Ruina

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

V riešení

Neoplotena nebezpecna ruina na verejnom pozemku. Co tak konecne zburat a civilizovane vycistit les od tohto monstra. Nie, nie som sprosty, viem, ze je to tam desiatky rokov.. a? Idealny cas s tym nieco robit mili nasi pani politici a uradnici.

09. január 2014

Odpoveď samosprávy

Pekný deň,
ďakujeme za podnet. Daný objekt má dlhodobo prenajatý súkromný subjekt, ktorý avizoval zámer rekonštruovať stavbu.
Viac informácií napr. tu: http://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/snezienka-uz-nema-byt-hotel-staci-restauracia.html


Marek Tettinger, hovorca BANM
05. január 2015

Peter Oravec

Pán Tettinger, za rok sa so stavbou neurobilo nič. Meská časť alebo magistrát by si konečne mohli naštudovať stavebný zákon, v ktorom sú aj tieto ustanovenia
"§ 86
Údržba stavby
(1) Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
(2) Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby.
(3) Ustanovenia odseku 1 a 2 platia primerane aj pre terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona.
§ 87
Nevyhnutné úpravy
(1) Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby ( § 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonať na vlastné náklady.
(2) Ak sa na uskutočnenie nevyhnutnej úpravy vyžaduje dokumentácia alebo iné podklady, stavebný úrad uloží vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku ich predloženie v určenom rozsahu a lehote. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti môže stavebný úrad obstarať potrebnú dokumentáciu alebo podklady na náklady povinného. Po ich zabezpečení stavebný úrad nariadi vykonanie úpravy a určí podmienky a lehotu jej uskutočnenia.
(3) Ak nevyhnutná úprava, ktorá sa má nariadiť, nevyžaduje dokumentáciu alebo iné podklady, uloží stavebný úrad vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku vykonanie úpravy a určí rozsah, spôsob, podmienky a lehotu jej uskutočnenia.
(4) Stavbu alebo jej časť, na ktorej boli nariadené nevyhnutné stavebné úpravy, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, ak stavebný úrad od ich kolaudácie neupustil.
Odstraňovanie stavieb
§ 88
(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom,
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie ( § 102 ods. 3),
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.
(2) Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.
(3) Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.
(4) Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania stavby, a na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných stavbách [ § 55 ods. 2 písm. b)], informačných, reklamných a propagačných zariadeniach postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.
(5) Vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebným úradom možnosť ďalšieho využitia zariadenia staveniska, ak ho možno po dokončení výstavby využiť na iné účely. Podľa výsledku prerokovania buď predloží stavebnému úradu návrh na zmenu účelu užívania, prípadne na stavebné úpravy, alebo zariadenie staveniska po dokončení výstavby odstráni."

Som presvedčený, že zákon poskytuje dostatok možností, aby sa s tým dalo niečo robiť. Kde je vôľa, tam je cesta. A prestať sa, pán TETTINGER, donekonečna zakrývať za nejaké plánované rekonštrukcie a za články v médiách, To je naozaj z pozície mestskej časti a stavebného úradu trápne.
05. január 2015

Peter Oravec

Nič nového. Pán Tettinger, budíček!
11. február 2020

Peter Oravec

Dobrý deň, pán admin, prečo je tento podnet označený ako vyriešený? Od zadania podnetu sa s ním za šesť rokov absolútne nič neurobilo.
Prosím o oživenie projektu a zaslanie aktualizácie zodpovednému subjektu.
A prosím, nech sa zodpovedný subjekt nevyhovára na výsledky nejakej štúdie, napríklad tejto:
https://bratislava.sme.sk/c/22316676/nova-snezienka-ma-byt-z-dreva-ponukne-obcerstvenie-aj-bicykle.html
pretože tu ide stále iba o nejakú bezvýznamnú ideovú súťaž bez čohokoľvek záväzného a najmä bez skutočného reálneho riešenia.
Ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.