Rozkopaný chodník pri internáte na Botanickej

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení

Žiadam o začatie priestupkového konania voči staviteľovi, ktorý bez vyznačenia bezbariérovej obchádzky zabral chodník a urobil ho nepriechodný.
Chodcov tak núti vstupovať na vozovku, čím ich vystavuje zbytočnému riziku.
Zároveň žiadam o bezodkladné spriechodnenie uvedeného chodníka v zmysle TP048, nakoľko ide aj o porušenie 317/2010 Z.z. čl 20a.

30. jún 2020

Roman Mihalik

Prideľte to prosím na MÚ Karlova Ves, keďže miestny stavebný úrad povolil preložky VO v rámci projektu modernizácie DKR.
01. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na žiadosť autora podnetu podnet preposielame na MÚ Karlova Ves.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
02. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Je pravda, že miestny stavebný úrad povolil objekt prekládky verejného osvetlenia v rámci predmetnej stavby, rozkopávkové povolenie vydal však príslušný cestný správny orgán, ktorým je Hl. m. SR Bratislava, ako správca komunikácie I. tr. Botanická.

Riešenie uvedeného podnetu a zabezpečenia bezpečnosti rozkopaných peších komunikácií v súvislosti s uskutočňovaním stavby zhotoviteľom po právoplatnosti stavebného povolenia, je mimo pôsobnosti stavebného úradu, je v kompetencii príslušného cestného správneho orgánu.

S úctou

Mgr. Marek Turňa
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
Oddelenie správy budov
02. júl 2020

Vlado

už dlhšie som nečítal väčšiu somarinu ako napísal Mgr. Turňa
škoda, že nevyužil príležitosť mlčať
neospravedlňuje ho ani to, že je v odd, správy budov,
obsahom si vydal vysvedčenie do akej miery je kompetentný vyjadrovať sa k problematike na úseku stavebného poriadku
02. júl 2020

Roman Mihalik

Pán Turňa, V stavebnom povolení sú podmienky, ktoré boli určené stavebným úradom Karlova Ves a nie sú dodržané. Ide teda o porušenie podmienok stavebného povolenia, viď obrázok.
10. júl 2020

Roman Mihalik

Ako pokračuje riešenie prosím?
10. júl 2020

Roman Mihalik

Na križovatke pri Družbe je ďalšia prekážka pod minimálnou povolenou šírkou danou vyhláškou 532/2002
10. júl 2020

Roman Mihalik

Pod Casey detto
10. júl 2020

Vlado

"riešenie" pokračuje ako doteraz
nikto z tých, čo by mali, sa s tým nezaoberá
27. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Oddelenie mestskej mobility

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
27. júl 2020

Vlado

odkedy odd. mobility vedie priestupkové správne konanie?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania