svoj drahocenný čas pri administrovaní OPS. // A tu sa odrazím ešte k poznámke k pánovi Košťálovi, hádam už k poslednej: Ak by si magistrát a mestské časti robili svoju robotu, za ktorú berú peniaze, portál OPS by vôbec neexistoval. To, že portál OPS vôbec existuje, je dôkazom toho, že magistrát a mestské časti si svoju robotu, za ktorú berú peniaze, nerobia. Nie sú to naši "spoluhráči" alebo "kamaráti", sú to ľudia, ktorí si nerobia svoju robotu a namiesto nich to musí robiť portál OPS a my všetci, ktorí do portálu prispievame. // Ďakujem za prečítanie. S pozdravom.
23. január 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ako Vám už skôr odpovedala p. Pulcová, informácia je sprístupnená na stránke hlavného mesta. Pri jednoduchom zadaní kľúčových slov do vyhľadávača vám to systém nájde. Ale nech sa páči: http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_13_06_26_27/Informacie/G_Informacia_staznosti.pdf

Vo veci vašej požiadavky v zmysle zákona 211/200 Z.z. - toto nie je formát a ani táto stránka nie je priestor, akým sa sprístupňujú informácie v zmysle zákona 211/200 Z.z. Považujeme však tento podnet za vybavený, nakoľko ste na Vašu požiadavku dostali odpoveď.

Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania