Stavbárska-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vrakuňa

Vyriešený

Dobry den,z vchodu Stavbarska 42 nam zacinaju nosit nabytok a odpad a vznika cierna skladka na Stavbarskej ulici medzi 54 a 56 za stojiskom kontajnerov.Na foto dnes niesli postele,predvcerom gauc.Spravkina vchodov v Pentagone pani Polakova ma kamerovy zaznam,poprosim danu vec doriesit s nou a skladku uz v zarodku odstranit.Dakujem,Horvath.

14. júl 2020

ladislav dubovsky

Super,uz tam behaju potkany!!!
15. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podnet a záujem o čisté prostredie. Vzniknutý problém nás mrzí, neraz sme občanov upozorňovali prostredníctvom rôznych oznamov a výziev, ako majú zaobchádzať s odpadmi, a kam patrí nábytok a odpad z rekonštrukcií bytov. Každý bytový dom má svojho správcu, ktorý zodpovedá za poriadok v bytovom dome a na priľahlých pozemkoch, rovnako aj v okolí kontajnerového stojiska. Referent príslušného Referátu ŽP, VPS a OH zistí, kto je správcom predmetného bytového domu a bezodkladne ho vyzve k zjednaniu nápravy, bohužiaľ na náklady obyvateľov príslušných vchodov. Pokiaľ občania disponujú fotografiami, resp. na vlastné oči vidia takéto konanie, odporúčame bezodkladne kontaktovať Mestskú políciu, ktorá vie na mieste konať a zdokumentovať vzniknutú situáciu. Rovnako odporúčame, aby uvedená pani poskytla kamerový záznam Mestskej polícii, ktorá je príslušná na šetrenie a zisťovanie vinníkov, MČ nie je príslušná na
"pátranie po páchateľoch". Samozrejme, že riešime aj nelegálne skládky na verejnom priestranstve, ale v prvom rade, ak sa nachádzajú na súkromnom pozemku, oslovujeme a vyzývame vlastníka/správcu. Ak nedôjde k vykonaniu nápravy, skládku oznámime Okresnému úradu, ktorý rozhodne, kto je zodpovedný a povinný ju upratať. MČ nemôže opakovane vynakladať finančné prostriedky na odstraňovanie skládok zo súkromných pozemkov.

S prianím pekného dňa
Kto? správca bytového domu
Kedy? v priebehu mesiaca

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
16. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Správca bytového domu
17. júl 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet bol preposlaný správcovi bytového domu.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
18. júl 2020

martin

Dvojkrížna-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Neporiadok medzi panelákmi
26. júl 2020

Vladimír Čech

Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby
a)
zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu,
b)
zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu alebo povinnosť podľa rozhodnutia súdu alebo či mal z tohto umiestnenia odpadu majetkový prospech alebo iný prospech, ak nezistí osobu podľa písmena a).

Takže vlastník, správca, či nájomca nehnuteľnosti je povinný odstrániť nezákonne umiestnený odpad iba v troch vyššie uvedených prípadoch. Vtedy a len vtedy:

Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí, že nastali skutočnosti uvedené v odseku 9 písm. b), určí vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie.

Teda ak tieto skutočnosti nenastali, nie je možné určiť vlastníka, správcu alebo nájomcu za povinnú osobu.
28. júl 2020

Ladislav Minaroviech

Ciastocne skladka dnes rano o 4:00 zhorela.
30. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

radi by sme Vám poskytli komplexnejšie vyjadrenie. Takýto druh priestupku riešia rôzne právne normy:

1/ Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 z 12.12.2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa (ďalej len „VZN č. 2/2017“).
2/ zákon č. 79/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) - nezákonné umiestnenie odpadu na mieste, ktoré na to nie je určené.

V prípade kontajnerového stojiska umiestneného medzi bytovými domami na Stavbárskej ul. orientačné č. 44-54 a Stavbárskej 56-58, sme dostali niekoľkokrát upozornenia na vyhodený objemný odpad, ktorý znečisťoval pozemky za stojiskom parc. č. 1225/4 a 1225/5, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov z uvedených bytových domov (ďalej len „obyvatelia bytových domov“). Niekoľkokrát na základe upozornení naši pracovníci VPS odviezli takýto odpad (aj z iných lokalít) na náš Zberný dvor, odkiaľ sa musí vyviezť na zneškodnenie za peniaze mestskej časti (ďalej len „MČ“). Stojí to nemalé ľudské a finančné úsilie, pričom MČ má aj iné povinnosti, napríklad zabezpečovať (okrem iného) starostlivosť o majetok vo svojom vlastníctve a zverený majetok. Zároveň musí s finančnými prostriedkami nakladať hospodárne. Nie je možné zakaždým "ihneď nastúpiť" a odstraňovať takto vzniknutú skládku, zaťažuje to finančný rozpočet a neostáva dostatok peňazí na iné (školstvo, potrebné opravy budov, komunikácií, chodníkov, revitalizáciu pozemkov a zelene,...). Z tohto dôvodu viac nemôžeme čistiť priestory znečistené vyhodeným objemným odpadom na súkromných pozemkoch. Môžeme však poskytnúť pomoc obyvateľom bytových domov vypratať takúto skládku (naložiť a odviezť), ale už len na objednávku (za peniaze objednávateľa). Samozrejme, že riešime aj nelegálne skládky na verejnom priestranstve, ale hlavne na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve, alebo správe MČ, ale ak sa nachádzajú na súkromnom pozemku, oslovujeme a vyzývame vždy vlastníka/správcu.

K postupu podľa bodu 1/ (podľa VZN):

V prvom rade je majiteľ pozemku zodpovedný za stav svojej nehnuteľnosti, rovnako to platí pre jednotlivca s rodinným domom, ako aj pre kolektívne spoluvlastníctvo. Podľa VZN č.2/2017 §3 ods. 1: „za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách a nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k. ú. MČ zodpovedá ich vlastník, užívateľ, správca, alebo nájomca bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu došlo a tento je povinný bezodkladne znečistenie alebo neporiadok odstrániť“. Ak MČ vydá výzvu na odstránenie takéhoto znečistenia a nie je realizovaná, MČ môže uložiť pokutu podľa §8 ods.1 VZN 2/2017 (a samozrejme aj príkaz na odstránenie neporiadku).

K postupu podľa bodu 2/ (podľa zákona o odpadoch) :

MČ nie je povinná okamžite po nahlásení takéhoto stavu odstraňovať neporiadok, zvlášť ak je to na súkromných pozemkoch, je povinná nahlásiť takéto umiestnenie odpadu na Okresný úrad, ktorý vydá rozhodnutie o osobe povinnej na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu. V prípade, ak určia MČ, sme povinní rozhodnutie rešpektovať a vykonať, a takto vynaložené finančné prostriedky potom sú aj pre kontrolné orgány oprávnené. Poznamenávame len, že takéto konanie trvá cca 2 mesiace, pričom odpad stále obťažuje prostredie.

V tomto konkrétnom prípade, sme dostali nahlásenie obyvateľa domu, že vozia odpad za stojisko - čiže ich videl, a ďalší podnet, ktorý nás oboznamuje s tým, že zástupkyňa vlastníkov (v „Pentagone“) má kamerový záznam a vie presne o koho ide. Pokiaľ občania disponujú fotografiami, resp. na vlastné oči vidia takéto konanie, odporúčame bezodkladne najprv priamo upozorniť konajúceho, že koná nezákonne a aby to odviezol na Zberný dvor, alebo kontaktovať Mestskú políciu, ktorá vie na mieste konať a zdokumentovať vzniknutú situáciu. MČ nie je príslušná na "pátranie po páchateľoch".
Pokiaľ existuje možnosť zabezpečenia pozemku proti takémuto konaniu, je na rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov, či si budú na svoje náklady odstraňovať takúto skládku, alebo si pozemok zabezpečia (napr. vhodným oplotením), čo by určite eliminovalo správanie nezodpovedných spoluobčanov.

Na základe uvedeného odporúčame, a máme to aj z praxi potvrdené, že najúčinnejšie riešenie je priamo upozorniť nezodpovedného občana a ten to väčšinou aj odprace. Čistota životného prostredia nám nie je ľahostajná, preto sa snažíme viacerými oznamovacími prostriedkami vplývať na občanov, aby neboli ku svojmu okoliu ľahostajní. V priebehu včerajšieho dňa nám bolo telefonicky zo strany zástupcu bytového domu Stavbárska 44-54 oznámené, že bude vykonaná náprava.

S prianím pekného dňa
Kto? správca bytového domu/vlastníci bytových a nebytových priestoroch
Kedy? v priebehu najbližších dní

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
30. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

v priebehu dnešného dňa sme boli zástupkyňou vlastníkov bytového domu Stavbárska 44-54 informovaní, že bola vykonaná náprava v podobe vypratania priestoru.

S prianím pekného dňa

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania