Parkovanie na lúke pri VW

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený

Zaslal: Peter Polakovic, 12. marca 2014 Odoslané z mobilnej aplikácie

Na J. Jonasa oproti colnemu uradu vzniklo divoke parkovisko na luke.

08. apríl 2014

Odpoveď samosprávy

Na základe postúpenia podnetu na vykonanie štátneho odborného dozoru č.j. OU-BA-OCDPK2-2014/025128/D/OBO zo dňa 14.3.2014, ktorý zaslal Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súvislosti s projektom „Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice Bratislava-Devínska Nová Ves“ a ktorý bol doručený na MČ Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 20.03.2014, vykonali dňa 31.03.2014 štátny odborný dozor (ďalej len „ŠOD“) na Istrijskej ulici v úseku od Novoveskej ulice po ulicu Na vyhliadke zamestnanci ŠOD MČ Bratislava-Devínska Nová Ves v zmysle §3c ods. 1, písm. d) a ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vykonaním ŠOD orgán ŠOD zistil závadu a to na parcele č.1428/29 k.ú. Devínska Nová Ves pred rodinným domom Istrijská č.84 bola poškodená zelená trávnatá plocha a neoprávnene položená vegetačná dlažba cca 12m2.
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves získala finančné prostriedky z eurofondov na realizáciu projektu „Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice“, za presne stanovených podmienok a predmetu revitalizácie.
Realizácia vyššie uvedeného projektu zahŕňala okrem iného aj požiadavku zrekonštruovania súčasných spevnených plôch, ktoré zabezpečujú nutný prístup vozidiel k jestvujúcej zástavbe rodinných domov. Podľa súčasnej legislatívy je vlastník nehnuteľnosti povinný zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku.
Poškodením novozrealizovanej zelenej trávnatej plochy, ktorá bola zrealizovaná v zmysle schváleného projektu a položením vegetačnej dlažby ste svojím konaním ohrozili čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov.


MÚ DNV OVDŹP
12. jún 2016

Dalibor Savitský

Parkovanie na lúke pri VW 2

Na lúke oproti VW sa čoraz viac rozrastá divoké parkovisko.
Na podnet MÚ , OVDŽP adekvátne neodpovedajú a nereagujú. Mestská polícia rovnako "nevidí" poškodzovanie ŽP. Pravdepodobne sa čaká na nešťastie, požiar v letnom období príp. ekologickú katastrofu aby sa s tým čokolvek začalo robiť.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.