Gessayova - nebezpečný kábel z rozvodnej siete

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Neriešený

23. február 2020

Michal Haman

Podnet bol opätovne poslaný samospráve.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
22. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Oddelenie geodetických činností k podnetu uviedlo: Stĺp s vedením stojí na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1111/46, k.ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislavy. Inžinierske siete respektíve podzemné aj nadzemné vedenia nie sú súčasťou pozemku a teda nemusí ich vlastniť vlastník pozemku. Hlavné mesto SR Bratislava nie je vlastníkom predmetných nadzemných vedení.

Ďalej budeme kontaktovať Oddelenie nájmu majetkov za účelom zistenia zodpovedného subjektu, ktorý má na mieste zriadené vecné bremeno vo veci zavedenia inžinierskych sieti.

S pozdravom,

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
08. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: 1) Telekomunikačný úrad SR

2) ZSE
08. jún 2020

Michal Haman

Podnet bol preposlaný na ZSE (kontakt@zse.sk)

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
15. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň p. Haman,

v zmysle Vašej požiadavky si Vás dovoľujeme informovať, že predmetné vedenie na adrese Gessayova, Bratislava nepatrí našej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Za porozumenie ďakujeme,

S pozdravom
Západoslovenská distribučná, a. s.
15. jún 2020

Michal Haman

Podnet bol preposlaný na Telekomunikačný úrad SR (e-podatelna@teleoff.gov.sk).

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
26. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Telekomunikačný úrad SR bol zákonom zrušený ku koncu r. 2013. Zákonom zrušený úrad mal v kompetencii povoľovanie telekomunikačných stavieb (ak by to bola telekomunikačná stavba) len do polovice roku 2000. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nie je vlastníkom telekomunikačných vedení, nemá v kompetencii povoľovanie telekomunikačných stavieb a už vôbec nie stavieb vedení elektrickej rozvodnej siete. V súčasnosti je povoľovanie telekomunikačných stavieb v kompetencii príslušných stavebných úradov.

Úrad pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
Slovenská republika
26. jún 2020

Michal Haman

Podnet bol odoslaný na MÚ Petržalka.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania