Mlynské Nivy-Cesty a chodníky-iné


Uzavretý

Cyklochodník R17 pernamentne obsadený autami.

17. máj 2019

Andrej

a potom, ze nechajte auto doma a chodte v maji do prace na bicykli...v ramci tejto akcie sa mal urobit poriadok na takychto usekoch
06. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Jedna zo základných úloh obecnej polície, na úseku dopravy, je taxatívne vymedzená v ustanovení § 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 564/1991 Zb.“) v ods. 1 písm. f) a to:

„Obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
1.z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, nízkoemisná zóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóny, pešia zóny, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
2.zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.“
Riešenie parkovania vozidiel na mieste, ktoré je označené dopravnou značkou C9 - Cestička pre chodcov, je z pohľadu výkladu zákona veľmi nejednoznačné preto, že ide o príkazovú dopravnú značku a nie o zákazovú tak ako to vyžaduje zákon.

Dňa 03.05.2016 vydalo Prezídium PZ pod číslom PPZ-OPP2-424-003/2016 stanovisko, podľa ktorého obecná polícia nemá zákonnú kompetenciu pri riešení priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchaných neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho zo zvislých dopravných značiek B37 – Prejazd zakázaný, C8 – Cestička pre cyklistov, C9 – Cestička pre chodcov, C10 – Cestička pre korčuliarov, C11 – Cestička pre jazdcov na koňoch, C12 – Cestička pre vymedzených užívateľov, C25 – Radenie jazdných pruhov pred križovatkou, V9a – Smerové šípky.
Výklad zákona v tomto prípadne považujeme za nejednoznačný ale gramatickým a logickým výkladom v súvislosti s ustanovením § 3 ods. 2 písm. b) Zák. č. 8/2009 Z.z. o cesntej premávke, môžeme dospieť k záveru, že MsP nemá oprávnenie riešiť porušenie tejto príkazovej dopravnej značky. Z toho vyplýva, že aj pri riešení priestupkov spáchaných neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z citovaných dopravných značiek dochádza k rozdielnym postojom zo strany orgánov, ktoré právo aplikujú priamo na mieste. Ani ich bezprostredný nadriadený im nemôže prikázať, aby vec vyriešili určitým spôsobom.
Zjednoznačnenie kompetencií obecných polícií v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky tvorí súčasť návrhov na zmenu a doplnenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
Ďakujeme za podnet.ml. kom. Bc. Marcela Sabinová
06. jún 2019

Marek

Dobrý deň prajem pani ml. kom. Bc. Marcela Sabinová.

Čiže ak tomu dobre rozumiem má to v kompetencii Poícia SR?

PS: A čo 1.5m to už MsP riešiť nemôže? Veď sa jedná o vyznačený cyklochodník a nie parkovisko.
06. jún 2019

Ružinov - Prievoz

Včera tam mal jeden poliak osadenu "papuču" od mestskej polície. Či už aj štátny dávajú takéto doplnky?
06. jún 2019

Marek

Autá naďalej veselo zaparkované.
06. jún 2019

Marek

Viď. ďalšie foto.
06. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
V zmysle § 52 ods. 2 zákon a č. 8/2009 Z. z. parkovanie na chodníku (vrátane čiastočného parkovania na chodníku) je možné v dvoch prípadoch:
1 - ak je parkovanie povolené príslušným dopravným značením,
2 - alebo ak zostáva voľný priestor 150 cm pri zaparkovanom vozidle.
Keďže v danom prípade v dôsledku dopravného značenia C12 - Cestička pre vyznačených užívateľov (cyklisti, chodci), nejde o "chodník", ale o "cestičku pre vyznačených užívateľov", je tu v tomto prípade zastavenie a státie zakázané - bez ohľadu na zostávajúci voľný rozmer. Riešenie tohto priestupku v zmysle vyššie uvedeného stanoviska nie je v kompetencii MsP. Preto v týchto prípadoch je potrebné na miesto privolať prostredníctvom linky 158 hliadku PZ.

ml. kom. Bc. Marcela Sabinová
06. jún 2019

Marek

Už rozumiem a ďakujem za vysvetlenie.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania