Regrútska-neporiadok a odpadky-nádoby s nebezpečnými látkami

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení
meno
🦢️ Labut22 06. apríla 2020

Bandasky a fľaše s neznámou látkou vyhodené vedľa oplotenia opustenej časti areálu Ministerstva obrany na Regrútskej ulici. Na jednej etikete sa spomína chladiaca zmes, ostatné sú asi neoznačené. Jedna bandaska je aj v tom čiernom vreci.

07. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory. Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.

Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
08. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Váš podnet „Regrútska-neporiadok a odpadky-nádoby s nebezpečnými látkami“ bol zaslaný na preverenie mestskej polícii.

V prípade potvrdenia Vášho podnetu, bude oznámenie o nezákonne uloženom odpade postúpené na ďalšie konanie príslušnému okresnému úradu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Okresný úrad bude v zmysle uvedeného zákona zisťovať osobu zodpovednú za nezákonne uložený odpad a zisťovať či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonne umiestneniu odpadu urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti.

Ak okresný úrad osobu, ktorá nezákonne umiestnila odpad na pozemku nezistí a vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonne umiestneniu odpadu urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti určí osobu zo zákona, ktorá odpad odstráni.

Touto osobou je obec a okresný úrad. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad v stanovenej lehote odstráni obec a iný odpad /stavebný, nebezpečný, pneumatiky/ okresný úrad.

Mestská časť vo veci zisťovania zodpovednej osoby za umiestnenie nezákonne uloženého odpadu nevedie správne konanie, zo zákona konanie bude viesť príslušný okresný úrad a teda nevie určiť termín odstránenia odpadu.

Ďakujeme

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
č.t. 02/21295222
hrckova@vajnory.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.