Antolská - rozkopaná cesta

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Martin Nýdr 19. júla 2019

Žiadam o vyjadrenie vlastníka pozemku parc. číslo 2848/4 - magistrát hl. mesta, ktorý je súčasne vlastníkom komunikácie, chodníka a drobnej architektúry v zmysle zákona 138/1991 par. 2 ods.5. aké uložil podmienky k rozkopávke chodníka a komunikácie za účelom opravy požiarnych hydrantov. Mám za to, že práce boli vykonané v rozpore s technickými normami a správnym technologickým postupom, do podložia bola použitá sutina z výkopu a spätná úprava bola netechnologická - zabetónovaním nekvalitne uhladeným betónom až po úroveň asfaltového krytu vozovky a chodníka. Žiadam o zverejnenie mena a priezviska osoby, ktorá bude riešiť tento podnet a termín opravy tejto neodbornej úpravy na náklady stavebníka.

24. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Oddelenie správy komunikácií.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
24. august 2019

Martin Nýdr

Hlavné mesto dalo zase hlavu do piesku, takže mestský majetok môže ktokoľvek beztrestne znehodnocovať. Vedenie sekcie dopravy evidentne nepozná štatút hl. mesta, zákon o majetku obcí, ani cestný zákon. Smutné, takto to tu potom vyzerá. :-(

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania